Eg vil byrje med � gratulere alle kvinneleg medlemmar med dagen i morgon. Eg er ikkje i tvil om at sj�lv om det har skjedd mykje n�r det gjeld kvinnefrigjering er det framleis viktig � markere kvinnedagen.

Eg tenkte at ukeaktuelt denne veka skulle vere om vedtaka fr� �rsm�tet v�rt.

Valg:

Her er heile lista over dei som vart valde:

  Valg 2003 for NOPEF avd. 14 

Leder  :  
Hans �deg�rd      LBO    Ikke p� valg 
Nestleder:
Olaug Hole       MA    Valgt for 2 �r 
Sekret�r:
Ann-Karin Pedersen   LBO    Ikke p� valg
Kasserer:
Jorunn Krogstad     LBO    Valgt for 2 �r

Styremedlemmer:
Leif Karlsen      KS/MEK  Ikke p� valg
Gunnleik Lofthus    KS/MEK  Ikke p� valg
Per Svarstad      MH    Valgt for 2 �r
Helge Kj�rholt     LBO    Valgt for 2 �r 
Odd Vidar Lauritsen   EL/AUT  Valgt for 2 �r

VARA:
1 .Sigmund Ufs     MA    Valgt for 1 �r
2. Helge Stemkj�r    R&D    Valgt for 1 �r
3. Tor Arne Svarstad  LBO    Valgt for 1 �r
4. Inger Pernille H�en INNK    Valgt for 1 �r


  BEDRIFTSUTVALGET
  Representanter:       Personlig vararepr.:
  Leder            Hans Gundersen KS/MEK
                 Ikke p� valg 
  Nestleder          Sigmund Ufs MA 
	               Valgt for 2 �r 
  Leif Karlsen     KS/MEK Wivy A. Skotnes  Kantine
  Ikke p� valg         Ikke p� valg
  Leif Sagafoss    LBO   Thove Marie Johansen  LBO
  Ikke p� valg         Ikke p� valg
  Runar Fjeld     LBO   Helge Kj�rholt LBO
  Valgt for 2 �r        Valgt for 2 �r    

  ARBEIDSMILJ�UTVALGET:
  Representanter:        Personlig vararepr.:
  Leif Karlsen     KS/MEK  Runar Fjeld LBO
  Valgt for 1 �r         Valg for 1 �r
  Jorunn Krogstad    LBO   Per Svarstad MH
  Ikke p� valg          Ikke p� valg
    
  
  Milj�tillitsvalgt:
  Roy Engen      LBO    Ikke p� valg
  Vara;
  Trond Mathisen    LBO    Valgt for 1 �r
  
  
    
  STUDIETILLITSVALGT  EL/AUT  Odd Vidar Lauritsen    
              Valgt for 2 �r

  UNGDOMSKONTAKT  LBO    Cathrine Jorbrudal    
                 Valgt for 2 �r
                
  
  VALGKOMITE:
  Representanter:      
  May-Hilde Bjerke    LBO    Valgt for 2 �r 
  Torgeir Tangen    KS-EL/AUT  Ikke p� valg
  Hilde Jansen Lund    LBO    Valgt for 2 �r 
  Vara:
  Wenche Folkestad    MA    Valgt for 1 �r

  
  REVISJON
  Sigmund Ufs      MA    Ikke p� valg
  Liv Pettersen      �KO    Valgt for 2 �r 
  Vara:
  Else May Bye      MA    Valgt for 1 �r

Uttalelsene slik de ble vedtatt:

V�TGASS TIL GRENLAND

�rsm�tet i NOPEF avd. 14 �nsker � "spisse" oppmerksomheten rundt v�tgass sp�rsm�let. Petrokjemianleggene i Grenland har som kjent et v�tgassbehov p� 1,5 mill. tonn, som m� til for � gi en volum�kning stor nok til � v�re konkurransedyktig. Hvis ikke dette skjer, vil vi i l�pet av f� �r bli nedlagt.

Kompleksiteten rundt dette er imidlertid stor. For � starte med r�stoffet fra Nordsj�en, s� er det kun SKARV feltet som inneholder nok v�tgass for v�rt behov. Feltet ligger p� Haltenbanken og kan dermed bli f�rt gjennom �sgardledningen til K�rst�. Ledningen ser imidlertid ut til � bli fullt utnyttet med Mikkel og Kristin feltene, og andre muligheter m� dermed utarbeides. Det foreligger ingen planer hos oljeselskapene som tilsier at Skarv er tenkt ilandf�rt til Norge.

Politikerne m� se feltene i en sammenheng og vite at dagens beslutninger f�r konsekvenser for morgendagens situasjon. Vi kan lett ende opp med beslutninger som umuliggj�r en ilandf�ring av Skarv til Norge og dermed er l�pet kj�rt for petrokjemien i Grenland. Dette m� ikke skje. Politikerne m� gi oljeselskapene klare f�ringer for hvordan de skal forvalte naturressursene v�re. Petroleumsloven m� brukes !! Videre m� politikerne i samarbeid med oljeselskapene legge til rette for � bygge infrastruktur - en r�rledning til Grenland. Dette er �konomisk forsvarlig og klart en milj�fordel � transportere gassen i ledning.

Borealiskonsernet skal ta en beslutning om en ny fabrikk i l�pet av 2003 - muligens f�r sommeren. Hvis Borealis Norge skal komme i betraktning i forhold til Borealis �sterrike, som har r�stoff klart for nybygging, m� politikerne i Norge ha avklart v�tgass-sp�rsm�let.

Norge m� seie nei til USA sine planar om krig mot Irak

�rsm�tet i NOPEF avd. 14 reagerer sterkt p� USA sin aggressive politikk overfor Irak. NOPEF avd. 14 meiner at USA i realiteten har sett FN p� sidelinja med sin klare uttalelse om at USA vil gjennomf�re ein krig uansett kva FN vil komme fram til. Dette er i hovudsak ein kamp om Irak sine oljeressursar. Norge m� seie nei til USA sine planar om krig mot Irak.

Ein krig vil forsterke lidinga til Irak si befolkning. Over en million irakiske barn kan d�y av krigshandlingar og underern�ring om landet vert angripe. Dette kjem fram i eit internt notat fr� FN sitt kontor for koordinering i humanit�re saker (OCHA). Ein krig vil kunne sette hele Midtausten i brann og styrke terror- og krigskreftene ogs� elles i verda. En krig vil svekke den internasjonale rettsorden og FN som konfliktl�ysar og fredsskapar. En krig vil ogs� medf�re ei massiv sl�sing med ressursar i en verd som ropar etter tiltak mot fattigdom.

NOPEF avd. 14 meiner at alt m� gjerast for � unng� ein krig.

Andre vedtak:

Toppforsikring.

�rsm�tet i 2002 vedtok � halvere klubbens betaling p� toppforsikringen. Medlemmene skulle innest� for den andre halvparten.

Forslag;

Fra 2003 betales toppforsikringen av det enkelte medlem som en frivillig ordning. Medlemmet trekkes over l�nn. Polisen administreres av klubben for � oppn� en gruppefordel.

Vedtatt.

FORSLAG TIL AVSTEMMING ETTER TARIFFOPPGJ�R

Forslag til endring av vedtektene:

Ta inn i vedtektene en paragraf som sier at fremforhandlet forslag skal ut p� uravstemming over 14 dager. Retningslinjer m� utarbeides, men v�rt forslag er at det blir urnevalg p� lik linje med valg til styre/bedriftsforsamling.

Forslagsstiller: skift 5 v/ Runar Fjeld

Begrunnelse:

Med l�nnsoppgj�ret i 2002 friskt i minne er det en fordel at flere m� delta for � stemme over et l�nnsoppgj�r-

Vedtak:

Fleirtalet gikk i mot � vedtektsfeste en slik avstemming fordi klubben d� har lite taktikk � spille p� overfor bedriften. Det er derimot fullt mogleg � arrangere slike avstemmingar n�r styret eller medlemsm�tet vedtek det. Eg trur ikkje at nokon av oss som sat i styret etter avstemminga i fjor er interesserte i � ha same diskusjonen ein gong til. H.�.

FORSLAG TIL FORANDRING AV VEDTEKTENE.

Se oppdaterte vedtekter.

Begrunnelse: �4 er retta opp i tr�d med vedtak p� medlemsm�te i 2002. �6.7 er en spr�klig endring �6.9 har f�tt et tillegg for � f� vekk usikkerhet om valglengden.

Vedtatt.

S�KNADER OM �KONOMISK ST�TTE TIL NOPEF avd. 14 SITT �RSM�TE 2003

1.  Norsk Folkehjelp sitt arbeid 2003
2.  Arbeiderenes Edruskapsforbund: Arbeid blant barn og unge
3.  SOS Rasisme, Landsstyret
4.  Dysleksiforeningen i Grenland: St�tte til datakurs + opplysningsarbeid
5.  NKF Telemark + Tinn kommune: St�tte til fagforening i Guatemala
6.  Landsforeningen for l�semiddelskadde: St�tte til arbeidet
7.  AUF i Telemark: St�tte til AUF sitt arbeid i Telemark
8.  Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark: St�tte til arbeidet
9.  Palestinakomit�en i Norge: St�tte til arbeidet i Palestina
10.  Arbeiderenes feriekoloni Hanes: St�tte til feriekolonien
11.  SOSIT, Studie- og solidaritetsprosjektet i Telemark: St�tte til skole- 
   og helsearbeid i S�r-Afrika

Vedtak:

S�knad nr. 1: kr. 2.500

S�knad nr. 8: kr. 2.500

Ha ei god helg!

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com