Agenda

  1. Tariffoppgj�ret - opplegg
  2. Valg av forhandlingsutvalg - Mandat til forhandlingsutvalg
  3. Oppf�lging av saker vedtatt p� �rsm�tet - "omsorgstillitsvalgt" - "fondsplassering"
  4. Lagutvikilngsprosjektet - status
  5. Nopef + Kjemisk = Sant?
  6. Eventuelt

Ca. 30 medlemmer tilstede.

SAK 1: TARIFFOPPGJ�RET - OPPLEGG

Leder gjennomgikk arbeidet som var igangsatt p� tariffkonferansen p� Badeparken. Arbeidet med S�ravtalen er sv�rt omfattende, og s�rlig gjelder det §4 L�nnsbestemmelser. Dette m� videref�res av forhandlingsutvalget fram mot forhandlingene. Selve forhandlingene skal foreg� fra 19. til 23. juni.

Det er innkommet krav fra avdelinger, og leder gjennomgikk disse, uten prioritering. Kravene blir framlagt med innstilling for medlemmene p� medlemsm�te som forh�pentlig kan avholdes i uken etter pinse.

KRAV FRA AVDELINGENE M� V�RE KLUBBEN I HENDE SEINEST I L�PET AV FREDAG 9.JUNI!

SAK 2: FORHANDLINGSUTVALG - FORSLAG P� MEDLEMMER

Leder framla styrets og tariffkonferansens forslag p� kandidater.

Arbeidsutvalget - Jan Arne, Jorunn, Ann-Karin og Hallgeir
Roger Didrichsen, R&D
Jan Baar Kristoffersen, Beredskapen/portvakta
Helge Kj�rholt, Funksjon�rer
Olaug Sagbakken ,Logistikk
May Hilde Bjerke, Merkantil
Leif Karlsen, VH
Hans �deg�rd eller Runar Fjeld, LBO
Jan Bj�rn S�tre El/Aut

Medlemsm�tet vedtok enstemmig forslaget til forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget fikk i mandat � arbeide videre med S�ravtalen og med krav. Krav og forslag til S�ravtaletekst skal fremlegges for medlemsm�te for endelig godkjenning.

SAK 3: OPPF�LGING FRA �RSM�TET

Omsorgstillitsvalgt. Leder framla styrets innstilling til dette forslaget. Styret foreslo f�lgende: Det lokale apparatet benyttes. Sosialtillitsvalgte gis kompetanse om forsikringsordninger og fungerer som ressursperson. Etter en del diskusjon og oppklaringer ble styrets forslag vedtatt. I tillegg skal det gj�res kjent at Nopef tar ansvar for at praktiske problemstillinger v�re medlemmer m�tte ha i forbindelse ved f.eks. d�dsfall i n�r familie, skal vi bist� med hjelp og veileding.

Fondsplassering. Leder framla styrets forslag p� oppf�lging av �rsm�tevedtaket om fondsplassering. Styret f�r fullmakt til � plassere inntil kr 150.000,- i fond og obligasjoner jfr. tilbud fra V�r bank og forsikring. Pengene skal plasseres i langsiktige og lavrisiko-fond. Noe diskusjon om prinsipper og til hvilken rente man kan oppn�. Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot tre stemmer. Styret skal hente inn flere tilbud enn V�r bank og forsikring f�r vedtaket iverksettes.

SAK 4: LAGUTVIKLINGSPROSJEKTET

Leder orienterte om prosjektet med bakgrunn i at det p� siste medlemsm�te var informert om at prosjektet ikke omfattet bedrifter av v�r type.

Prosjektet er innenfor Kompetansereformens krav og LO bekrefter at Borealis er berettiget til � s�ke p� midler. Prosjektet er forankra i BU. Det skal igangsettes til h�sten og f�lges opp av BU. Det skal gjennomf�res av lagene selv. Lagene skal selv kartlegge, definere og foresl� tiltak til � lukke kompetansegapene

SAK 5: NOPEF + KJEMISK = SANT

Orientering p� siste medlemsm�te.
Storm�te i Porsgrunn 14. juni kl 1900 - Folkets Hus
Alle medlemmer oppfordres til � m�te fram!!!!!!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com