1. ORGANISERING
  2. TARIFFORHANDLINGER (Mellomoppgjør)
  3. SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN
  4. UTVALGSSAKER

1 ORGANISERING

1.1 STYRET

1.2 BEDRIFTSUTVALGET

Representanter - Pers. vararep.

Leder Hans Gundersen VHM

Nestleder Helge Kjørholt PEL

Synnøve Nordaas IT&S - Leif Karlsen VHM

Erna Halvorsen POA - Tove Rymill LOG/DISTR - Runar Fjeld PP - Wivy A. Skotnes LOG/INNKJØP

1.3 ARBEIDSMILJØUTVALGET

Representanter - Pers. vararep.

Leif Karlsen VHM - Jan Arne Johnsen LOG/FVA

Jorunn Krogstad PP - Geir Olsen LOG/FVA

HOVEDVERNEOMBUD - Vara:

Roy Engen PEH - Torgeir Hansen R&T

1.4 ANDRE VERV

KONSERNUTVALGET: Leder

Vara: Sekretær

Nestleder

BEDRIFTSFORSAMLINGEN: Leif Sagafos PEH

Vara: Erna Halvorsen POA

Ernst Max Lindner VHM

Kurt Johansen LOG/FVA

STYRET, BOREALIS A/S: Jorunn Krogstad PP

Vara: Leif Karlsen VHM

Kristin Bjåen KK

Runar Fjeld PP

SOSIALTILLITSVALGT: Kurt Johansen LOG/FVA

DATATILLITSVALGT: Hans Ødegård PEL

ATTFØRINGSUTVALGET: Leder

Sosialtillitsvalgt

Hovedverneombud

STUDIETILLITSVALGT: Leif Karlsen VHM

UNGDOMSKONTAKT: Ann-Karin Olsen PP

LIKESTILLINGSUTVALGET:

Representanter: Vara:

Leif Sagafos PEH - Sylvie Aarøe LOG/DISTR

Else May Bye LOG/MA - May L.Gundersen IT&S

VALGKOMITEEN

Representanter: Vara:

Harald Lindner PEL - Per Ivar Polsrød LOG/FVA

Olaug Sagbakken LOG/MA - Rolf Berglund VHM

Thove M. Johansen KK - Gunn Gregoriusen SALG

REVISJON

Representanter: Vara:

Henning Tveiten PP - Sigrid E Johansen ØKO - Sigmund Ufs ØKO

1.5 GRUPPETILLITSVALGTE

HMS Frode Larsen

TS Kristin Bjåen

IT&S Synnøve Nordaas

MERKANTIL Tove Rymill

SENTRALLAGER Jostein Langaard

KANTINE Nordis Martini

PORTVAKT Trond Andreassen

ARBEIDSLEDERE: Helge Kjørholt

PEL Hovedtillitsvalgt Hans Ødegård

PP Hovedtillitsvalgt Runar Fjeld

PEH Hovedtillitsvalgt Halvdan Raudsepp

FVA Hovedtillitsvalgt Jan Arne Johnsen

VH Hovedtillitsvalgt Leif Karlsen

1.6 VERV UTENFOR AVDELINGEN

Hallgeir Kjeldal :

Jorunn Krogstad :

Leif Karlsen :

1.7 MEDLEMSUTVIKLING I AVDELINGEN

Avdelingen har 374 medlemmer pr. 31.12.97, hvorav 332aktive. Medlemsmassen er noe økende.

1.8 MØTEVIRKSOMHETEN

Det har vært avholdt 10 styremøter og 7 medlemsmøter i perioden.

Arbeidsutvalget har jevnlig møter.

1.9 GENERELT

1997 har i motsetning til året før vært stabilt innad i foreningen. Det har vært en liten, men jevn vekst i medlemsmassen. Klubben arrangerte sitt 20-års jubileum på Bjørkøya. På arrangementet deltok klubbens styre og gruppetillitsvalgte sammen med representanter for NOPEF sentralt og 25 og 40-års jubilanter i LO.

I bedriften har klimaet bare blitt hardere og hardere. Klubben har blitt satt på en av de største prøvene så langt i sin historie, og det er tydelig at Borealis er en internasjonal konkurranseutsatt virksomhet.

Etterfølgeren til VFM ble SDP. Deltakelse i “Site Development Project” har krevd stor innsats av klubbens medlemmer. Utfordringen vi har møtt er kravet om økt effektivitet, reduksjon av faste kostnader og framtidig redusert bemanning i størrelsen 30% i forhold til 1995.

Borealis opplevde i 1996 et år med lavere priser og derav lavere inntjening. Kostnadsveksten ble brakt under kontroll i begynnelsen av 1997 og samtidig steg prisene, slik at 1997 ble et meget godt år for Borealis konsernet og for Borealis AS på Rønningen.

Klubbens engasjement i råstoffsituasjonen for Bamble og Grenlands - industrien har fortsatt med uforminsket styrke. I media har vi, hovedsakelig sammen med klubben på Rafnes, gjentatte ganger understreket behovet for sikring av råstofftilgangen. Sammen med klubben på Rafnes og NOPEF sentralt arrangerte klubben et møte om råstoffsituasjoen med daværende olje- og energiminister Ranveig Frøiland. Møtet ble avholdt her på Rønningen og på Rafnes. Stort oppbud av media og politikere deltok.

Enkeltsaker ser ut til å bli et økende problem. I tider hvor organisasjonen blir stresset, kommer ofte enkeltsakene i forgrunnen. De tar mye tid, er vanskelige og involverer skjebner for dem det gjelder. Rettssakene som pågikk i 1996 fikk sin avgjørelse i ‘97. Dessverre for alle ble utfallet negativt. NOPEF anbefalte en å anke, men vedkommende orket ikke påkjenningen.

2 TARIFFORHANDLINGER (Mellomoppgjør)

2.1 KRAV FRA Avd. 14

NOPEFs krav var et flatt kronebeløp på alle trinn i lønnstabellen på kr. 10.000,-

2.2 FORHANDLINGENE

I forhandlingsutvalget satt følgende: Hallgeir Kjeldal, Jorunn Krogstad, Jan Arne Johnsen, Roger Didrichsen,TS, Runar Fjeld, PP, Leif Karlsen, VH, Gunn Olsen,LOG, Frode Larsen, HMS, Helge Kjørholt, PEL. Utvalget ble ledet av Hallgeir Kjeldal

Årets forhandlinger var et såkalt mellopoppgjør, dvs bare justeringsforhandlinger i lønnsnivået. Innspillet forut for oppgjøret var derfor krav fremmet fra avdelingene. I medlemsmøte ble så kravet endelig utformet, og vedtaket ble å gå for et flatt kronebeløp stort kr 10.000,-. Vi skulle argumentere for den sosiale profilen dette ville gi oppgjøret.

Forhandlingene var harde, med liten forhandlingsvilje fra bedriftens side.

2.3 RESULTAT AV FORHANDLINGENE

Protokolltilførsel fra NOPEF: “NOPEF peker på at de ikke fikk gjennomslag for flatt kronebeløp, som var et meget viktig prinsipp for foreningen under disse forhandlingene. NOPEF hevder at dette hadde vær viktig for motivasjonen i bedriften.”

3 SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN

3.1 SDP - Site Development Plan

Føringer fra konsernet:

SDP ble presentert for de ansatte for første gang i desember 1996. Målsettingen om 30% reduksjon av faste kostnader ble fastlagt av konsernet. Dette ble gjort på bakgrunn av en sammenligningstudie (Benchmarking) mot andre plastprodusenter i Europa. For oss på Rønningen ble denne målsettingen brutt ned til en innsparing på 90 mnok og 150 årsverk sett i forhold til 1995.

Samarbeidsavtalen:

For foreningen ble det tidlig klart at vi måtte ha en avtale om den videre prosessen dersom det skulle være aktuelt for oss å være med i prosessen videre. Vi innhentet erfaringer fra bl.a. Norsk Hydro og utarbeidet et forslag til avtale som ble vedtatt i BU og som også de andre foreningene tilsluttet seg. Avtalen tok for seg målsettingen om ingen oppsigelser, frivillige ordninger og samarbeid med Statoil. I tillegg omhandlet avtalen arbeidsgangen for SDP-prosessen lokalt.

Arbeidsutvalg:

Bedriftsutvalget anså straks at det var behov for en tett oppfølging av det arbeidet som ble igangsatt. Det ble derfor opprettet et arbeidsutvalg til BU, BUA som skulle ha en tett oppfølging av SDP. I utvalget sitter alle foreningene og ledelsen samlet. De møtes hver uke. NOPEF har 2 representanter i BUA, leder og nestleder. uenigheter i arbeidsgruppa skal legges fram for BU.

Arbeidsgrupper:

SDP prosessen ble en stor og altomfattende prosess som hele driftssted Rønningen skulle gjennom. Av Rønningens totale bemanning var ca 500 omfattet av programmet. IT&S, TC og konsernfunksjoner er ikke inkludert.

I startfasen av SDP ble det avholdt et seminar for BU og AMU på Gautefall. Der ble man enige om å organisere arbeidet som et prosjekt med hovedgrupper og undergrupper. Man skulle gjennomgå/undersøke følgende hovedområder:

Under hvert av hovedområdene ble det opprettet undergrupper. I en periode var 30 arbeidsgrupper i aktivitet med NOPEF-medlemmer i alle, totalt ca 80 medlemmer.

På årsmøtet ‘97 ble det stilt spørsmål til klubbens engasjement i SDP. Hensikten med å være involvert er at man da sikrer seg innsikt i og påvirkningskraft på den prosessen som uansett vil bli igangsatt. medlemmene ga sin tilslutning til styrets linje i SDP prosessen.

3.2 BEREDSKAPEN

Som et av underprosjektene fremkom det et forslag om å se på et nærmere samarbeide mellom beredskapen på Rafnes og oss. Etter en kontakt med NOPEF avd. 4, Rafnes ble vi enige med bedriften om å utrede dette nærmere. Under denne prosessen ble det stor motstand i Beredskapsavdelingen. Man følte seg overkjørt og ført bak lyset. Dette var første test av samarbeidsavtalen. Det vi her opplevde var en overkjøring fra bedriftens side, hvor man ønsket å kjøre fram løsninger uten forutgående arbeid. Reaksjonen var sterk og det førte til en lang prosess for å få avdelingen inn på samarbeidsarenen igjen.

3.3 JUBILEUMSFEST

Klubben var i 1997 20 år. Dette ble markert med en fest for jubilanter, dvs. dem som har vært medlem i klubben siden 1977. Følgende var jubilanter:

Henning Tveiten - PP, Bjørn Saltboden - VH, Reinhardt Tonning - VH, Trygve Roås - FVA, Karl Iver Røsche - VHA, Odd Skaar -HMS&K, Per Svarstad - FVA, Ernst Max Linder - VH, Vera Fosvik -VH, Per Arne Hjellevik - VH, Svein Kåre Kjennerud - PO, Ragnar Hansen - VH, Steinar Lassen- FVA, Ole Herman Oksum - PP, Thor W. Holmen -FVA, Hedvig Abrahmsen - FVA, Arne Gundersen - HMS&K, Runar Fjeld - PP, Odvar Brekka - FVA, Bjørn Magnussen - FVA, Sylvi Aarøe - LOG, Siri Lundsholt - PP/PEL, Gunn Marit L. Moen - Øko, Steinar Køller - VH, Gunleik Lofthus - VH, Hans Gundersen - VH, Åse Nordman - Lønn, Bente Aalstad - TS, Jorun S. Helgen. Lager, Øisten Sorter - HMS&K, Aud Bull - Log, Dag Ottersen - PP, Vidar Bersvendsen - TS, Vidar Almquist - TS.

Svein Syvertsen ble innbudt som klubbens første leder. Fra NOPEF sentralt kom Erling Holmefjord og fra bedriften Heidi Nygaard, HMS&K sjef.

På vegne av LO og forbundet delte Erling Holmefjord ut utmerkelser til klubbens jubilanter med 25 og 40 års sammenhengende medlemskap i LO.

Reinhard Tonning, VH fikk krystallvase og gullnål for 40 års LO medlemskap

Ernst Max Lindner, VH; Jorun Stolt Helgen, VH; Trygve Roås, FVA; Odvar Brekka, FVA; Arne Gundersen, HMS&K; Vidar Bersvendsen, TS og Kurt Johansen, FVA fikk alle krystallvase og merke for 25 års sammenhengende medlemskap i LO.

Klubben har igangsatt et arbeid for å oppjustere alle med lang “fartstid” i LO. Klubben er klar over at denne markeringen skulle omfattet flere, men det er svært mangelfulle opplysninger på den enkeltes medlemskap i LO før ansettelse her på Rønningen.

3.4 FORBUNDET

Forbundet har vært i løpende kontakt med klubben. Det er etablert gode kontakter, bl.a. sto forbundet som ansvarlige for et møte mellom klubben og NOPEF på Solaraffineriet. Dette møtet ble avholdt i Stavanger med arbeidsutvalget og SHVO tilstede. Hensikten var å få kjennskap til hvordan innføringen med 7 skift og teamorganisering har foregått på Sola. Mange nyttige erfaringer ble resultatet.

3.5 SAMORG - Grenland LO

Etter at klubben hadde meldt seg ut av Samorg i Porsgrunn og omegn sammen med avd. 4 på Rafnes ble det igangsatt et arbeid i hele Grenland for å se på muligheten for å slå Samorgene sammen. Denne prosessen førte til opprettelsen av LO Grenland. LO Grenland omfatter Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. I tråd med vedtaket på Årsmøtet 1996 satt LO klubbene i Bamble seg sammen for å se om det var mulig å opprette et Samorg i Bamble, men dette arbeidet strandet da LO Grenland ble etablert. Vi er nå medlemmer i LO Grenland i følge LO og NOPEFs vedtekter.

3.6 RÅSTOFF OG EIERSITUASJONEN

Situasjonen rundt råstoff er noe lysere etter en heftig drakamp mellom i hovedsak Norsk Hydro og Statoil om ilandføringssted for gass fra Oseberg-feltet. dette har vært en kamp hvor anleggene i Grenland har vært en brikke i spillet om viktig innflytelse på Norsk sokkel. NOPEF hadde ikke muligheter til å ta et klart standpunkt for hverken den ene eller andre løsningen, og for oss var det viktig å få sikra tilgang på LPG. Dette er nå i orden, men fremdeles mangler vi langsiktige avtaler på nok råstoff til både å opprettholde produksjonen og til utvidelser.

Klubben jobber med råstoff og utvidelser intens sammen med klubben på Rafnes og de andre klubbene på Rønningen. Vi har videreført presset på politiske myndigheter og innad i LO.

Konkret jobbes det nå med 1. steg i en utvidelse av Krakkeren på Rafnes med en stor ny ovn.

Angående salget av Nestes aksjer har det meldt seg interessenter fra Østerrike og Abu Dabi. OMV fra Østerrike og IPIC fra Abu Dabi har sammen gått inn og bydd på Nestes aksjepost. I denne saken inngår det at Borealis kjøper OMS sin polyolefinproduksjon i Tyskland og Østerrike. Denne virksomheten heter PCD og produserer i hovedsak PP. De er ca 30% av hele Borealis. Dette kjøpet/salget preget store deler av senhøsten. I vårt forsøk på å komme i kontakt med de ansatte i PCD har vi så langt mislykkes. Både NOPEF sentralt og via selskapet har vi fått tilbakemelding om at vi (ansatte) ikke er ønsket i Østerrike før en evnt. handel er et faktum. Dette ble drøftet med konsernledelsen vår på CCC-møtet i desember ‘97.

3.7 VALG TIL STYRE OG BEDRIFTSFORSAMLING

I 1997 var det valg på nytt styre i Borealis AS. NOPEF stilte egen liste, mens alle de andre laget en fellesliste. Valget ble avgjort med to stemmers overvekt til felleslista, hvilket føret til at NOPEF mistet en av sine to i styret.

I Bedriftsforsamlingen ble sammensetningen som før, med to fra NOPEFog to

fra de andre foreningene. :

3.8 ANDRE AKTIVITETER

4 UTVALGSSAKER

4.1 BEDRIFTSUTVALGET

Bedriftsutvalget har hatt 10 ordinære møter og 2 ekstraordinære. I forbindelse med SDP har utvalget opprettet et underutvalg som skal følge prosessen svært tett med ukentlige møter. Underutvalget rapporterer til BU.

Saker behandlet i perioden:

4.2 DATASAKER

Datatillitsvalgt har hatt direkte inngrep i SAP implementeringen, og har fått en god dialog med dataavdelingen. Det har også vært visse problemer vedr. SIM prosessovervåkningssystemet. Det har i ‘97 ikke vært mulig å få ansvarlig ledelse til å inngå en avtale som regulerer bruken av SIM. SIM kan brukes til å overvåke kontrollromsoperatørene, og dette ønsker foreningen å få regulert. Det virker som PO vil vise vilje til å rydde opp i datasakene, og det er også etablert god kontakt. Datatillitsvalgt tror på fremgang.

4.3 LIKESTILLINGSUTVALGET

Likestillingsutvalget sliter tungt. I BU har dette blitt satt på dagsorden. Noe av årsaken til det dårlige arbeidet ligger hos bedriften,de har ikke maktet å følge opp sitt ansvar ved å peke ut representanter til utvalget etter representanter som har sluttet. BU har gjentatt sin kritikk ved flere anledninger.

Det har allikevel skjedd noen positive utviklinger på siten. I løpet av ‘97 har det blitt utnevnt 2 kvinnelige ledere til erstatning for mannlige som har sluttet.

4.4 ARBEIDSMILJØUTVALGET

Utvalget har hatt 14 møter i perioden. Saker som har vært behandlet:

4.5 ATTFØRINGSUTVALGET

Utvalget har hatt 4 møter i perioden

4.6 AKANUTVALGET

Utvalget har vært “dødt” siden 280896 i samsvar med vedtak i NOPEF om samarbeid i AKAN. Utvalget ble startet opp igjen på senhøsten da NOPEF har besluttet å gjenoppta samarbeidet med bedriften.

4.7 DEN VALGTE VERNETJENESTEN

Vernetjenesten har hatt et aktivt år med mange VO-møter ute i avdelingene og 10 HVO-møter. Vernetjenesten har deltatt i nesten alle SDP-gruppene, og har vært aktive i denne prosessen. SHVO har deltatt i BU/BUA som representant for vernetjenesten, samtidig som SDP-saker nå dukker opp i AMU etter hvert som SDP-rapportene nå kommer ut. Det er kommet sterke reaksjoner på rapport 2 og 2.2. fra vernetjenestens side. Verneombudene kommer til å arbeide for å sette fokus på Helse, Sikkerhet og Arbeidsmiljø i tiden fremover, det kommer vi til å trenge.

4.8 STYRE OG BEDRIFTSFORSAMLING I BOREALIS AS

Styret og bedriftsforsamlingen har hatt 5 møter i perioden.

4.9 KONSERNUTVALGET - KU (Corporate Cooperation Council-CCC)

Følgende saker ble behandlet i 1997:

Konsernutvalget hadde i 1997 et meget aktivt år med viktige viktige saker som SDP og salg av Nestes aksjer med PCD-oppkjøpet. Konsernutvalget har etterhvert fått den roller det virkelig fortjener, og dialogen med ledelsen er god. Alle medlemmer behersker nå så godt engelsk at tolker ikke lenger er nødvendig. Dette er ikke minst viktig i forhold til våre formøter, hvor de ansattes repr. nå kan diskutere ganske direkte uten å tenke for mye på språkbarrierer. Et viktig spørsmål som konsernet ikke maktet å avgjøre i 1997 var PC til de ansatte. Dette er fremmet inn i konsernet av Rønningen etter Statoil og mottatt med positive signaler, men dessverre maktet ikke bedriften å bestemme seg. Saken vil bli videreført inn i 1998.

Konsernkonferansen 1997 gikk av stabelen 25. - 26. september. Fra avdelingen deltok: Jorunn Krogstad, Jan Arne Johnsen, Roy Engen og Hallgeir Kjeldal.

Tema for konferansen var “Borealis, OUR future in a changing world”. På dagsorden :- Kunden i fokus,SDP /forandringer og 0-filosofi.

Hallgeir ble av de ansatte i CCC valgt til å representere CCC i styringsgruppa for SDP. I denne gruppa sitter Hallgeir sammen med toppledelsen i konsernet. Hovedoppgaven til denne gruppen er å samordne SDP-arbeidet slik at hovedlinjene følges. Dette er et viktig forum for å øve påvirkning. Det er i dette utvalget viktige føringer og avgjørelser tas. Her har dette med medvirkning og dialog med de ansatte vært høyt oppe på agendaen.

I en annen viktig arbeidsgruppe har lederen av CCC, Johnny Berrevoets vært med. Det er gruppen People Focused Leadership. Den jobber med å utvikle en ny type ledere hvor menneskelige faktorer skal bety mer. Interessante spørsmål.

Begge gruppene er i full gang med og rapporterer jevnlig til CCC.

STYRET


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com

Ansvarlig for disse sidene: Rune Mathisen.