SDP/MEDLEMSMØTE

Plenumsalen var fullsatt med ca 70 medlemmer tilstede. Leder gjennomgikk situasjonen i SDP så langt. Han kommenterte situasjonen for Rønningen sett fra NOPEFs ståsted etter at eierskiftet, Abu-Dabi prosjektet og PCD oppkjøpet er vedtatt gjennomført.

Det at eierskiftet nå endelig er på plass og at det for selskapet er fattet en positiv beslutning om utbygging i Abu-Dabi er for oss i Borealis positive meldinger. Likeledes er det positivt at Borealis vokser og at Statoil fremdeles beholder sin 50% eierandel.

NOPEF ser imidlertid at dette på kort sikt kan føre til at det blir enda vanskeligere å få investeringsprosjekter til Rønningen. Aktivitetsnivået i selskapet er nå så høyt og samtidig med at man har forplikta seg til mange store, kostnadskrevende prosjekter vil etter vår mening føre til at prosjektene som er tenkt gjennomført på Rønningen i beste fall blir utsatt. Medlemsmøtet vedtok derfor følgende uttalelse:

“NOPEF avdeling 14 er alvorlig bekymra for framtida til Borealis i Norge. Vi konstaterer at investeringslysten for tiden er lav for Rønningens del. Vi registrerer videre at Borealis og dets eiere utnytter norske ressurser andre steder enn i Norge. NOPEF krever derfor at målsetningen om kostnadsreduksjoner og bemanningskutt på henholdsvis 90 mnok og 150 årsverk, hvor 2/3 skal oppnås før år 2000, må reduseres kraftig. Målene kan ikke oppnås ensidig med omorganisering, men krever investeringer, jfr. bl.a. gruppe 1.0 og 2.0s rapporter.”

Medlemsmøtet var entydige i at investeringer er en forutsetning for at SDP kan gjennomføres iht. plan. Man var videre enige om at så lenge det ikke finnes vedtatte investeringsplaner, kan bemanningsreduksjoner ikke forskutteres.

Vår videre deltakelse i SDP vil avhenge av om nødvendige justeringer i målsettingen iverksettes.

Andre aktuelle saker:

Medlemsmøtet var bekymra for den situasjonen ledere nå befinner seg i. Det er viktig at den individuelle oppfølgingen skjer i henhold til avtalt opplegg. Videre ble det stilt spørsmål til hva med alle de som ikke får “sin” gamle jobb igjen. Klubben må nøye følge dette opp og påse at alle får den behandlingen de har krav på.

Det ble påpekt at bruken av konsulenter er høy i bl.a. prosjekter. Mange av “overflødige” ledere er kvalifiserte til å gå inn på slike jobber.

Lønnsoppgjøret:

Det var en konferanse på Korvetten om nytt lønnssystem som konkluderte med at bedriften skulle komme med mer konkrete innspill. Medlemsmøtet mener at her må det gjører en skikkelig jobb slik at alle aspekter med et nytt lønnssystem blir belyst. Et nytt system må fremme endring, samt være forutsigbart. Lønnsoppgjøret ellers blir behandla første gang på eget møte 12.mai kl 11.00 i lille kantina. Leder orienteret litt fra konferansen på Nordsjø turisthotell for styret og gruppetillitsvalgte.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com