Medlemsmøte 17.11

Forsikring:

Vår bank og forsikring glimret med sitt fravær på møtet. Orientering om forsikring og banktjenester blir derfor forsøkt gjentatt på neste medlemsmøte.

Nytt lønnssystem:

Klubben var i tøffe diskusjoner med bedriften om sammensetning av arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til nytt lønnssystem. Medlemsmøtet ga full støtte til styre og leder på å stå hardt på utvidet representasjon i arbeidsgruppen. Dette har vi fått til, men ikke fordi bedriften har lagt forholdene til rette for det. Grunnen til at NOPEF får to med i gruppen er at "Lederene", tidligere NALF har overlatt sin plass til oss. Dette gjør de for de har en samarbeidsavtale med NOPEF. Klubben la dette fram for forbundet for å be om råd, og med bakgrunn i rådet derfra har vi besluttet å delta i arbeidet med nytt lønnssystem.

Vervekampanje:

På medlemsmøtet ble det lagt fram forslag om igangsetting av en lokal vervekampanje i regi av klubben. Dette ble vedtatt. Kampanjen vil gå fremover til påske 1999. Det skal være ukepremier, vervepremier og en reisegavesjekk som hovedpremie.

Håndbøker på data:

Medlemsmøtet ble orientert om at bedriften nå vil legge flere og flere håndbøker ut på nettet. Datatillitsvalgt har tatt opp skaen med bedriften for å sikre at alle får tilgang og opplæring slik at de kan finne fram. Klubben skal foreta en kartlegging på hvor mange av våre medlemmer som ikke har tilgang/opplæring på dataverktøy.

Ny organisasjon innen klubben:

Medlemsmøtet så behovet for at klubben tilpasser seg etter den nye organisasjonen. Det var imidlertid klart at klubben vi avvente endringene før vi eventuelt endrer tillitsvalgtestrukturen. Dette var forøvrig tema på samarbeidskonferansen på Gautefall sist mandag og tirsdag.

Vervekampanjen

Det er nå vedtatt at vi skal igangsette en vervekampanje internt i klubben. Alle medlemmer kan delta.

For hvert nye medlem som verves "vinner" ververen et vinglass. Hver uke trekkes en ukepremie blandt de som har vervet nye medlemmer den uken.

Kampanjen avsluttes med trekking av en hovedpremie som er en reisesjekk på kr 7.500,-

Alle medlemmer oppfordres til å være aktive og kjempe om vervepremiene!

Samarbeidskonferansen

Over 60 ansatte og ledere fra AU'er, AMU, BU og vernetjenesten var samlet til samarbeidskonferanse på Gautefall mandag og tirsdag denne uken. Temaet for konferansen var Samarbeidsformer i den nye organisasjonen.

Mesteparten av tiden gikk med til å diskutere i grupper. Det var mange sammenfallende synspunkter på:

Fellestrekkene var:

Det som framkom i gruppearbeidene vil bli samordnet slik at det kan benyttes som grunnlag for diskusjoner i AMU og BU, samt i ledelsen og i foreningene.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com