NYTT FRA KLUBBEN

Siste uke har vært svært hektisk. Allmøte om SDP (Site developement) og forberedende arbeid med Bransjeavtalen. Møte i Olje- og Energidepartementet om råstoff og CO2 avgift sammen med NOPEF fra Rafnes og sentralt. I tillegg har det vært møte i Lyngby vedrørende lagbasert produksjon (Manufaturing teams). Alt dette har klubben vært med på.

ALLMØTENE

Inntrykket klubben sitter igjen med så langt er at her ble “informasjonen” presentert på en åpen og god måte. Våre tilbakemeldinger fra noen av de som var tilstede er at Vardheim var åpen og rett fram med budskapet. Klubben har fått presentasjonen i BUA, og det var et krav at investeringsprogrammet skulle fremlegges samtidig.

MØTET I DEPARTEMENTET

Lars Myhre ledet møtet sammen med Leif Sande fra forbundet. I tillegg var Ann Høgmann fra Rafnes og fra Mongstad og jeg med. Vi fremla situasjonen om råstoffsituasjonen og vår bekymring om at norsk industri ikke får de nødvendige rammene, dvs. tilgang på sikre råstoffavtaler og garanti for nødvendig energi. Vi fikk klart inntrykk av at statssekretær Haavard Lien mottok vår bekymring og han lovet oss svar. Han sa videre at regjeringen hadde programfestet å gi industrien rammevilkår til å leve med, underforstått: regjeringen vil “legge forholdene tilrette” for at norsk råstoff som olje- og gass skal kunne brukes til å utvikle industrien. Det gjenstår å se om dette bare er ord...

Når det gjelder CO2 avgift er det jo regjeringens politikk at det skal innføres. Vi gjorde det klart at dersom dette skjer, vil den olje- og gassbaserte industrien bli pålagt ekstra kostnader som kan føre til utflagging. For Mongstad betyr en avgift på kr 100,. pr. tonn i året en ekstra kostnad på ca 180000kr pr arbeidstaker! Dette vil ikke kunne forsvares av Statoil og raffineriet står i stor fare for å bli nedlagt. En avgift vil også bety svært mye for Crackeren på Rafnes, og da jo også for oss. Forbundet var helt klare her, og vil forfølge denne saken med en uttalelse mot ensidig innføring av CO2-avgift i Norge.

Alt i alt var møtet bar. Vi fikk framlagt våre meninger og synspunkter og fikk forståelsen av at man hadde stor forståelse for dette.

Bransjeavtalen

I tre dager har arbeidsutvalget vært på Sørmarka og jobbet med å forberede forhandlingene foran revisjonen av Bransjeavtalen. Dette var i forbundets regi. Den første halvdelen av tiden deltok også OLF, dvs. arbeidsgiverne. Tiden sammen med dem gikk med på å gjennomgå på hvilke områder vi og de så det som tjenlig å endre avtaleteksten. Særlig to områder peket seg ut, fjernarbeid eller hjemmearbeid og lærlinger. Vi ble enige om at dette var områder som måtte sees på ved årets oppgjør.

I tillegg til at selve bransjeavtalen var hovedtema for konferansen, var Fjernarbeid eller hjemmearbeid et eget punkt på programmet. Dette fordi NOPEF ser at flere og flere av bedriftene sørger for at de ansatte får datautstyr hjemme. Dette er svært populært blant de ansatte, men en ting som følger i kjølevannet er utstrakt bruk av hjemmearbeid. Dette sprer om seg og må reguleres i en avtale. Arbeidsmiljøloven er ikke gjort gjeldende for hjemmearbeid. Det gjelder også for eksisterende avtaleverk. Vi fikk presentert et forskningsprosjekt om dette temaet, samt fra bl.a. Saga hvor man har inngått en avtale som regulerer forholdet. Dette blir nok et av hovedtemaene under forhandlingene som skal skje 8. og 9. juni i år.

MØTE I LYNGBY

Lederen deltok på et arbeidsmøte i Lyngby sammen med representanter fra alle sitene. Anledningen for møtet var å diskutere om alle sitene hadde samme utgangspunkt og forståelse av teamorganisering og lagbaserte grupper. Fra Rønningen var Lars Tore Grimsland og Svein Andersen med. Jeg var der som CCC-medlem.

Det er helt klart at det er store forskjeller mellom driftsstedene. Noen snakker ikke om lagbasert i det hele tatt, mens andre er i full gang. Videre er det svært forskjellig hvordan man har kommunisert SDP på sitene, faktisk mye større enn jeg trodde først. De som deltok var typisk driftssjefer og den type ledere. Mange hadde ikke hørt om sentrale ting i SDP før!

Møtet var et arbeidsmøte og det som framkom vil bli presentert for sitesjefene på et møte torsdag i neste uke.

NYTT FRA LO

Verkstedoverenskomsten: Kroner 3,- i generelt tillegg.

Forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet vedtok enstemmig Riksmeklingsmannens anbefalte forslag. Partene kom omsider til enighet like før kl. 06.00 og meklingen er nå avsluttet. Det var særlig det generelle tillegget det var knyttet spenning rundt. Det anbefalte forslaget inneholder et generelt tillegg på kroner 3,- i timen. Det blir uravstemming på det anbefalte forslaget 13. mai, blant Fellesforbundets medlemmer på Verkstedoverenskomsten.

Innenfor denne sektoren er dette bare første del av oppgjøret. Neste del er de lokale forhandlingene som skjer ute i de lokale bedriftene. her vil tilleggene variere, og dagens meklingsresultat vil garantere for et minimum lønnstillegg på kr 3,- pr. time.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com