Medlemstallet �ker!

Fler og fler av de ansatte i Borealis ser n� at NOPEF er det beste alternativet! Dette betyr mye for klubben og legger store krav p� klubbens ledelse i � leve opp til medlemmenes krav og forventninger.

Roller og stillingsbeskrivelser

Styret i klubben har p� styrem�te i dag vedtatt � sette ned et utvalg. Utvalget skal unders�ke ansvarsomr�der, ledelse, instruksjonsmyndighet og kompetanse for de nye stillingene i driftsmilj�et. Utvalget skal komme med en innstilling til styret innen 15.11.98. Samtidig ble det vedtatt � be om m�te med bedriften for � dr�fte denne problemstillingen.

At det er uklarhet omkring de nye stillingene i drift kom klart fram p� m�tet bedriften hadde med Arbeidstilsynet, DBE og NSO sist mandag. Det ble da fra Arbeidstilsynets side p�pekt at denne uklarheten var det opp til partene � avklare internt. P� dette grunnlaget vedtok NOPEF � sette i gang et arbeid. Medlemmer er: Leif Sagafos, Hans �deg�rd, Helge Kj�rholt og Ann-Karin Olsen. Utvalget skal s�ke kontakt med driftsmilj�et via m�ter o.l. for � f� fram de reelle problemstillingene.

Omorganisering Logistikk

I vekta er det n� oppst�tt en situasjon hvor ansatte som jobber side ved side har forskjellige stillingsbeskrivelser og da ogs� forskjellig l�nn. Problemet best�r i at NOPEF mener at jobben som utf�res er den samme. Dette er bedriften ikke enige i, og der st�r denne saken.

Distribusjon og MA avdelingene er n� formelt sammensl�tt til MA-distribusjon.

Avstemming over ny skiftplan

Det har kommet noen sp�rsm�l til klubben vedr�rende avstemmingsm�ten. P� dagens styrem�te ble dette diskutert, og styret slutter seg til at det ikke en noen formelle problemer med den m�te avstemmingen foreg�r p�. Klubben ser at det kan v�re et problem at de som evnt. velger dagens 6-skift ordning kan f�le seg "skviset" dersom 7-skift f�r flertall. De har da gitt fra seg muligheten til � velge blant alternativene for 7-skift. For oss er det viktig � understreke at det ikke var noen selvf�lge at det skulle gis anledning til � velge 6-skift i det hele tatt. Det var f�rst etter sterkt press fra klubben at vi fikk dette alternativet med.

Site developement

Det er n� en hektisk virksomhet p� konsernniv� i forbindelse med � bestemme m�lene for netse �r, samt for �r 2000 og 2001. I tillegg diskuteres man strategien for de neste 5 �rene. For R�nningens del er dette sv�rt viktig mht. utvikling og muligheter for �kt produksjon. Konkret hva som diskuteres er fortrolig informasjon, men det er helt klart at f�ringene som n� legges vil f� stor betydning fro framtida hos oss. Konsernutvalget skal f� en f�rste informasjon p� sitt m�te den 3.11.98 i Lyngby.

For � n� de m�la som hittil har ligget for R�nningen, m� det store investeringer til. Dette har b�de klubben og bedriftens ledelse v�rt helt enige om. Vi trykker hardt p� at dette ikke skal fravikes i den prosessen som n� har startet i konsernet.

M�TE med Arbeidstilsynet, DBE og NSO( N�ringslivets sikkerhetsorganisasjon)

Dette m�tet var i regi av bedriften. Klubben var invittert sammen med Vernetjenesten og YS/PRIFO. Hensikten var � gi myndighetene en f�rsteh�nds kjenneskap til den omorganiseringen av bedrifetn som n� er i gang. Endringen i ledelsesstruktur, ansvarsforhold og arbeidstillatelser var sentrale temaer. Myndighetene tok mesteparten til orientering og viste interesse for det som er i gang. Fra Arbeidstilsynets sidfe ble det pekt p� at loven er opptatt av ansvarsforhold og klare grenser. Dette var en av grunnene til at klubben nedstatte det utvalget som er nevnt tidligere.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com