Forslag til bevilgninger fra styret:

Tradisjonen tro ønsker vi å støtte både lokale og internasjonale søkere.

Innstilling:

Det bevilges kr 1.000,- til 7. Aksjon Betlehem - Innsamling til gjenreising av ødelagte hus i Betlehemområdet

Det bevilges kr 1.000,-til 9. SOSIT- Studie- og solidaritetsprosjektet i Telemark Søker om økonomisk støtte til skole- og helsearbeid i Kwasulu Natal i Sør-Afrika. Prosjektet er i regi av Norsk folkehjelp og NORAD

Det bevilges kr 1.000,- til 11. SOS Rasisme sentralt

Det bevilges kr 2.000,-til 12. Arbeidernes feriekoloni, Hanes

Styrets innstilling på bevilgninger er enstemmig.

Bjørn Magnussen foreslo å ikke bevilge kr. 1000,- til Aksjon Betlehem. Else May Bye foreslo å bevilge hele beløpet, kr. 5000,- til Arbeidernes feriekoloni, Hanes. Hans Ødegård foreslo å følge tradisjonen å bevilge både internasjonalt og lokalt. Else May Bye sitt forslag ble først satt opp mot styret sin innstilling. Else May Bye sitt forslag fikk 14 stemmer, styret sin innstilling fikk 15 stemmer. Deretter ble det stemt over å ikke gi noe til Aksjon Betlehem. Forslaget om å ikke gi 1.000,- kr. fikk 6 stemmer, forslaget om å gi fikk 20 stemmer.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt

Forslag til vedtektene.

1. Forslagsstiller: Styret

Tillegg i vedtektene §6.4: Medlemmer til AMU, medlemmer til BU studietillitsvalgte og ungdomskontakt velges på årsmøtet. Funksjonstid er 2-to -år. Datatillitsvalgte, likestillingstillitsvalgt, sosialtillitsvalgt og medlemmer/varamedlemmer til LO Grenland representantskap utpekes av styret.

Begrunnelse: Forslaget er i tråd med dagens praksis, men er ikke spesifisert i vedtektene.

Styrets innstilling: Styret tiltrer forslaget.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2. Forslag vedr. toppforsikring fra kasserer:

Dersom det ikke blir noen form for støtte fra forbundet på toppforsikringen i løpet av inneværende år innføres en egenandel på halvparten av forsikringspremien på toppforsikringen.

Begrunnelse: Forrige årsmøte bestemte at klubben skulle tegne toppforsikring på alle medlemmene, noe som gjør dype innhugg i klubbkassa. Forslagsstiller mener vi bør betale hele kontingenten i år også ,da det ble stilt forslag på Landsmøtet om at forbundet skulle betale toppforikring for alle. Forsikringsordningene i forbundet er ikke avklart enda.

Styrets innstilling: Tiltrer forslaget

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Forslagsstiller: Styret

På førstkommende medlemsmøte velges en festkomite til 25-års-jubileet i 2002.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Forlagsstiller: Trygve Roås

Det nye styret får i oppdrag å nedsette en "verdigruppe" som skal se på hvilke verdier vi mener er viktige å få tilbake i foreningen, forbundet og hovedorganisasjonen.

Begrunnelse: Det virker som vi er i ferd med å miste våre gamle verdier, med hensyn til hvordan vi ser på mennesker og hvilke resurser disse er for bedriften, foreningen og i samfunnet. Gruppen skal sørge for at emnet kommer på dagsorden og at dette blir diskutert i klubben, hvordan vi ønsker at mennesker skal oppføre seg mot hverandre og hva de tillitsvalgte bør konsentrere seg om av verdier. Vi bør igjen bli en gruppe mennesker og ikke bare enkeltindivider.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Forslag til fråsegn. Forslagstillar: Styret.

Gass til Grenland ei forutsetning for vidare utvikling

De siste 15 årene har prosessindustrien i Grenland hatt lite utvikling. Det har vore noko modernisering av teknologien, men det er først og fremst drifting av anlegga som har stått i fokus. Fleire av prosessbedriftene har for små fabrikker til å være konkurransedyktige, og industrien står framfor eit vegskilje: Skal vi bygge ned eller satse på vidare vekst basert på norske ressurser og norsk teknologi?

NOPEF Avd. 14 på Borealis er ikkje i tvil om at vi skal satse på vidare vekst i Grenland. Men til en slik utvikling treng distriktet direkte forsyning av gass, både tørrgass (metan), og våtgass (etan).

Petrokjemianlegga i Bamble er ikkje store nok til å være fullt ut konkurransedyktige, og det er planer om vidareutvikling. For å få til utviding av crackaren på Rafnes og polyolefinanlegga på Rønningen er vi avhengig av større mengder etan frå Kårstø> . Dette etanet finst, og det må sikrast for Bambleanlegga, slik at gassen kan vidareforedlast her og bidra til verdiskaping for landet. Det vil være ei fallitterklæring for Norge dersom norsk gass berre vert brukt til verdiskaping i utlandet.

Ammoniakkfabrikken ved Hydro Porsgrunn Industripark går i dag på våtgass, og det er eit «råflott» råstoff, som i fjor kosta bedrifta fleire hundre millioner kroner meir enn om det hadde vorte brukt tørrgass som konkurrentane i Europa gjer. Med direkte forsyning av metan - i rørleidning til Grenland - vil ammoniakkfabrikken og Herøya bli konkurransedyktig. Andre mottakarar av tørrgass kan vere Norcem, magnesiumfabrikken på Herøya og anna næring og industri i Grenland. Ved å erstatte kull og olje med tørrgass vil også CO2-utslippet verte redusert. Gass i rørleidninger til Grenland vil derfor også være ein viktig miljøfaktor for området.

Ingen andre områder i Norge vil kunne avta større volum tørrgass til industrielle formål enn Grenland, og difor bør ei rørleidning verte lagt hit. På sikt kan vi gjennom rørleidning til Grenland forsyne heile Østlandet med gass, både offentleg og privat verksemd og transportsektoren. NOPEF Avd. 14 på Borealis seier:

Resultatet av valget:

VERV I NOPEF Avd. 14 ETTER ÅRSMØTET 08.03.01:


 Leder :
 Jan Arne Johnsen MH Enstemmig valgt for 1 år
 Nestleder :
 Olaug Hole   MA Valgt for 2 år
 Sekretær :
 Ann-Karin Olsen LBO Ikke på valg
 Kasserer :
 Jorunn Krogstad LBO Enstemmig gjenvalgt for 2 år
 Styremedlemmer:
 Hans Ødegård LBO Ikke på valg
 Leif Karsen  KS/MEK Enstemmig valgt for 1 år
 Geir Olsen  MH Ikke på valg
 Helge Kjørholt LBO Enstemmig gjenvalgt for 2 år
 May Hilde Bjerke LBO Enstemmig gjenvalgt for 2 år

 VARA:
 1. Thove Marie Johansen LBO Enstemmig for 1 år
 2 .Gunn Gregoriussen SALG Enstemmig for 1 år
 3. Gunnleik Lofthus KS/MEK Enstemmig for 1 år
 4. Halvdan Raudsepp LBO Enstemmig for 1 år


 BEDRIFTSUTVALGET
 Representanter:  Personlig vararepr.:
 Leder   Hans Gundersen   KS/MEK
    Enstemmig valgt for 1 år 
 Nestleder   Tove Rymill  MA
    Enstemmig valgt for 2 år
 Leif Karlsen  KS/MEK Wivy A. Skotnes    Kantine
 Enstemmig valgt for 1 år  Enstemmig valgt for 1 år
 Leif Sagafoss LBO Thove Marie Johansen LBO
 Enstemmig valgt for 1 år  Enstemmig valgt for 1 år
 Runar Fjeld  LBO Helge Kjørholt     LBO
 Enstemmig valgt for 2 år  Enstemmig valgt for 2 år 

 ARBEIDSMILJØUTVALGET:
 Representanter:  Personlig vararepr.:
 Hans Ødegård LBO Leif Karlsen  KS/MEK
 Enstemmig valgt for 2 år  Enstemmig valgt for 2 år
 Jorunn Krogstad LBO Geir Olsen   MH
 Ikke på valg   Ikke på valg
 
 Miljøtillitsvalgt:
 Roy Engen  LBO Ikke på valg
 Vara;
 Torgeir Hansen R&D Enstemmig gjenvalgt for 2 år
 STUDIETILLITSVALGT  May-Hilde Bjerke     LBO
    Enstemmig gjenvalgt for 2 år

 UNGDOMSKONTAKT  Ann-Karin Pedersen   LBO
    Enstemmig gjenvalgt for 2 år  
 VALGKOMITE:
 Representanter:  
 May-Hilde Bjerke LBO valgt for 2 år
 Torgeir Tangen KS/EL valgt for 1 år
 Per Ivar Polsrød MH Ikke på valg
 Vara:
 Hilde Jansen Lund LBO valgt for 1 år

 
 
 REVISJON
 Sigmund Ufs  MA Ikke på valg
 Sigrid E. Johansen ØKO Enstemmig gjenvalg for 2 år
 Vara:
 Liv Pettersen  ØKO Enstemmig gjenvalgt for 1 år 

Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com