I forrige uke var det CCC m�te og CCC konferanse i Porvoo. Fra klubben deltok leder og nestleder, samt Tarjei Nygaard fra Lederene.

P� CCC-m�tet ble f�lgende saker dr�ftet:

Outsourcing

Tidligere PCD, n� Borealis Austria har v�rt i store �konomiske problemstillinger. For � komme ut av disse tilstandene har de benytta outsourcing i stor grad. Dette fors�ker de n� � overf�re til resten av Borealis som en suksesshistorie. Ogs� i Stenungsund har de vidtg�ende ideer om � sette bort arbeid som ikke kommer inn under "kjernevirksomheten" til selskapet. Dette ble inng�ende diskutert, og fra de ansattes side. Vi pekte p� de ansattes rettigheter, l�nn og arbeidsvilk�r som lett kan bli svekka n�r andre skal overta deler virksomheten. Konkurransefortrinnet ligger ofte i � konkurrere p� l�nn. Vi hevdet ogs� at outsourcing er en fallitterkl�ring fra bedriften. Det er ogs� gjenstand for usikkerhet i organisasjonen fordi man ikke lenger vet om man er innenfor eller utenfor den definerte kjernevirksomheten.

SDP

Fra de ansattes side ble det forslag om � endre navnet p� SDP til SKP, Site Kostkutt Program. For Belgia og R�nningen er programmet s� langt et kostnads- og omorganiseringsprogram, ikke et investeringsprogram. P� sp�rsm�l om hva som vil skje i framtida, ble svaret at det er avhengig av markedet og den �konomiske situasjonen. Vi krevde at bedriften la fram en plan for investeringer fremover. Dette vil bli gjort og CCC skal ha et m�te om dette 3.nov. i Lyngby. Rennemo aksepterte at historien hadde endra seg siden programmet ble lansert.

Reward/HAY

De ansattes representanter i CCC diskuterte det utkastet til nytt bel�nningssystem som konsernet har planer om � innf�re. Det er et prosjekt som i stor grad har i seg planer om individuell, resultatorientert avl�nning. Slik vi ser dette er det � g� inn p� lokale forhold, og vi ga personalsjef Bjarte Bogsnes klar beskjed om � stoppe prosjektet for � forholde seg til de lokale forhold p� de forskjellige sitene.

Nye eiere og PCD

Vi har f�tt nye eiere, og de er meget opptatte av � f�lge med. Det betyr sterk fokus p� kostnader og detaljer, mer enn vi har v�rt vant med. Det blir interessant � m�te det nye styret i desember.

PCD ble presentert. De har v�rt sterkt pressa �konomisk og har gjennomf�rt tre kostnadskutt i �90-�ra. Oppsigelser, nedsettelse av l�nn og outsourcing har v�rt medisinen. De ansatte har lidd, s�rlig gjelder det arbeidergruppene (blue collar). Folk i logistikk og vedlikehold har opplevd opptil 30% reduksjon i l�nna, og valget har v�rt: Behold jobben og g� ned i l�nn, eller velg arbeidsl�shet. Forholdet ansatte - ledelse vet vi lite om. Det hevdes at det er gode relasjoner, men at det har svidd og v�rt t�ft. De ansatte var ikke tilstede p� hverken konferansen eller m�tet, s� ..... Grunnen var at de hadde brent seg skikkelig, og ville vente og se hvordan Borealis utviklet seg f�r de ville delta i CCC.

CCC-m�tet var denne gang preget av �penhet og direkte meningsytringer.

Konsernkonferansen

I tillegg til de som deltok p� CCC-m�tet var Roy Vardheim, Asbj�rn Bendiksen, Olav R�yneland, Roy Engen og Marte St�ver med p� konferansen. Tema i �r var "One company - it�s an attitude" Olav R�yneland, Roy Engen og undertegnede holdt innlegg p� f�rste dag.

R�yneland tok for seg hva som er viktig for at de ansatte skal f�le seg trygge og motiverte p� jobben. Han var meget direkte og ga klar tilbakemelding til forsamlingen. Han tok utgangspunkt i at det er mange gode tiltak p� gang, men det viser seg � v�re vanskelig � gjennomf�re.

Roy Engen holdt et engasjert og annerledes innlegg. Han benytta seg av en egenprodusert CD med l�ter som hadde budskap i seg selv. Dette brukte han s� til � understreke sitt innlegg. Han pekte p� hvordan folk f�ler det for tida, hvor ofte det ene programmet overlapper det andre. Eiere som kommer og g�r. Roy avslutta med at med et glimt i �yet kan de fleste vanskeligheter takles.

Mitt innlegg handla om samarbeidsavtalen vi har p� konsernniv�, som er den beste avtalen i Europa i dag. Denne avtalen forplikter ikke bare de ansatte, men ogs� bedriften. Dette pekte jeg p� i forbindelse med SDP hvor bedriften "lovte" i 1996 at alle driftsstedene skulle utvikles. Denne "lovnaden" viser seg n� � sl� sprekker, og i et �pent milj� m� endringer i planer og visjoner deles med de ansatte. Dette har ikke skjedd hittil, og dette har skapt frustrasjoner.

Av andre temaer som var oppe p� konferansen var hvilke samarbeidsformer man har p� de andre sitene, informasjone fra tidligere PCD om forholdene der og bakgrunnen for den hestekuren de har v�rt gjennom. Det ble uttalt fra dem at alternativet til hestekuren var konkurs. Valgene var alts� ikke mange.

Eldar Myhre fra Kv�rner kom med sine innspill som en fra utsiden. Han ga meget gode tilbakemeldinger til oss om hva vi var gode p�, men kanskje viktigst hva vi m� jobbe videre med. Han var klar p� dette med outsourcing. Det var egentlig en falitterkl�ring � m�tte ty til slike virkemidler. Diskusjonen om kjernevirksomhet skaper ogs� urolighet i organisasjonen. Folk tenker: "Er jeg i eller utenfor kjernen" Det som er kjerne i dag kan lett bli utenfor i morra, det er snakk om definisjon.

Oppsummering fra konferansen er i korte trekk:

Annet nytt fra klubben

Styret vedtok � stoppe deltakelsen i arbeidet med HAY og rollebeskrivelser inntil vi har f�tt avtaler p� plass. Klubben anser at det som har skjedd s� langt er brudd p� Hovedavtalen.

Etter klubbens utspill overfor bedriften vedr�rende "HAY" har det skjedd mye. I Teknisk senter ble prosessen rundt Skillsentere barkt p� skinnene. I dag skal vi ha f�rste m�te for � forberede forhandlingene om avtale som regulerer bruken av HAY som stillingsvurderingssystem og som utgangspunkt for nytt l�nnssystem.

SDP

Klubben har hatt m�ter med bedriften for � f� til en prosess i VH- milj�ene som sikrer faglig og l�nnsmessig utvikling p� linje med drift. Dette arbeidet er n� startet og kompetansesenterene skal ha en samling hvor m�let er � komme med forslag til hvordan dette kan l�ses. Vi (NOPEF) har med folk i dette arbeidet. Vi h�per det kan v�re med p� � bringe ro inn i disse gruppene.

Bes�k fra Bjarte Bogsnes, ny personalsjef i selskapet:

Bogsnes hadde et m�te med foreningene etter m�te i styret og bedriftsforsamlingen. Han overtok jobben etter Brian Lewis. Hensikten med m�te var � bli kjent. Vi ga klar melding om at alle ansatte p� R�nningen, inkl. de som jobber i Teknisk senter, IT&S, andre konesernfunksjoner, er underlagt norsk lov- og avtaleverk. Det virker som man tror det bare gjelder for de som jobber innefor siten. Som personalsjef i selskapet er det viktig at Bogsnes forteller de forskjellige konsernfunksjonene at det slik det m� v�re.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com