Hei!

I forbindelse med siste BU-m�te tok NOPEF opp behovet for � fokusere mer p� oppl�ring i drift. Omorganiseringen har f�rt til mye oppmerksomhet rundt dette sp�rsm�let. Som et fors�k p� � f� til noe konkret, fremmet vi et forslga om � etablere et prosjekt for m�lretta oppl�ring. Vi stater med fokus p� kontrollromm, men mener det kan videref�res til andre deler, og b�r p� sikt ikke kun begrenses til LBO. Vi trur dette vil v�re en god m�te � heve kompetansen for driftsorganisasjonen. Probelemt de sliter med er � f� tid til oppl�ring samtidig med at de m� kj�re fabrikk. Forslaget kommer etter et initiativ fra driftsmilj�et selv.

Forslaget ble fremlagt slik i BU:

Vi har erfart at det med dagens 7-skiftplan fortsatt er vanskelig � oppfylle alle krav til oppl�ring i LBO. Problemstillingen er bla. at dagtidsuken ofte fylles opp med mange h�yt prioriterte oppgaver. Fra ulike milj�er kommer det stadig p�stander om at kompetanseniv�et ikke er godt nok. P�standene g�r ofte p� at det ikke er tid nok til oppl�ring, begrunnet i det stramme bemanningsniv�et. Dette rammer s�rlig kontrollromsoppl�ringen i PP og PEH, fordi man der kun har en person i kontrollrommet.

For � ta fatt i problemstillingen og gj�re et �kvantesprang� n�r det gjelder spisskompetanse i nevnte kontrollrom, fremmer vi derfor f�lgende forslag:

Oppl�ring i kontrollrom tas ut av det alminnelige oppl�ringssystem og defineres som et eget prosjekt innenfor en angitt tidsramme og med eget kostnadssted. Prosjektets m�l er at alle 7 skift skal ha minimum to operat�rer i PEL, PEH og PP som har inng�ende kjennskap til drift av kontrollrom og tilh�rende styringssystemer.

Hensikten med v�rt forslag er at noen blir fristilt pr. fabrikk slik at oppl�ringen kan kj�res intensivt med dobbel bemanning i kontrollrom. Vi mener dette vil v�re effektivt og bidra til at vi forholdsvis raskt kan heve n�kkelkompetansen for skiftene. Prosjektet b�r ha mulighet til � benytte b�de interne og eksterne oppl�ringskrefter. Prosjektet vil ogs� v�re et pilotprosjekt for tilsvarende m�lrettede oppl�ringsl�ft.

En tilleggsgevinst er etter v�rt syn at dersom man spisser kompetansen i kontrollrommene, vil hele skiftet f�le en st�rre trygghet.

BU-m�tet vedtok � oversende v�rt forslag til ledelsen for vurdering, se utskrift fra BU-referatet.:

6. PROSJEKTFORSLAG: OPPL�RING I LAGBASERT OPERASJON

Nopef v/Hallgeir Kjeldal presenterte forslag til et oppl�ring for LBO hvor man vil organisere oppl�ringen som et prosjekt. Nopef fikk honn�r for initiativet som vil bli diskutert i kontaktm�te. Skiftssjefene "tar saken" og melder tilbake i neste BU - gjerne f�r til initiativtakerne.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com