Oppmerksomheten rundt streikesituasjonen ved Borealis har, på arbeidstagersiden, så langt hovedsakelig vært rettet mot YS/Prifo, og deres synspunkter på situasjonen. Vi ønsker å informere om at det også er andre som er berørt av konflikten. NOPEF, NIF og NITO har ca 420 medlemmer ved Borealis, og en stor del av disse er allerede permitterte, og flere vil kunne få permitteringsvarsel, dersom konflikten vedvarer.

Vi er klar over at streik er et akseptert virkemiddel i arbeidskonflikter, og at vi således har en lovelig konflikt, men vi har liten forståelse for de kravene som har utløst konflikten. Derfor ser vi med bekymring på de konsekvensene denne konflikten vil få for Rønningen i fremtiden. Vi har i Norge et generelt høyt kostnadsnivå, og har i tillegg en del særnorske kostnadselementer som gjør at Rønningen kommer dårlig ut i sammenligning med andre produksjonssteder innen konsernet. Disse ulempene har vi tidligere delvis kunnet kompensere med stabile arbeidsforhold, men nå er også dette i ferd med å bli et tvilsomt argument.

Permitteringer vil i de aller fleste tilfeller oppleves negativt. Vi har hatt et godt og positivt arbeidsmiljø på Rønningen, men nå er vi redd for at dette kan ødelegges ved at permitteringene splitter grupper og utløser frustrasjoner, både mellom de ansatte, og mellom ansatte og bedriften.

På samme måte som NOPEF, har NIF og NITO vært igjennom lønnsforhandlinger med bedriften, og kommet til enighet om lønn og øvrige betingelser. Vi ser også at resultatet av forhandlingene kunne vært bedre for arbeidstakersiden, men mente likevel at et moderat oppgjør ville bidra til å trygge arbeidsplassene på Rønningen, og på den måten være positivt, også for de ansatte. En videre positiv utvikling på Rønningen er avhengig av at våre eiere finner det riktig å investere her, og det vi nå opplever bidrar ikke til å styrke en slik oppfatning.

På denne bakgrunn ser vi med bekymring på det som nå skjer, og vil oppfordre YS til å ta de nødvendige skritt for å bringe konflikten til opphør.

NIF, NITO og NOPEF organiserer over 90% av de organiserte ved Borealis, og vi støtter ikke streiken. Vi vil samarbeide med ledelsen for at streiken skal få minst mulig konsekvenser for bedriften, og for de ansatte som er berørt av konflikten. Bedriften har hittil opptrådt svært ryddig i forhold til streiken, og utspillet fra Magne Omland 03.09.02 om at igangsettelse av kompounderingslinjen er streikebryteri, avises på det sterkeste.

For Norske Sivilingeniørers Forening NIF
Anne Marie Fatnes

For NOPEF
Hans Ødegård

For Norges Ingeniørorganisasjon NITO
Jan Syvertsen


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com