PROTOKOLL FRA  ÅRSMØTE FOR  ÅRET 2001 I  BOREALIS PETROKJEMISKE FAGFORENING,  NOPEF avd.14

Tid:                 17.01.2001 kl:18.00

Sted:               Kantina, Borealis

1   Åpning og konstituering

Jan Arne Johnsen ønsket medlemmene velkommen. Han ønsket spesielt Lill Heidi Bakkerud og  NOPEF’s leder Leif Sande velkommen.

Lill Heidi Bakkerud orienterte om hvor viktig en eventuell Etanutvidelse på Kårstø er for oss i Grenland.

Leif Sande orienterte om NOPEFS 25. års jubileum. NOPEF ønsker å markere dette bl.a. med et Oljearbeidermonument, som skal plasseres ved Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Leif Sande fortalte fra et møte i PIL. I  forbindelse med at Polymers og Noretyl er skilt ut fra Norsk Hydro  – hvilke avtaleverk de skal på. Ønske om en felles tariffavtale innen petrokjemien.

Han samstemte også med Lill Heidi Bakkeruds orientering om viktigheten av Gass til Grenland.

Etter opprydding i arkivene har medlemstallet i NOPEF sentralt gått ned med ca. 2500 i 2001.  Medlemstallet er nå på 16.500 og totalt i fjor fikk NOPEF 1700 nye medlemmer.

Innkallingen og dagsorden til årsmøtet ble enstemmig godkjent.

Jan Arne Johnsen  foreslo Leif Sande som møtedirigent.

Han ble enstemmig valgt

Ann-Karin Pedersen og Gunn Gregoriussen ble foreslått  til møtereferenter.

De ble enstemmig valgt.

Helge Stemkjær,  Per Svarstad og Runar Fjeld ble foreslått til Tellekorps.

De ble enstemmig valgt.

Geir Olsen og Ingar Isaksen ble foreslått til å underskrive protokollen.

De ble enstemmig valgt.

2   Årsberetning

Det kom en generell kommentar at årsberetningen bar preg av et turbulent år for styret.

Trygve Roås kom med følgende forslag til uttalelse til årsmøte:

Årsmøte tar avstand fra at styret forsøker å velge sine egne medlemmer ved at de forsøker å markedsføre disse for alle medlemmer med post eller annen måte.

Avvist med overveldende flertall.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

3   Regnskap -2001

De to revisorene hadde godkjent regnskapet med følgende kommentar:

Det må etableres en rutine og praksis der reiseregninger attesteres før utbetaling.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4         Innkomne forslag.

 

Forslag nr. 1

Forslagstiller: Valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår å gjøre om på en gammel vane om å legge frem valgkomiteens innstilling så sent som i pausen på årsmøtet.  Vi foreslår at denne innstillingen sendes ut i forkant av årsmøtet. 

Begrunnelse:

Hvis innstillingen kunne gå ut i forkant av årsmøtet, mener vi at dette kan være med på å engasjere medlemmene i større grad.

Vi ser ingen grunn til å “hemmeligholde” en slik innstilling.

Styrets innstilling:  Tiltres

Vedtak: Valgkomiteens innstilling sendes ut i forkant av årsmøte sammen med beretnig og innkomne forslag

Forslag nr. 2

Forslagstiller:  Styret

Forslag til vedtektene:

Tillegg til § 6.10

”Styret utpeker likestillingstillitsvalgt blant NOPEF sine medlemmer i BU.” 

Begrunnelse: 

Likestillingsutvalget på bedriften er lagt ned og likestillingssakene er flyttet over i BU. Foreningen sin likestillingstillitsvalgt bør derfor sitte i dette organet. Tillitsvervet bør legges til interesserte personer og derfor velges av styret på samme måte som sosialtillitsvalgt og datatillitsvalgt.

Styret innstilling: Tiltres

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr.  3

Forslagsstiller;  Styret                                    

Endring av vedtektene § 6.11;

Årsmøtet velger Miljøtillitsvalgt.  Funksjonstid er 2-to år.  Det velges en personlig vara.  Vara velges for 1-ett år.  Miljøtillitsvalgt tiltrer styret og er foreningens kandidat til vervet som sentralt hovedvernombud.  Dersom foreningen organiserer mer enn 50% av de ansatte ved årsskiftet er miljøtillitsvalgt utpekt som sentralt hovedvernombud.

Styret innstilling: Tiltres

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr.  4

Forslagsstiller;  Styret                                    

Ny § 6.12

"Representant og vara til Konsernutvalget (CCC)  velges av og blant arbeidsutvalget i styret.

Begrunnelse: Foreninga har ikke regler i dag for valg av representant og vara til Konsernutvalget (CCC).  Det er uheldig.

Det kan være person- og situasjonsavhengig hvem som passer til å sitte i Konsernutvalget. Det er ikke automatikk i at lederen er best egnet eller mest interessert. Det er på den andre siden klart at det må være en av de sentrale tillitsvalgte og ikke et tilfeldig medlem. Det kan være fornuftig at styret etter årsmøtet diskuterer arbeidsfordeling og velger representant til Konsernutvalget.

Styrets innstilling: Tiltres

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr.  5

Forslagsstiller;  Styret                                    

Styret ber årsmøtet bevilge inntil kr. 50.000,- som stilles til eventuell disposisjon til klubbens jubileumsfest som avholdes i september 2002.

Styrets innstilling: Tiltres

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr.  6

Forslagsstiller;  Styret                                    

Retningslinjer for valg av hovedtillitsvalgte i avdelingene.

Styret får i oppgave å utarbeide felles retningslinjer, evt. ny vedtekt for valg av hovedtillitsvalgte i de ulike avdelinger.

Begrunnelse;   Det er i dag ulik praksis for hvordan disse velges.

Styrets innstilling: Tiltres

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Forslag nr. 7

Forslagsstiller;  Styret

Siste informasjon fra Sparebank 1 tilsier at egenandelen på toppforsikringen nå er steget fra kr. 1000,- i år 2000 til kr. 3000,-. pr. 1.1.2002.

Vår forsikringsavtale utløper i april/mai 2002.

                                   

Årsmøtet ber det nye styret om å ha et medlemsmøte med forsikring som tema, og hvor forsikringskontakt redegjør for hva vi har og hva vi må betale.  Dette må gjøres før vi fornyer, eventuelt ikke fornyer avtalen.

Styrets innstilling: Tiltres

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 8: Bevillinger

Forslagsstiller;  Styret

Innkomne søknader om støtte:

SOS Rasisme sentralt,

Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Murmansk,

Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke,

Arbeiderenes Edruskapsforbund, støtte til kamp mot rusmidler lokalt

Arbeiderenes Edruskapsforbund, støtte til kamp mot rusmidler sentralt

Landsforeningen for løsemiddelskadde, støtte til lagsamarbeid I Telemark

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemak

Styrets innstilling:Årsmøtet bevilger kr 5.000,-. til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Murmansk.

I tillegg bevilger NOPEF avd. 14 som vanlig kr 2.500,-. til TV-aksjonen.

Vidar Bersvendsen kom med en oppfordring til å bevilge penger til Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark, eller fordoble kontigenten.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5   Budsjett -2002

Jorunn Krogstad la frem forslag til budsjett 2002.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6        Valg.

Det var 105 medlemmer til stede under valget

Valgkomiteens innstilling ble utdelt.

Det var en diskusjon om valg av leder.

Valgkomiteén klarte ikke å bli enig om en felles lederkandidat og leverte derfor en delt innstilling på leder :

2 stemmer for Hans Ødegård

1 stemme til gjenvalg på Jan Arne Johnsen

Det ble avgjort ved skriftlig avstemming.  Hans Ødegård fikk 77 stemmer,og Jan   Arne Johnsen fikk 28 stemmer. Hans Ødegård ble valgt for 2 år.

Leder               :

Hans Ødegård                       LBO                valgt for 2 år

Nestleder         :

Olaug Hole                            MA                   Ikke på valg

Sekretær         :

Ann-Karin Pedersen                        LBO                Gjenvalgt for 2 år (permisjon)**

Kasserer         :

            Jorunn Krogstad                  LBO                Ikke på valg

 

Styremedlemmer:

Geir Olsen                             MH                 Gjenvalgt for 2 år

Leif Karlsen                           KS/MEK         Enstemmig valgt for 2 år

Gunnleik Lofthus                  KS/MEK        Enstemmig valgt for 2 år

Helge Kjørholt                      LBO                Ikke på valg

May Hilde Bjerke                  LBO                Ikke på valg

Det ble foreslått Tor Arne Svarstad istedenfor Geir Olsen som 1.

styremedlem, Geir Olsen fikk stort flertall og ble gjenvalgt for 2 år.

** Ved gjenvalg på Ann-Karin må en av styremedlemmene fungere som sekretær til hun kommer tilbake fra permisjon.

            VARA:

            1. Thove Marie Johansen   LBO                Gjenvalgt for 1 år

            2 .Gunn Gregoriussen         SALG              Enstemmig valgt for 1 år

            3. Helge Stemkjær                R&D                Enstemmig valgt for 1 år

            4. Tor Arne Svarstad                        LBO                Enstemmig valgt for 1 år

 

Det  ble foreslått at Helge Stemkjær skulle bytte plass med Thove Marie

Johansen, det ble stort flertall for Thove Marie Johansen, hun ble gjenvalgt for 1 år.

           

            BEDRIFTSUTVALGET

            Representanter:                                              Personlig vararepr.:

            Leder                                                               Hans Gundersen         KS/MEK

                                                                        Enstemmig gjenvalgt for 2 år

Nestleder                                                         Tove Rymill                           MA

                                                                        Ikke på valg
Leif Karlsen                           KS/MEK         Wivy A. Skotnes            Kantine

valgt for 2 år                                                    valgt for 2 år               

            Leif Sagafoss                                    LBO                Thove Marie Johansen      LBO

valgt for 2 år                                                    valgt for 2 år

Runar Fjeld                            LBO                Helge Kjørholt                    LBO

            Ikke på valg                                                   Ikke på valg  

            ARBEIDSMILJØUTVALGET:

Representanter:                                              Personlig vararepr.:

Leif Karlsen                           KS/MEK         Runar Fjeld                          LBO

valgt for 1 år                                                    valgt for 1 år

Jorunn Krogstad                  LBO                Geir Olsen                             MH

Enstemmig gjenvalgt for 2 år                          Enstemmig gjenvalgt for 2 år

Det ble foreslått Leif Karlsen istedenfor Hans Ødegård (p.g.a nyvalgt

Leder av klubben). Det ble enstemmig valgt Leif Karlsen som

representant for 1 år.

Som personlig vararepr. kom det forslag om Runar Fjeld og Thor Arne

Svarstad, Det var stort flertall for Runar Fjeld, han ble valgt for 1 år.

           

           

            Miljøtillitsvalgt:

            Roy Engen                             LBO                Enstemmig gjenvalgt for 2 år

            Vara;

            Torgeir Hansen                    R&D                Ikke på valg

           

                                   

            STUDIETILLITSVALGT                                   May-Hilde Bjerke                LBO

                                                                                    Ikke på valg

            UNGDOMSKONTAKT                                    Ann-Karin Pedersen           LBO

                                                                                    Ikke på valg

                                                           

            VALGKOMITE:

            Representanter:                                 

            May-Hilde Bjerke                  LBO                Ikke på valg

            Torgeir Tangen                    KS/EL             Enstemmig gjenvalgt for 2 år

            Per Ivar Polsrød                   MH                  Enstemmig gjenvalgt for 2 år

            Vara:

            Hilde Jansen Lund               LBO                Enstemmig valgt for 1 år

           

            REVISJON

Sigmund Ufs                          MA                   Enstemmig gjenvalgt for 2 år

Vara:

Sigrid E. Johansen               ØKO               Ikke på valg

Vara:

Liv Pettersen                                    ØKO              Enstemmig gjenvalgt for 1 år

.

Representanter til LO-Grenland følger styrelista.

Leif Sande takket for seg og takket årsmøtet for samarbeidet i gjennomføringen av møtet, før han ga ordet til nyvalgt leder Hans Ødegård.

Hans Ødegård takket for tilliten. Han takket også for møtedeltagelsen og han takket Leif Sande for møteledelsen.

Møtet hevet kl. 20.00

Rønningen 17.01.02

-----------------------------------                                        -----------------------------------

Referent                                                                      Referent

-----------------------------------                                        -----------------------------------

Geir Olsen                                                                   Ingar Isaksen


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com