SDP

Det nye �ret har starta der det gamle slutta, i dobbel forstand. Vi ser at t�legrensa er t�yd og at presset �ker i mange omr�der. Dette har f�rt til frustrasjon, utrygghet og i noen tilfeller sykemeldinger. Over-ivrige ledere presser p� uten � forst� konsekvensene. Rett f�r jul valgte klubben � kontakte Arbeidstilsynet om situasjonen. Vi ba om at tilsynet fulgte opp m�tet de hadde med bedriften i begynnelsen av oktober. M�tet med tilsynet vil finne sted 21.1. P� m�tet vil vi peke p� problemer med tilrettelegging av arbeidet, dvs. �12 i Arbeidsmilj�loven. S�rlig oppl�ring og kompetanse sett i forhold til netteverk og planer om nedbygging av stabsarbeid.

Kompetanse i drift

De nye skifta har n� fungert i litt over en uke. P� dagtid f�r skiftene st�tte fra det 7. skiftet. Det er for tidlig � vurdere hvordan dette fungerer. Klubben har imidlertid i m�te med Personal og brev til skiftsjefene pekt p� at det n� langt p� vei har utvikla seg et hierarki p� enkelte skift. En utvikling som ikke skulle skje. Grunnen til at det skjer er at det ikke foreligger klare avgrensinger p� hvem som har ansvar for hva. Denne utviklingen m� styres, og det er skiftsjefenes ansvar.

AMU har i sitt vedtak i desember klarlagt at n�v�rende bemanning og kompetanseniv� er p� et absolutt minimum. Videre har AMU uttalt at oppl�ringen i drift skal fokuseres p� fabrikkkj�ring. Nettverksoppbygging, lagbasert vedlikehold og stabsarbeid skal skyves ut i tid.

PP-fabrikken

De tillitsvalgte i PP-fabrikken har krevd at n�v�rende bemanning er for lav. I PP er arbeidsmengden s� stor at det ikke er nok med en person pr. omr�de. S� lenge trenere og koordinatorer har s� mange andre oppgaver, samt at de ikke er oppl�rt p� omr�der, m� PP styrkes bemanningsmessig.

SDP

Klubben skal etter m�tet med Arbeidstilsynet 21.1. ha styrem�te. P� dette m�tet vil vi dr�fte v�rt forhold til SDP generelt. I og med at prosessen har blitt "speedet" opp fra konsernet og lokal ledelse m� vi se p� avtaleverket og hvilke forutsetninger som ligger til grunn. Signalene om at bedriften vil benytte sin styringsrett for � n� m�la, er et signal om at en t�ffere linje er valgt. Dette m� klubben forholde seg til. Etter styrem�tet vil vi komme med n�rmere info om hvordan vi vil jobbe videre. Det vil ogs� bli et medlemsm�te om dette.

PC-sp�rsm�let

Klubben jobber med dette, men signaler vi har f�tt gj�r at vi ikke lenger er spesielt positive. Vi har jobba med � f� til et lokalt R�nningen opplegg, men det er bare lunkent mottatt i ledelsen. Som en konsekvens av dette vil klubben r�de alle som har mulighet til en PC-ordning via andre om � gj�re det dersom man har et behov. � vente p� en ordning via Borealis er trolig f�fengt. Vi unders�ker om klubben aleine eller via NOPEF/LO kan f� til ordninger for v�re medlemmer. S� langt er vi usikre p� om det er betydelig � tjene p� dette sammenlikna med gode tilbud i butikkene.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com