1. ORGANISERING
  1. STYRET
  2. BEDRIFTSUTVALGET
  3. ARBEIDSMILJØUTVALGET
  4. ANDRE VERV
  5. GRUPPETILLITSVALGTE
  6. VERV UTENFOR AVDELINGEN
  7. MEDLEMSUTVIKLINGEN
  8. GENERELT
 2. TARIFFORHANDLINGENE
  1. KRAV FRA Avd. 14
  2. FORHANDLINGENE
  3. RESULTAT AV FORHANDLINGENE
 3. SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN
  1. VFM - VALUTA FOR PENGENE
  2. TVISTESAK - OMLEGGING AV REISEKOMPENSASJON
  3. OPPSIGELSESSAKER
  4. KARTLEGGING - FVA
  5. FORBUNDET
  6. SAMORG, UTMELDING
  7. NOPEF's 6. ORDINÆRE LANDSMØTE
  8. RÅSTOFF - EIERSITUASJONEN
  9. ANDRE SAKER / AKTIVITETER
 4. UTVALGSSAKER
  1. BEDRIFTSUTVALGET
  2. LIKESTILLINGSUTVALGET
  3. DATASAKER
  4. ARBEIDSMILJØUTVALGET
  5. ATTFØRINGSUTVALGET
  6. AKANUTVALGET
  7. DEN VALGTE VERNETJENESTEN
  8. STYRE OG BEDRIFTSFORSAMLING
  9. KONSERNUTVALGET

Organisering

1.1 STYRET

1.2 BEDRIFTSUTVALGET

Representanter: Pers. vararep.

Leder: Hans Gundersen VHM

Nestleder: Leif Karlsen VHM

Synnøve Nordaas EDB - Kristin Bjåen KK

Erna Halvorsen POA - Tove Rymill LOG/DISTR - Runar Fjeld PP - Jarle OddenPEL/

Wivy A. Skotnes LOG/INNKJØP

1.3 ARBEIDSMILJØUTVALGET

Representanter Pers. vararep.
Leif Karlsen;VHM Jan Arne Johnsen;LOG/FVA
Jorunn Krogstad;PP Geir Olsen;LOG/FVA
HOVEDVERNEOMBUD Vara:
Roy Engen;PEH Runar Svendsen;LOG/FVA

1.4 ANDRE VERV

KONSERNUTVALGET: Leder

Vara: Sekretær

Nestleder

BEDRIFTSFORSAMLINGEN:
Wenche Lundegaard BIRDIE - Leif Sagafos PEH

Vara:
Erna Halvorsen POA - Ernst Max Lindner VHM - Kurt Johansen LOG/FVA

STYRET, BOREALIS A/S:
Leif Karlsen VHM - Jorunn Krogstad PP

Vara:
Kristin Bjåen KK - Runar Fjeld PP - Synnøve Nordås IT&S

SOSIALTILLITSVALGT:
Kurt Johansen LOG/FVA

DATATILLITSVALGT:
Hans Ødegård PEL

ATTFØRINGSUTVALGET:
Leder

Sosialtillitsvalgt
Hovedverneombud

STUDIETILLITSVALGT:
Leif Karlsen VHM

UNGDOMSKONTAKT:
Tom Roughtvedt PEH

LIKESTILLINGSUTVALGET:
Representanter: Vara:

Vivi A, Thommesen PP - Sylvie Aarøe LOG/DISTR

Else May Bye LOG/MA - May L.Gundersen IT&S

VALGKOMITEEN
Representanter:Vara:

Jan B. Kristoffersen HMS - Gunn Olsen LOG/DISTR

Harald Lindner PEL - Rolf Berglund VHM

Olaug SagbakkenLOG/MAGunn Gregoriusen SALG

REVISJON

Representanter: Vara:

Henning Tveiten PP - Sigrid E Johansen ØKO - Sigmund Ufs ØKO

1.5 GRUPPETILLITSVALGTE

PEL Hovedtillitsvalgt Hans Ødegård

A-skift: Odd Leon Opaker

B-skift: Marianne Øverland

C-skift: Hans Ødegård

E-skift: Harald Lindner

F-skift: Tor H. Kise

PP Hovedtillitsvalgt Runar Fjeld

A-skift: Rune Sørensen

B-skift: Terje Berge

C-skift: Nils B. Claussen

E-skift: Runar Fjeld

PEH Hovedtillitsvalgt Roy Engen/Halvdan Raudsepp

A-skift: Rune Slåtta

B-skift: Tore Høiseth

C-skift: Arnt Clasen

E-skift: Rune Lüthe

F-skift: Tom Roughtvedt

FVA Hovedtillitsvalgt Jan Arne Johnsen

A-skift: Trond Hafredal

B-skift: Jan B. Pedersen

Bulk: Magne Tandberg

VH Hovedtillitsvalgt Leif Karlsen

VHE: Torgeir Tangen

VHM: Leif Karlsen

VHA: Magne Jemtland

HMS Frode Larsen

TS Kristin Bjåen

IT&S Synnøve Nordaas

MERKANTIL Tove Rymill

SENTRALLAGER Jostein Langaard

KANTINE Nordis Martini

HOVEDPORT Trond Andreassen

ARBEIDSLEDERE,MERKANTILE OG TEKNISKE FUNKSJONÆRER : Arbeid pågår med å reorganisere gruppen.

1.6 VERV UTENFOR AVDELINGEN

Svein Kjennerud: Medlem av NOPEFs Landsstyre - Medlem i forbundets seksjon drift og vedlikehold

Hallgeir Kjeldal:Medlem av NOPEFs miljøutvalg - Styremedlem i Norsk Attføringsforum, avd.Telemark - Utvalg for Konserntillitsvalgte i LO

Jorunn Krogstad: Varamedlem i prøvenemda i prosessfag - Varamedlem av NOPEFs landsstyre

Thove M. Johansen: Medlem av forbundets fagopplæringsutvalg - Vara til NOPEFs landsstyre

Leif Karlsen: Styremedlem i AOF Grenland

1.7 MEDLEMSUTVIKLING I AVDELINGEN

Avdelingen har 374 medlemmer pr. 31.12.96, hvorav 318 aktive.Medlemsmassen er noe økende.

1.8 MØTEVIRKSOMHETEN

Det har vært avholdt 12 styremøter og 4 medlemsmøter i perioden.

Arbeidsutvalget har jevnlig møter.

1.9 GENERELT

Året 1996 ble preget av omskiftninger innad i foreningen, vanskelige lønnsforhandlinger og urolige tider i bedriften.

Foreningen fikk ny leder etter Svein Kjennerud på årsmøtet. Kjennerud hadde da vært leder i foreningen i mer enn 10 år, og som etterfølger ble Hallgeir Kjeldal valgt. Lederskiftet og skifte av nestleder høsten 1995 medførte at klubben fikk en ekstra utfordring å mestre denne perioden.

Selv med de gode økonomiske resulatene for Borealis i 1995, fremla bedriften store krav til innsparinger i faste kostnader tidlig i 1996. Bedriften begrunnet dette med kostnadsutviklingen i selskapet. Vår mistenksomhet til VFM-programmet ble styrket. VFM svarte ikke til forventningene. Mye innsats gikk med til å arbeide med innsparings-programmet gjennom vår, sommer og tidlig høst.

Vi knyttet innsparingsprogrammet opp mot satsing på videreutvikling i Bamble. Innsparingsprogrammet medførte ganske stor oppmerksomhet og massivt mediautspill, spesielt etter NOPEFs landsmøte i november. Råstoffsituasjonen og eiersituasjonen var aktuelle temaer vi la stor tyngde bak. Forbundsleder Lars A. Myhre og leder i Avd. 14 var på møte med Statoil for å diskutere situasjonen. Vi hadde også møte med ledelsen i Borealis i København om samme sak.

Enkeltsaker ser ut til å bli et økende problem. I tider hvor organisasjonen blir stresset, kommer ofte enkeltsakene i forgrunnen. De tar mye tid, er vanskelige og skaper problemer for dem det gjelder.

Tre av våre medlemmer ble oppsagt i 1996. Med hjelp fra NOPEF fremmet disse søksmål mot bedriften. En rettsak ble avholdt i `96 hvor utfallet dessverre for oss ble at bedriften fikk medhold. Disse sakene er eksempler på hvor mye ressursser foreningen må og skal bruke når medlemmer trenger hjelp.


2 TARIFFORHANDLINGER

2.1 KRAV FRA Avd. 14

Generelle krav:

Særavtalen § 4 LØNNSBESTEMMELSER: 4.2.1: Karrierestiger:

Karrierestige A: Opprykk til lønnsgr. 4 etter maksimum 5 år i lønnsgr. 3

Karrierestige C: Opprykkskriterier for sr.sekretær og fagsekretær for opprykk til lgr 5

Karrierestigen D (ny): Den generelle stillingstittel saksbehandler

Karrierestigen E (ny): Den generelle stillingstittel Konsulent

Karrierestigen F (ny): Den generelle stillingstittel Senior konsulent

4.2.2.:Operatører med fagbrev.......

Karrierestigen for operatører med fagbrev:

-Sr.Tekniker l.gr. 6 (ny)
Opprykk til lønnsgruppe 5 skjer etter 3 år i l.gr.4. Opprykk til lønnsgruppe 6 skjer etter 3 år i lønnsgruppe 5.

4.2.5: Teksten endres til:
``Avsluttet 2.årig, 3.årig og 4.årig postgymnasial utdanning, eller relevant/tilsvarende praksis med relevans for stillingen, har inngang i lønnssystemet i lønnsgruppe 6. Sykepleiere innplasserer iht. dette punkt.''

4.2.8:Lærlingelønn:
Det utarbeides en ny protokoll som ivaretar intensjonene i reform 94.

4.5:Overgang til høyere/annen fast stilling, ny setning:
``Overgang til høyere/annen stilling medfører vurdering av omplassering i lønnssystemet. Det skal sikres at den ansatte får en innplassering som er i forhold til den ansattes kompetanse og ferdigheter samt den nye stillingsinnplassering i lønnssystemet.''

4.9:Nytt kapittel:
Ved opprykk fra en lønnsgruppe til en annen skal det være lik praksis, uavhengig av hvor i lønnstabellen den ansatte befinner seg.

§ 5: GODTGJØRELSER:

5.1:Skiftgodtgjørelser:

Arbeid på bevegelige helligdager kan avspaseres

Skifttillegget for to-skiftordning kompenseres med 50% av 6-skifttillegget.

Helligdagstillegget følger hele 12-timersskiftet

Helligdagstillegget omgjøres til 0,45% av l.gr. 5.10

5.2:Overgang til annen arbeidstidsordning:

Nytt kapittel:

``Når en skiftansatt av helsemessige årsaker må overføres til annen stilling på dagtid, jfr. § 13 i AML, oppebærer den ansatte skifttillegget uavkortet i 6 måneder. Deretter nedtrappes tillegget til null over en 3-års periode''

5.5:Godtgjørelser og øvrige regler for hjemmevakt ...

``2. avsnitt: ``...All overtid skal trekkes fra i totalt antall vakttimer...'' sløyfes.

Godtgjørelser for vakt på bevegelige helligdager og helgevakt godtgjøres med 75% av helligdagstillegget av 6-skift.

Nytt punkt:

Telefonkonsultasjon på vakt godtgjøres med 2 timer. Dette punktet gjøres også gjeldende for LOG-MA og IT&S som har telefonkonsultasjoner på fritid.

5.7:Godtgjørelse for høyspentarbeid:

Høyspenttillegget omgjøres til 1,3% av lønnsgruppe 5.10

5.8:Beredskapstillegg:

For personell på dagtid omgjøres til 0,65% av lønnsgruppe 5.10

§ 6 OVERTID:

6.2:Overtidsregler for dagtidsansatte:

Helg defineres fra fredag kl 16.00 til mandag kl 08.00

§ 11:TELEFONGODTGJØRELSE:

Telefongodtgjørelse skal også omfatte skiftledere og skiftlederavløser

§ 13:FORSIKRINGSORDNINGER:

Ny tekst:NOPEF og bedriften har inngått avtale om følgende forsikringsordninger som gjelder ved bedriften

§ 24:TILLITSVALGTSBESTEMMELSER

Det inngås en egen tillitsvalgtavtale som er et tillegg til denne særavtale

2.2 FORHANDLINGENE

Forhandlingsutvalget bestod av: Hallgeir Kjeldal, Jorunn Krogstad, Jan Arne Johnsen, Roger Didrichsen,TS, Runar Fjeld, PP, Leif Karlsen, VH, Gunn Olsen,LOG/DISTR, Frode Larsen, HMS, Helge Kjørholt, PEL. Utvalget ble ledet av Hallgeir Kjeldal

Årets forhandlinger var hovedforhandlinger og reforhandling av Bransjeavtalen og Særavtalen. Det ble derfor avholdt en tariffkonferanse i Badeparkene hvor forbundets Erling Holmefjord deltok. Styret og gruppetillitsvalgte var målgruppen for konferansen. Opplegg og strategifor årets forhandlinger ble drøftet.

Avdelingene hadde forberedt oppgjøret godt,spesielt merkantile i Logistikkavdelingen. Et av hovedkravene foran årets oppgjør var en grunnleggende oppjustering av merkantile grupperinger.

Forhandlingene var harde, med liten forhandlingsvilje fra bedriftens side. Vi oppfattet at bedriften forsøkte å teste ut foreningens tålegrense. Foreningen hadde lagt opp strategien sammen med de andre foreningene om gjennomføringen av forhandlingene, men når det strammet seg til falt disse fra. YS trakk seg fra forhandlingene etter brudd på bransjenivå.

YS forsøkte å trekke oss med i dette, men da NOPEF ikke var i brudd sentralt, fortsatt vi de lokale forhandlingene uten YS.

Den 27/6 ble det brudd i forhandlingene fordi bedriften fremla et tilbud om diverse kompensasjoner NOPEF ikke kunne godta. NOPEF innkalte til medlemsmøte hvor over 120 medlemmer deltok. Møtet var unisont på at alle tillegg skal synliggjøres i lønnssystemet, ikke komme som ``brune konvolutter.''

Etter ytterligere noen dager, fremla bedriften et nytt tilbud, og etter en kort forhandlingsrunde vedtok NOPEF det fremlagte tilbudet. Ny Særavtale ble underskrevet av partene 030796.

YS varslet plassfratedelse da de ikke kom i havn med bransjeavtalen.

I løpet av juli gikk bedriften i diskusjon med YS. Bedriften ``ga'' YS en bedre ordning i særavtalens § 4.10 enn det NOPEF hadde fremforhandlet. NOPEF kunne ikke leve med dette, og tok øyeblikkelig problemet opp med forbundsleder Lars A. Myhre. En intens periode fulgte. Bedriften fikk kjenne hvilket press vi kan sette bak når vi blir urettferdig behandlet. Både fra OLF/PIL og fra Statoil ble bedriften presset. Vi fremla nye krav og fikk gjennomslag for noe, samt en erkjennelse hvor bedriften innrømmet å ha brutt spillereglene for forhandlingene. Måten bedriften handlet på under dette oppgjøret er hinsides spilleregler og oppførsel i forbindelse med tarifforhandlinger.

2.3 RESULTAT AV FORHANDLINGENE

* Generelt tillegg pr. 1.7.96:
lgr. 1 - 5 kr 7.500,-
lgr. 6 - 16 3,1 %, dog minst kr 7.500,-

* Oppretting av tabellen for lgr. 1 - 5 med kr. 2.000,-

* Formannsavløser i beredskapsavdelingen og på 2-skift i ferdigvareavdelingen gis et kompensasjonsbeløp på kr 3.000,- pr. år i tillegg til eksisterende ordning.

* Ansatte i lgr. 5.10 pr. 1.7.96 gis et engangsbeløp på kr 3.500,- pr. 1.1.97.

* Kantinebetjenter i lgr. 3.9 gis et engangsbeløp på kr 1.000,- pr. 1.7.96

I forbindelse med med den situasjonen som oppstod, fremsatt NOPEF endel tilleggskrav til årets oppgjør.

Endringer i særavtalen:

4.2.1: s. 4 siste strekpunkt endres til:
``innehar breddekompetanse for sr. sekretær/fagsekretær''

4.2.2: Inngangsnivå for operatører med fagbrev er henholdsvis lgr. 3.4 og 3.5.

4.2.8: Ny innledning til bestemmelsen lærlinger

Partene slutter seg til de målsettinger som er nedfelt i Reform `94.

Ny lønnsordning er utarbeidet for reformlærlinger. Viktigst for NOPEF var kravet om fullt skifttillegg når lærlingene går skift, noe vi fikk gjennomslag for.

4.5 Nytt 1. avsnitt:
``Overgang til høyere/annen stilling medfører vurdering av omplassering i lønnssystemet. Det skal sikres at den ansatte får en innplassering som er i forhold til den ansattes kompetanse, ferdigheter, ansiennitet og den stilling det gjelder.''

4.9 Nytt avsnitt:
``Ved opprykk fra en lønnsgruppe til en annen skal det være lik praksis uavhengig av hvor i lønnstabellen den ansatte befinner seg. Overgangen skal skje ved at vedkommende flyttes ett trinn til høyre i sin lønnsgruppe og ned til nærmeste høyere årslønn over i neste lønnsgruppe. Hvis vedkommende er i topp i sin lønnsgruppe skjer opprykket ved at vedkommende flyttes ned til nærmeste høyere årslønn over i neste lønnsgruppe.''

4.10 Nytt avsnitt:
``Ansatte som av helsemessige årsaker må overføres til annen stilling, jfr. AML § 13, oppebærer tillegg knyttet til tidligere stilling i en overgang. Dette innebærer at tilleggene beholdes uavkortet 4 måneder. Deretter nedtrappes tilleggene til null etter ett år, med 25 % pr. kvartal.''

(Mer om dette på side 14.)

5.1, 5. avsnitt

Helligdagstillegget økes til kr. 1.100,-

5.3.2 Endret avsnitt:
``Søn- og helgedagsarbeid
Partene er enige om at det kan arbeides inntil 2 søn- og helgedager på rad.''

§ 24 Tillitsvalgtavtale:
Tilpasning av denne vil bli foretatt av NOPEF og personalavdelingen i etterhånd.

§ 25 Særavtalens varighet
``Denne særavtalen trer i kraft fra 1. juli 1996 og varer til 30. juni 1998 og videre 1 år av gangen hvis ikke den sies opp med 2 måneders varsel''.

* Lønnsspenn for stillingene ordrebehandler og distribusjonskoordinator

Inngang i lgr. 5 og utgang i lgr. 6

* Telefongodtgjørelse skiftleder og skiftlederavløser

Gis telefongodtgjørelse i den tid de innehar stillingene. Telefongodtgjørelsen gis administrativt i henhold til gjeldende ordning.

* Utrede grunnlag for nytt lønnssystem.

Det tas sikte på å sluttføre arbeidet innen 1.7.97.

* Offentlig fagbrev innen materialhåndtering

Bedriften legger tilrette for oppstart under skoleåret 1996/97.

* Situasjonen for eldre arbeidstakere

Partssammensatt utvalg skal utrede arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere helt frem til pensjonsavgang.

Også avklare muligheter og konsekvenser ved bruk av AFP og førtidspensjoneringsordninger.

Arbeidet skal påbegynnes i løpet av høsten 1996.

Protokolltilførsel

Under særavtaleforhandlingene 1996 fremsatte NOPEF igjen krav om å få vaktgodtgjørelsen eller deler av denne med i pensjonsgrunnlaget.

Partene er enige om at dersom innbetalingsmåten til pensjonsordninger endrer seg, skal nye drøftelser opptas.

Ved tilleggsforhandlinger etter situasjonen som oppstod fikk vi i tillegg:

* Tre navngitte ordrebehandlere gis ett ekstra trinn til høyre i lgr. 5 pr. 1.1.96.

* Ny ordlyd i § 4.10 i særavtalen, datert 3.7.96 er:
``Ansatte som av helsemessige årsaker må overføres til annen stilling, jfr. AML § 13, oppebærer tillegg knyttet til tidligere stilling i en overgang. Dette innebærer at tilleggene beholdes uavkortet 4 måneder. Deretter nedtrappes tilleggene til null etter 2 år, med 25% pr. halvår.''

* Sr.driftsoperatører i lgr. 04.09 vil bli tilbudt en spesielt tilrettelagt opplæring for å kunne ta prosessfagbrev


3.0 SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN

3.1 VFM - VALUTA FOR PENGENE.

* VFM - innføring av delprosjektene

* Styringskomite

* Arbeidsgrupper

VFM gikk i 1996 over fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen. I styringskomiteen var arbeidet preget av sein informasjon og liten grad av reell påvirkningsmulighet. Mandatet for styringskomiteen ble gjennomgått på nytt, og Hermod Monsen fikk spesielt ansvar for å orientere om prosjektene etterhvert som de ble klare for innføring. Styringskomiteen fikk på denne måten bedre innsikt. Av de prosjektene som ble mest diskutert var ``Lagbasert produksjon''.

Lagbasert produksjon ble innført i desember `96 etter et langt prosjektarbeid. NOPEF hadde representanter i den lokale arbeidsgruppa. En lærdom i etterkant av dette arbeidet er at man i enda sterkere grad må engasjere gulvplanet. Mange ubesvarte spørsmål skapte problem-stillinger ute i fabrikkene og i vedlikehold. Bedriften benyttet styringsretten og iverksatte reduskjon av en skiftpost. Samtidig innførtes lagbasert produksjon også i PEL. Dette førte til at NOPEF i PEL trakk seg fra samarbeidet om innføringen av lagbasert. For NOPEF var dette en viktig markering.

3.2 TVISTESAK: OMLEGGING AV REISEKOMPENSASJON (DIETT)

Bedriften gjennomførte en omlegging av kompensasjonen for reiser fra diett til reise på regning. Dette medførte store endringer for mange av våre medlemmer, særlig dem som deltok i Birdie-prosjektet og enkelte andre utstasjonerte. NOPEF måtte ta endringen til etterretning da dette er administrative bestemmelse, men for dem som deltok i prosjekter og var utstasjonerte endte konflikten i en tvistesak mellom forbundet og PIL.

Utfall: Kompromiss for dem i Birdie-prosjektet og opprettholdelse av dietten i kontraktperioden for utsatsjonerte på Tjeldbergodden.

3.3 OPPSIGELSESSAKER

NOPEF ble konfrontert med en ny og hardere linje fra bedriften for ansatte med rusmiddelproblemer. Dette førte til at bedriften avskjediget / sa opp tre av våre medlemmer i 1996. Disse sakene medførte formelle forhandlingsmøter med negativt resulatat. Foreningen fremla sakene for juridisk vurdering og det endte med at alle tre medlemmene stevnet bedriften inn for retten. To av sakene forelå ikke til avgjørelse i 1996, mens en sak fikk negativt utfall.

Disse sakene fikk NOPEF til å trekke seg fra det videre samarbeidet i AKAN inntil hele AKAN blir gjennomgått på nytt.

3.4 KARTLEGGINGSPROSESS - FVA

Kartleggingingsprossen startet slutten av september 1995. Prosessen skulle gå ut på å intervjue alle ansatte i FVA på frivillig basis og kartlegge arbeidsoperasjoner.

Prosjektgruppen var organisert som følger:

Interjuvene ble foretatt av O. Moen, B. Brattum og alltid en av de tillitsvalgte til stede.50 personer ble i tidsrommet september - januar intervjuet og et stort antall forslag til forbedringer ble registert,

Grupper fra hvert område ble nedsatt for å bearbeide matrialet og prioritere hvordan disse skulle løses og i hvilken rekkefølge.

Status: Arbeidet er godt igang pr idag, og har allerede ført til fornying av stormaskiner.

3.5 FORBUNDET

Forbundet har vært involvert i oppsigelsessakene, tvistesaken vedrørende diettsatsene og i forbindelse med avslutningen av tariffoppgjøret.

Erfaringen med forbundets behandling av disse sakene er gode. Vi har videreført den gode kontakten med forbundet også etter lederskiftet i foreningen.

3.6 SAMORG - UTMELDING

På årsmøtet ble det fremsatt forslag om å melde foreningen ut av Porsgrunn og Omegn faglige samorganisasjon. Etter diskusjon fikk dette forslaget flertall samtidig med at foreningen skulle jobbe for å slå sammen samorganisasjonene i Grenland. NOPEF avd. 4 fattet et lignende forslag på sitt årsmøte. Dette medførte at det ble igangsatt en prosess i Grenland hvor målet var sammenslåing av samorg. Begrunnelsen for vårt vedtak var mange års frustrasjon over samorganisasjonens arbeid.

3.7 NOPEFs 6. ORDINÆRE LANDSMØTE

NOPEF avholdt sitt 6. ordinære landsmøte i Haugesund i tiden 30.10. - 2.11.96:

Fra avd 14 deltok: Hallgeir Kjeldal, leder
Jorunn Krogstad, sekretær/kasserer
Jan Arne Johnsen, nestleder
Hans Gundersen, styremedlem

I tillegg deltok: Svein Kjennerud, landsstyremedlem
Thove Marie Johansen, landsstyremedlem

Jorunn deltok i valgkomiteen, Thove Marie ble valgt som en av dirigentene og Hallgeir deltok i redaksjonskomiteen for handlingsprogrammet.

Landsmøtet hadde besøk av Olje og energiminister Grete Faremo. Avd 14 fremsatte spørsmål om bruk av gass til sikring av Norsk industri. Avd. 4 fulgte dette opp og i samarbeid med avd. 4 inviterte vi statsråden til et besøk ved de petrokjemiske anleggene i Grenland.

Landsmøtet ga oss sterk støtte, og NOPEF-avdelingene 4 og 14 fikk Landsmøtets desidert største pressedekning med unntak av selve statsrådsbesøket.

Landsmøtet ble også gjennombruddet for avdelingens sterke fokusering på råstoff- og eiersituasjonen for Borealis.

Valgene ga som resultat for avdelingen:

3.8 RÅSTOFF OG EIERSITUASJONEN

Foreningen jobbet fra tidlig i vår aktivt overfor ledelsen i selskapet, Statoil, Forbundet, LO-lokalt og sentralt og det politiske miljøet for å sikre råstoffsituasjonen for Borealis, og for få en avklaring på eiersituasjonen. Begrunnelsen for dette var at det gikk rykter om at Borealis arbeidet med å få tilgang til råstoff fra norsk sokkel som primært skulle utnyttes i Stenungsund.

I dette arbeidet ble det nær og god kontakt med NOPEF på Rafnes. Vi hadde møter med Stig Blomberg, Borealis og Trond Stangebye, Hydro Rafnes for å klargjøre vår hensikt med arbeidet. I Borealis ble ikke NOPEFs utspill godt mottatt, men ledelsen innså etterhvert at det var politisk umulig å ta råstoff ut av landet uten å sikre råstoff til fabrikkene i Bamble.

De andre foreningene på Borealis samarbeidet med oss i disse sakene; særlig var samarbeidet med NIF fruktbart.

I forbindelse med vårt arbeid for å sikre råstoff ble det politiske miljøet ``oppmerksomme'' på våre anlegg. Dette resulterte i flere besøk fra ``Telemarksbenken'' og politisk ledelse i næringsdept. Beklageligvis fremmet Terje Riis Johansen, SP et privat lovforslag om at regjeringen skulle sikre norsk eierskap i Borealis, et forslag alle foreningene ga utrykk for ville skade vår sak.

Etter dette ble det stille fra politisk nivå vedrørende eiersituasjonen. Foreningen jobbet videre primært overfor Statoil med denne saken.

3.9 ANDRE SAKER

Omorganisering av fabrikkene:

I et arbeid med å effektivisere driftsorganisasjoene ble det nedsatt en gruppe i BU som sammen med bedriften skulle jobbe frem et forslag til hvordan man kunne organisere ``kjernevirksomheten'' bedre.

I dette arbeidet ble leder i NOPEF og leder i NIF valgt til å delta. Arbeidet foregikk på sommeren, og endte opp med et forslag som ble fremlagt for ledelsen i august. Innholdet i forslaget var å organisere drift under en ledelse, men med tre forskjellige fabrikkorganisasjoner. Bare deler av dette arbeidet ble tatt til følge, og i november ble den nye organisasjonen innført.

Kostnadskutt 1996:

Som et ledd i innsparinger ble Rønningen pålagt å spare 48 mnok i løpet av 1996. Dette medførte et omfattende spareprogram. Flere av våre medlemmer ble direkte involvert ved at de ble utleid til Statoil og andre enheter. Noen få fikk tilbud om førtidspensjonering.

Innholdet i kostnadskuttpakken var ``tradisjonelle'' ting som:

*Innskrenket reisevirksomhet

*Reduksjon av overtid

*Reduksjon av innleie

*Utsettelse av prosjekter

*Reduksjon av kantineytelser

*Øvrige reduksjoner i velferdsordninger

``Site developement plan'' - Rønningen år 2000

17. desember ble nyheten om kostnadsreduksjoner fram mot tusenårsskiftet fremlagt i plenum av Stig Blomberg. Rønningen hadde blitt målt mot såkalt ``Bench-marking'' og funnet for tung. Målet er å redusere kostnadene med 80 mnok i forhold til 1995, samt å redusere med 150 årsverk innenfor driftsorganisasjonen (500 mennesker).

Dette slo ned som en bombe på Rønningen, og vi står muligens overfor den største utfordringen foreningen har hatt.

KURS OG KONFERANSER

*I samarbeid med fagforeningskamerater i Stenungsund ble det holdt kurs for styret i Stenungsund i tiden 19.-21. januar. 12 av styrets medlemmer deltok.

*Det ble holdt tariffkonferanse i Badeparken for styret og gruppetillitsvalgte. 17 deltok.

*En har deltatt på på kurs om lov og avtaleverk

*2 har deltatt på forbundets grunnkurs

*Leder og nestleder har deltatt på kurs i forhandlingsteknikk

*2 har deltatt på ``Leonardo''- konferanse

*Sekretær representerte forbundet på Sørmarkadagene

*Jan Arne Johnsen var LO Telemarks tillitsvalgtkonferanse

*Leder representerte forbundet på EMCEF-konferanse

*Hans Ødegård deltok på Geneveskolen

*Ungdomskontakt har deltatt på 2 kurs

*3 deltakere på forbundets konferanse ``Prosessfagets framtid''


4.0 UTVALGSSAKER

4.1 BEDRIFTSUTVALGET

Hallgeir Kjeldal hadde ledervervet og ledelsen hadde sekretær i BU denne perioden.

Det ble avholdt 10 ordinære møter og 8 ekstraordinære møter.

Faste orienteringer:

Andre saker behandlet i perioden:

4.2 LIKESTILLINGSUTVALGET

Likestillingsutvalget sliter tungt. I BU har dette blitt satt på dagsorden. Noe av årsaken til det dårlige arbeidet ligger hos bedriften. De har ikke maktet å følge opp sitt ansvar ved å peke ut representanter til likestillingsutvalget. Flere saker hadde vært aktuelle for utvalget å arbeide med, sist i forbindelse med omstruktureringen av ledelsen på Rønningen. Dette resulterte i at ledelsen nå består av menn.

4.3 DATASAKER

Etter årsmøtet ble Hans Ødegård, PEL valgt av styret til ny datatillitsvalgt. Birdieprosjektet er dataprosjektet som har innvirkning på hele konsernet,. Datatillitsvalgt har vært i direkte kontakt med ansvarlige for Birdieprosjektet. God dialog er etablert.

I tillegg har datatillitsvalgt deltatt i arbeidet med å skille BHT's data-system, Profdoc, fra det øvrige datasystemet.Arbeidet er gjennomført.

NOPEF og IT&S har også inngått avtale i forbindelse med help-desk og

muligheten de nå har til å gå inn og styre den enkeltes PC.

Det har også vært dialog med bedriften om å koble bedriften til Internett.

4.4 ARBEIDSMILJØUTVALGET

Utvalget har hatt 11 møter hvorav ett var heldagsmøte.

Jorunn Krogstad hadde ledervervet og ledelsen nestleder i perioden.

Skader: Det er registrert 15 skader hvorav 5 ble fraværsskader, 3 på egne ansatte og 2 på innleie.

Fraværsskader pr. million arbeidstimer fordeler seg slik:

1993 - 1994 - 1995 - 1996

Egne ansatte 6,6 - 3,7 - 1,6 - 4,0

Innleie 0,01 - 0,51 - 1,6 0,0

Totalt 6,1 - 4,1 - 2,3 - 3,7

Faste orienteringer:

Saker behandlet i perioden:

4.5 ATTFØRINGSUTVALGET

Attføringsutvalget har i perioden hatt 4 møter, 23 saker og 14 klienter innen attføringssystemet.

Sykefraværet totalt er økt fra 2,6% % i 1995 til 3,7% % i 1996.

4.6 AKANUTVALGET

Akanutvalget har i perioden drevet virksomheten i begrenset omfang. Utvalget har kun hatt 2 møter, hvorav begge møtene var tilegnet utarbeidelse av ny rusmiddelpolicy. Dette arbeidet har nå konsernet overtatt ansvaret for.

Det har i perioden vært arbeidet med klienter hvorav alle har endt opp med oppsigelse. I kjølevannet av dette har forholdet Akan / bedrift vært anstrengt. Dette har da også kommet til uttrykk ved at Akan hovedtillitsvalgt har bedt om å bli løst fra sitt verv og at vi har trukket oss fra Akan. Virksomheten har ikke vært oppegående siste halvår.

4.7 DEN VALGTE VERNETJENESTEN

1996 har vært et år med skifte av SHVO og et år preget av bedriftens fokus på kostnader. Valget på nytt SHVO fikk som resultat at Roy Engen ble valgt, med Runar Svendsen som vara. Dette valget ble senere underkjent av en av de andre foreningene, og det ble besluttet å la HVO-ene velge nytt SHVO blandt seg i tråd med AML. Dette valget ble gjennomført med det samme resultat som på NOPEF's årsmøte.

Det ble tidlig i året klart at det er kostnader som er viktig i Borealis, det hele kulminerte i november med den nye site.org. Her var sikkerhets-sjefen ute av den dagelige ledelsen. Etter sterkt press fra både NOPEF og vernetjenesten ble denne beslutningen omgjort.

Aktuelle saker i perioden:

Det har vært holdt 8 HVO-møter samt en rekke lokale VO-møter i avdelingene.

SHVO har deltatt på:

SHVO er med i Birdie Site Implementation Team

Det arbeides med en omorganisering av den valgte vernetjenesten på bakgrunn av den omorganiseringen som er skjedd på Rønningen.

Vernetjenesten deltar aktivt ute i avdelingene med bl.a. oppfølging av tilløp, i prosjekter m.m.

4.8 STYRE OG BEDRIFTSFORSAMLING I BOREALIS AS

Det har vært avholdt 4 møter i bedriftsforsamlingen.

Det har vært avholdt 4 styremøter. Aktuelle saker:

4.9 KONSERNUTVALGET - KU (Corporate Cooperation Council-CCC)

Konsernutvalget har avholdt 5 møter og en konsernkonferanse i 1996.

Hallgeir Kjeldal gikk inn i konsernutvalget etter Svein Kjennerud.

Vara: Jan Arne Johnsen og Jorunn Krogstad

Saker ble behandlet i perioden:

*Helse, miljø og sikkerhet

*VFM-implementering

*Kostnadskutt

*Borealis 2005 - Fremtidig utvikling av driftsstedene

*Sysselsettingspakken (VSP)

*Etisk policy for konsernet

*``Best team''

*Birdie

*Nestes bebudede salg av aksjer

*Oversettere i møtene

*Opplæring

*Bemanningsspørsmål

*Konsernkonferansen 1996

*Møte med styret i Borealis

*Salg av Borealis Industrier

*Ashland Plastics

*Jobbrotasjon/ avtaler

Konsernutvalget hadde et aktivt år. Det startet med fremleggelsen av spareprogrammet begrunnet i økte kostnader. Fra de ansatte ble det fremhevet at ledelsen i konsernet nå detaljstyrte produksjonsstedene og på den måten ødela for kreativitet og nytenking. Det ble også sterkt kritisert at det ene kostnadskuttprogrammet avløste de forrige før man så noen resulater. Fra vår side hevdet vi at bedriftens ledelse handlet i panikk og ikke med den nødvendige roen man må ha. Programmer ble igangsatt straks noe skjedde. Vi fremsatte også spørsmål om bedriften led av manglen på budsjetter og at det var en årsak til panikktilstandene.

I møtet med styret var følgende temaer på agendaen:

*Konsernutvalgets arbeid

*Utvikling av driftsstedene - Borealis 2005

*Borealis-ansattes holdninger

*Prosjekter

*Borealis Industrier

*Spørsmål til styret

I møtet med styret tok Hallgeir opp spørsmålet om hvordan de ansatte i bedriften har det. Han pekte på at vi nå er inne i en periode med svært lav trivsel og lav tillit til ledelsen. Vi er et nytt selskap, vi er annerledes, men vi er ikke bedre. Dette temaet skapet en god diskusjon i styret og har medført at konsernet har satt behandlingen av de ansatte på dagsorden.

*Konsernkonferansen 1996 gikk av stablen 19. - 20. september. Fra avdelingen deltok:

Jorunn Krogstad, Roy Engen og Hallgeir Kjeldal.

Tema for konferansen var ``Responsible Borealis Citizen''

*Borealis utfordringer og suksessfaktorer

*VFM - status

*Birdie

*Spørsmål til ledelsen

*Gruppearbeid

Gruppearbeidene besto av to oppgaver:

1. Lage en kort artikkel om VFM. Hensikten var å forstå hva VFM dreide seg om

2. Her skulle gruppene gå inn å se på hva Borealis skulle gjøre mer av, slutte å gjøre og gjøre som nå for å ta ansvar i det stadig skiftende miljøet bedriften befinner seg i.

Til slutt nevnes spørsmål til ledelsen. Der ble alle deltakerene oppfordret til å stille ledelsen spørsmål, som så ble besvart på konferansen og/eller i Aurora-magasinet.

STYRET


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com

Ansvarlig for disse sidene: Rune Mathisen.