Tema for medlemsm�tet 14.4. var tariffoppgj�ret og pilotprosjektet i Vedlikeholdsmilj�et. Uravstemmingen skal foreg� p� tirsdag etter p�ske. Stemmestyre er oppnevnt av medlemsm�tet og ble styret i foreningen. Avstemningsresultatet skal oversendes forbundet 26.4. Resultatet av innplasseringen av de ansatte i Vedlikehold rolle- og l�nnsmessig ble gjennomg�tt. Dette pilotprosjektet var f�rste synliggj�ring av hva det nye systemet med rolleniv�er koblet mot l�nn kan gi av utslag. Fra bedriftens side ble det sterkt understreket at dette ikke var noe tariffoppgj�r, men en innplassering eller utsatt 1.1.-oppgj�r. Det nye systemet vil f�re til l�nnsforskjeller i grupper som tidligere har hatt fast tariffert l�p. Systemet vil f�re til kortere ansiennitetsstige, samt muligheter for utvikling utover dagens l�nnsl�p.

P� m�tet ble det foretatt to avstemminger:

Resultatet av pilotprosjektet i VH:
Et enstemmig medlemsm�te godtok ikke resultatet av pr�veinnplasseringen i Vedlikehold
Nytt l�nnssystem:
Et enstemmig medlemsm�te ga fullmakt til klubben om � jobbe videre med det nye l�nnssystemet.

Grunnen til denne to-delingen er at det blir umulig � ta stilling til et system uten � vite hvor tallene er og hvordan utviklingen skal v�re. Pilotprosjektet i VH svarer ikke p� noe av dette. I Vedlikeholdsmilj�et er stemningen urolig. Det er stor solidaritet for dem som ikke fikk l�nnstillegg. I m�te i dag har bedriften understreket p� nytt at dette ikke er en forhandling og det er ikke aktuelt � endre p� den vurderingen som er gjort. P� vegne av klubben vil jeg ogs� understreke hva vi st�r oppe i. Pr�veinnplasseringen i VH er gjort i henhold til prinsippene i det nye l�nnssystemet, som vi var enige om. Utfallet foreligger. Vi liker det ikke. Dette er ikke forhandlinger, og vi m� forholde oss til spillereglene, og jeg ber derfor medlemmene om � ta til etterretning hva som har skjedd. Vi har markert at vi er uenige i bedriftens justering. Revisjonsstansen st�r foran oss. Den krever innsats, og jeg ber om at medlemmene forholder seg til revisjonsstansen p� en profesjonell m�te, og legger alle kluter til slik at den forl�per p� en god m�te. Klubben skal jobber videre med l�nnssystemet, og det er resultatet av �rets tariffoppgj�r som vil avgj�re om medlemmene til sist kan akseptere et nytt l�nnssystem.

GOD P�SKE - Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com