Avstemming 7-skift

Klubben registrerer at avstemmingen er over, og at 7-skift fikk flertall, nesten 80% av de som stemte valgte 7-skift. Samtidig er det et klart flertall p� 56% som valgte alternativ 1 av 7-skiftplanene. NOPEF tar dette til etterretning.

Det er ogs� bra at s�pass mange som nesten 90% av skiftpersonellet avga stemme i valget. Det betyr at resultatet gir et klart bilde p� hva flertallet ser som den beste l�sningen.

NOPEF - Personal/bedriften

Klubben ser det som n�dvendig � informere medlemmene om at det n� er flere saker "p� gang" overfor bedriften, men som det er vanskelig � f� avslutta. Dette har vi n� en oppgang p�, bl.a. fordi medlemmene v�re ber om tilbakemeldinger - og vi blir svar skyldig. Det er en fattig tr�st � hele tida h�re at vi har tatt opp saken, men vi vet ikke noe. Av de sakene som vi har tatt opp kan f�lgende nevnes:

Dette er bare noen av de sakene som vi har "p� gang" med bedriften. De andre sakene som diskuteres er bl.a. individuelle samt noen saker av personlig karakter.

Vi har bedt bedriften n� priorieter � bruke tid og ressurser p� � komme fram til et standpunkt slik at vi slipper � m�tte sloss mot "vindm�ller" hele tida. F�lgende notat er oversendt bedriften:

NOPEF registrerer at bedriftens omstilling har f�rt til en turbulent situasjon. Etter v�r oppfatning er det foretatt mange og store endringer i ansvarsforhold og ledelse som enn� ikke har -g�tt- seg til. Dette har f�rt til ansvarsfraskrivelse og beslutningsvegring i flere ledd. N�r NOPEFs tillitsvalgte tar opp saker, uteblir svarene, tilbakemeldinger gis av forskjellige personer uten ansvar, saker blir utsatt og trener i h�p om at de glemmes. Dette g�r ut over v�re medlemmer og bedriftens ansatte som blir frustrerte over at bedriften og/eller klubben ikke gir klare svar. Vi som klubb kan ikke overleve i en slik situasjon. Dette er meget viktig for oss. Vi ber derfor om at bedriften sammen med oss straks utarbeider en plan for hvordan dette kan endres. Vi m� ha en organisasjon som ogs� fungerer i den brytningstida vi er oppe i.

Vi har siden siste fredag hatt flere m�ter med Personal, og vi h�per n� at dette forholdet som vi har pekt p� virkelig kan f�re til at vi f�r fortgang p� de skaene vi har tatt opp. Klubben m� vurdere andre virkemidler dersom ikke noe skjer.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com