Nytt l�nnssystem

I en av tilleggsprotokollene fra �rets l�nnsoppgj�r er det enighet mellom partene om � starte arbeidet med et nytt l�nnssystem ved bedriften. Klubben ser klart behovet for dette. I forrige oppgj�r skrev vi en tiln�rmet lik protokoll, men da var forutsetningen at klubben aleine s� behovet for � gj�re noe med systemet v�rt. Dette arbeidet ble trenert og utsatt og endte med en endring av stillingene for ordrebehandlere og distribusjonskoordinatorer, ellers resultatl�st. N� ser imidlertid bedriften ogs� behovet, og ber om medvirkning fra v�r side.

Det vi imidlertid ser er at ogs� den gjeldende protokollen er utsatt for trenering. Resultatet skulle foreligge 1.12.98, mens arbeidet kanskje kommer i gang i dag. Det betyr slik vi ser det at resultatet umulig kan foreligge f�r tidligst p� v�rparten, etter p�ske 1999.

Klubben har videre bedt om � f� anledning til � utvide sin representasjon i gruppen til 2 medlemmer. Dette vil bli avklart p� et f�rste m�te i ettermiddag. En klar forutsetning for deltakelse i dette prosjektet er at bedriften prioriterer dette arbeidet b�de med hensyn til tidsplan og ressurser. Vi har g�tt lei av grupper som jobber i uker og m�neder uten m�l og mening!

Siste

NOPEF stilte i dagens m�te med to deltakere i henhold innkalling. Personalsjefen ville ikke starte m�tet dersom NOPEFs to repr. var tilstede. NOPEF gjentok sitt syn og valgte � forlate m�tet.

Vi registrerer at v�re argumenter om � stille med min. to representanter i dette utvalget ikke har f�rt fram, og vi avventer derfor v�r videre deltakelse i dette prosjektet.

Kurs i prosessoppl�ring - Osebakken

7 ansatte ved bedriften har i 5 uker deltatt p� kurs i prosess for � kvalifisere seg til arbeid i drift. Dette tiltaket er sv�rt bra. Det er dessverre ikke p� langt n�r s� bra mht. avl�nning, kompensasjoner o.l.

Klubben har gjentatte ganger tatt opp og diskutert hvilke ordninger som skal gjelde for denne gruppen, uten � ha f�tt klarhet i sakene. Det er beklagelig at ordninger iverksettes uten at det avtales p� forhand hvordan man skal forholde seg mht. l�nn og kompensasjoner.

Bedriften viser i dette tilfellet en klar kursendring i forhold til tidligere praksis.

ALLER SISTE

I skrivende stund har det kommet tilbakemelding p� en av problemstillingene vedr. overtid. Denne saken er l�st i tr�d med NOPEFs �nsker.

Medlemsm�te

Klubben gj�r oppmerksom p� medlemsm�tet til tirsdag 17.11. kl 18.30 p� Korvetten!


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com