INFO-møte om SDP i lille kantina

Jan Arne gjennomgikk informasjonspakken som hovedgruppe 2 har utarbeidet. Denne pakken er en info om arbeidet hittil i gruppe 2, og ingenting av det som er fremkommet er besluttet. Det jobbes nå iherdig med ``Nettverksmodellen''.

Jan Arne refererte fra gruppearbeidet og understreket vi (NOPEF) ikke kan være med på nedbemanning uten samtidig å se at investeringer er foretatt.

I diskusjonen etter Jan Arnes presentasjon fremkom det spørsmål bl.a. om hva med de overtallige. Dette blir behandlet av gruppe 5, ``Overtallighet''.

Der jobbes det med å finne retningslinjer for hvordan bedriften skal behandle de eventuelle personer som blir definert som overtallige.

Flere stilte spørsmål om man kan ta en modell rett fra Tjeldbergodden og bruke her på Rønningen. Til dette svarte både Jan Arne og Hans at modellen skal tilpasses våre forhold, og vil ikke være en blåkopi av Tjeldbergodden. Det vi har lært derfra er en ny måte å tenke på, modellen må vi lage selv.

Hva med målet om at 2/3 av innsparingene skal nås innen utgangen av 1999? Til dette svarte Jan Arne og Hans at man i gruppe 2 tvilte sterkt på at dette ville bli nådd, men at det viktigste var å ha et ``bilde'' av site Rønningen å jobbe mot. Da vil man kunne oppnå det totale målet innen 2005, forutsatt at det foretas investeringer.

Til slutt orienterte Jan Baar Kristoffersen om ``ståa'' i Beredskapen. De har nå endret mandatet sitt, og ser på prosessen på nytt.

De er nå i gang, og vi håper at de problemstillingene Beredskapen har vært utsatt for, vil unngås i framtida. Resten av SDP-prosessen bør ha lært av dette. Avtalen om involvering av alle involverte må følges!

Det ble understreket at medlemmer av flest mulig grupper må være tilstede på infomøtet. Det er et sterkt behov for informasjon og kommunikasjon mellom gruppedeltakere og medlemmer av klubben.
Derfor: Møt fram på infomøtene hver mandag!


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com