Dette har vore ei tung veke for mange. Eg tenkjer s�rleg p� dei som har f�tt beskjed om at dei ikkje lenger har jobb i forskingssenteret. Det er mange med lang ansiennitet som har f�tt denne beskjeden. 7 stykker er rundt 50 �r. Det er klart at dette er brutalt. I tillegg har bedrifta ein tidsplan der dei overtallige skal vere ute av organisasjonen i l�pe av 14 dagar. Det er ikkje mogleg � finne l�ysingar for dei det gjeld i l�pet av s� kort tid. Ogs� her skiljer MATT-prosessen seg fr� tidlegare prosessar. Der har det vorte brukt tid for � finne l�ysingar og stort sett har det vore mogleg. Fagforeiningane og vernetenesten har protestert kraftig p� denne tidsplanen og har i eit felles brev til leiinga kravd at tida fram til nytt�r vert brukt til � finne l�ysingar. I g�r og i dag har det vore ekstra AMU-m�te der kravet om lenger tid har vorte reist. P� AMU-m�tet i dag kom bedrifta med ein ny tidsplan der der det vil vere mogleg � bruke lenger tid for � finne individiduelle l�ysingar.

Samanlikna med problema til dei som er overtallige i MATT er dei fleste andre problem av mindre art, men det er likevel andre saker vi jobbar med. N�r det gjeld betaling for mj�lk, juice og br�d vil NOPEF ta denne saka opp i BU p� mandag.

Som kjent vedtok �rsm�tet at det enkelte medlem no skal betale Toppsikringa sj�lv. Det praktiske vert ordna slik at medlemmane vert trekte p� l�nna i juni. Det er vanskeleg � halde dei som ikkje skal ha forsikringa utanfor trekket, men dei som ikkje skal ha forsikringa vil f� pengane tilbake av kasseraren.

S� vil eg ynskje alle god helg og god 17. mai. Ei ekstra helsing til dei som m� feire dagen p� jobb.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com