Under henvisning til Bransjeavtalen mellom NHO/OLF mfl - LO/ NOPEF mfl er det inngått følgende særavtale mellom Borealis AS og NOPEF avd 14. Særavtalen erstatter eventuelle tilsvarende bestemmelser i nevnte overenskomst.
Hovedavtalen LO - NHO gjelder i sin helhet (delene A-C).


1������� S�ravtalens omfang

����������� S�ravtalen gjelder for NOPEFs medlemmer som er ansatt i Borealis AS og som er omfattet av overenskomsten, unntatt medlemmer som er ansatt i hel- eller deleide datterselskaper.

2������� Arbeidstid

2.1

������ Den effektive ordin�re arbeidstid er 37.5 t/uke. Daglig arbeidstid er 7.5 timer. I tillegg kommer 30 min hvilepause. Onsdag f�r skj�rtorsdag slutter ordin�r arbeidstid kl 1200.�

2.2 Skiftarbeid

2.3

������ Prinsipper for ordning av arbeidstiden under driftsstans er fastsl�tt i pkt 5.3.

3������� L�nnsutbetaling

L�nnsutbetaling foretas den 15. i m�neden, men med n�dvendig tilpasning for ferie- og julem�ned.

4������� L�nnsbestemmelser

4.1

������ NOPEFs medlemmer i Borealis AS skal avl�nnes etter Borealis AS l�nnssystem. L�nnssystemets �rsl�nnstabell og l�nnsbestemmelsene i 4 er en del av denne s�ravtalen. Endringer av de deler av l�nnssystemet som ikke er nedfelt i 4 skal dr�ftes mellom partene.

4.2.1

       

Inngangsniv� i bedriftens l�nnssystem etter avsluttet utdannelse som er relevant:

����������������������� - Inngangsniv� i l�nnsomr�de A: Ikke krav til fagbrev i rollen

����������������������� - Inngangsniv� i l�nnsomr�de B: Krav til fagbrev eller tilsvarende i rollen

����������������������� - Inngangsniv� i l�nnsomr�de C: Krav til h�yskole eller tilsvarende i rollen

����������������������� - Inngangsniv� i l�nnsomr�de D: Krav til universitet� eller tilsvarende i rollen

4.2.2

��� Innplassering skjer med basis i kravene innenfor den aktuelle rolleprofilen (bidrag,
ferdigheter og v�rem�te) og en vurdering av hvilken grad medarbeider oppfyller
disse kravene.������������

4.2.3

��� L�nnsutviklingen skjer i forhold til grunnleggende vekst i bidrag, ferdigheter og v�rem�te for den enkelte og / eller laget, dokumentert gjennom medarbeider-samtaler.

L�nnsutviklingen innenfor l�nnsomr�dene A og B har en individuell garantil�nn etter maksimum 11�r og/eller minimum 6 �r.

4.3������ L�rlinger

Partene slutter seg til de m�lsettinger som er nedfelt i Reform 94.

L�retiden i bedrift m� tilrettelegges slik at den sikrer l�rlingene en kvalitetsmessig god oppl�ring.� Dette krever at bedriften avsetter tilstrekkelig ressurser til den praktiske og eventuelt teoretiske oppl�ring/veiledning av den enkelte l�rling.

Et annet viktig element for en kvalitetsmessig god l�retid er at l�rlingen etter n�dvendig oppl�ring/veiledning selvstendig f�r praktisere sine kunnskaper.

Innenfor den ramme som ligger i handlingsplanens og reformens intensjoner, kan l�rlingene benyttes for � dekke opp korttidsfrav�r, dog ikke slik at kvaliteten i oppl�ringen forringes.� Regler/retningslinjer i henhold til ovennevnte skal dr�ftes med fagforeningen.� For �vrig vises til gjeldende protokoller.

L�nn for tid i bedriften

L�nnen fastsettes med utgangspunkt i begynnerl�nn for fagarbeider i vedkommende fag.� Siden Reform ‘94 normalt gir samlet 4 �rs l�retid (2 �r skole + 2 �r l�retid) vil begynnerl�nn v�re inngang i l�nnsomr�de B.

1.halv�r

2.halv�r

3. halv�r

4. halv�r

30%

40%

55%

75 %

L�retiden vil best� av til dels dagtidsarbeid og skiftgang i henhold til en l�replan.� N�r l�rlingen arbeider skift, utbetales et skifttillegg i henhold til s�ravtalens gjeldende bestemmelser.

���������� Partene er enige om at retningslinjer for fag med lengre eller kortere tid i bedrift og/eller lengre eller kortere skoletid, for fag s� som automatiker og automatidserings- mekanikerfaget, hvor tid i bedriften er fastlagt, fastlegges senere.

Frivillig deltagelse p� kurs

For alle l�rlinger gjelder at tilbud om deltakelse p� kurs utover det som er fastsatt i aktuell l�replan eller er obligatoriske kurs i bedriften og som foreg�r i den enkeltes fritid, ikke kompenseres.

Overgangsordning

L�rlinger etter gammel l�rlingeordning avl�nnes iht etterf�lgende l�nnstabell.� Skifttillegget vil v�re som nevnt ovenfor.

1. l�re�r��������� kr 120.270,-

2. l�re�r��������� kr 125.650,-

3. l�re�r��������� kr 132.660,-

4. l�re�r��������� kr 153.730,-����������������������������

4.4

������ Avtjent f�rstegangstjeneste eller p�lagt samfunnstjeneste etter endt utdanning skal vurderes p� linje med andre ferdigheter ved innplassering i l�nnssystemet.

4.5

������ Overgang til annet fast arbeid /rolle� medf�rer vurdering av omplassering i l�nnssystemet.� Det skal sikres at den ansatte f�r en innplassering som er i forhold til den ansattes bidrag, ferdigheter og v�rem�te� og det arbeid/den rolle� det gjelder.

����������� Dersom ansatte tar tilleggsutdanning som medf�rer utdanningsgrad av h�yere niv� enn den de hadde f�r (f.eks. embetseksamen lavere grad til embetseksamen h�yere grad), og utdanningen har relevans for jobben, skal l�nnen tas opp til vurdering.

4.6

Ved vikariat i stilling med mer kvalifisert og ansvarfylt arbeid som varer utover 2 uker i sammenheng (ikke ferievikariat) skal bedriften yte vedkommende en godtgj�relse basert p� stillingens/arbeidets krav. Godtgj�relsen ved vikariat betales fra f�rste dag.

N�r en operat�r/tekniker vikarierer for arbeidsledere betales fra f�rste dag et tillegg p� 15%, dog slik at l�nnen ikke overstiger laveste arbeidslederl�nn i vedkommende omr�de.

4.7

������ Den �rlige l�nnsregulering foretas med virkning fra 1. juli.

4.8

������ I tilknytning til den �rlige l�nnsregulering stilles lister over medlemmers l�nn til disposisjon for internt bruk for NOPEFs forhandlingsutvalg.

4.9

NOPEF har til enhver tid adgang til � dr�fte med bedriften praktiseringen av l�nnssystemet og ta opp eventuelle skjevheter. Dersom en av partene �nsker det, skal det settes opp protokoll fra disse dr�ftinger.

4.10

Den generelle delen av det �rlig tillegget skal ikke overstige 50% av det forhandlede resultatet.

4.11

For ansatte hvis arbeidsevne er nedsatt, fastsettes l�nn og arbeidsvilk�r etter avtale mellom bedriften , vedkommende ansatt og tillitsvalgt. Bedriften vil se med forst�else p� l�nns- og arbeidsforholdene for eldre arbeidstakere med lang tjeneste i bedriften som har f�tt svekket arbeidsevne eller helse pga. mange�rig tungt arbeid, yrkessykdommer, bedriftsskader og lignende og derfor ikke lenger kan opprettholde et rimelig fortjenesteniv� i sitt vanlige arbeid. I samr�d med de tillitsvalgte vil man s�ke � finne s�rordninger som sikrer slike arbeidstakere lettere arbeid og et rimelig fortjenesteniv� hensyn tatt til tidligere l�nnsniv� og ytelser fra trygdeinstitusjon eller forsikringsordning som helt eller delvis er finansiert av Borealis AS.

Ansatte som av helsemessige �rsaker m� overf�res til annet arbeid, jfr AML paragraf 13, oppeb�rer tillegg knyttet til tidligere arbeidssituasjon i en overgangsperiode p� 2 �r.� Tilleggene beholdes uavkortet i 6 m�neder og nedtrappes deretter til null med 25 % pr.� halv�r.

5������� Godtgj�relse

5.1������ Skiftgodtgj�relse

Med skifttillegg menes kompensasjon for skift, beredskap, og ulempe som denne arbeidstidsordning medf�rer.

����������� Ansatte p� 6-skiftplan ytes et fast �rlig skifttillegg p� kr. 50.000, dog ikke mindre enn 16 % av garantil�nnen i l�nnsomr�de B.

����������� Ansatte p� fast 2-skiftplan uten l�rdag ytes et fast �rlig skifttillegg p� 45 % av skifttillegg for 6-skiftplan.

����������� Ved innf�ring av andre skifttyper enn nevnt ovenfor skal godtgj�relsen fastsettes forholdsmessig i relasjon til de foran nevnte satser.�

����������� For f�lgende skift betales et ekstra tillegg pr skift p� kr 1.100.-:

����������������������� - Fra 30. desember kl 2300 til 1. nytt�rsdag kl 2300

����������������������� - Fra onsdag f�r skj�rtorsdag kl 1200 til 2. p�skedag kl 2300

����������������������� - Fra 30. april og 16. mai kl 2300 til henholdsvis 1. og 17. mai kl 2300

����������������������� - Fra onsdag f�r Kristi Himmelfartsdag kl 2300 til Kristi Himmelfartsdag

����������������������� � kl 2300

����������������������� - Fra kl 2300 dagen f�r pinseaften til 2. pinsedag kl 2300

����������������������� - Fra kl 2300 dagen f�r julaften til 2. juledag kl 2300

����������� For deler av skift og 12 timers skift betales helligdagstillegget pro rata.

����������� Skiftansatte som arbeider overtid p� bevegelige helligdager skal ha dobbelt helligdagstillegg.

5.2������ Godtgj�relser for overgang til annen arbeidstids-ordning

����������� a)�������� Definisjoner:

����������������������������������� Korttidsordning:���������� Ordning som har varighet 7 d�gn og mindre.

����������������������������������� Langtidsordning:�������� Ordning som har varighet mer enn 7 d�gn.

����������������������������������� Skiftuketillegg: ����������� Skift- og ulempegodttgj�relse pr �r

����������������������������������������������������������������������������������������������� � 40

����������� b)�������� Skiftpersonell som bytter plass i skiftplanen eller til annen skiftplan

����������������������������������� Korttidsordning:���������� Vanlige overtidsregler f�lges for den tid som ligger utenfor den opprinnelige arbeidstid.

����������������������������������� Langtidsordning:�������� Det utbetales et skiftuketillegg i tillegg til skiftgodtgj�relsen pkt 5.1.

����������������������� Ved overgang mellom 6-skift og 2-skift eller omvendt betales et skiftuketillegg etter 6-skiftordningenes satser.

����������� c)�������� Skiftpersonell som overf�res til dagtid

����������������������������������� Korttidsordning:���������� Godtgj�relse utbetales etter pkt 5.2 b - korttidsordning

����������������������������������� Langtidsordning:�������� Godtgj�relse iht pkt 5.1 bortfaller og det utbetales et skiftuketillegg.

����������� d)�������� Skiftpersonell som endrer arbeidsplan i en skiftperiode

����������������������� Overtallige timer i en 6 ukers periode regnet fra uke 1 i opprinnelig skiftplan kompenseres med overtid

����������� e)�������� Dagtidsansatte som overf�res til skift - tilfeldige skift

����������������������������������� Korttidsordning:���������� Godtgj�relse utbetales etter pkt 5.2 b - korttidsordning

����������������������������������� Langtidsordning:�������� N�r dagtidsansatte overf�res til en godkjent skiftordning, gis et skiftuketillegg i tillegg til ordin�re godtgj�relser for skiftansatte.

����������������������� Overtallige timer over en l�nningsperiode (4 uker) godtgj�res etter overtidsreglene i pkt 6.1.

5.3������ Arbeidstidsordninger og kompensasjoner ved driftsstans

5.3.1��� Generelt

����������� Med driftsstans menes i denne sammenheng b�de uforutsett og planlagt stans av produksjonsutstyr fra 2 - 28 d�gn og som betinger endring i forhold til den normale arbeidstidsordning. Driftsstans er for en produksjonsbedrift en ekstraordin�r situasjon som f�rer til at ekstraordin�re arbeidstidplaner m� iverksettes for s� raskt som mulig � f� produksjonsutstyr igang igjen.

����������� Enhver driftsstans, planlagt eller ikke, kan for�rsake produksjonstap. Det er i partenes interesse � minimalisere slike stanser.

����������� N�r en stans er en realitet er det viktig at de rette ressurser blir satt inn for s� raskt som mulig � f� produksjonsutstyr igang igjen. Eget personell b�r i st�rst mulig grad settes inn i slike ekstraordin�re situasjoner framfor innleiet arbeidskraft.

5.3.2��� Arbeidstid/arbeidsplaner

����������� Bedriften skal i samarbeid med fagforeningene utarbeide detaljerte arbeidsplaner i god tid f�r planlagt stans. Eventuell forlengelse/avkortning av plan skal ogs� forelegges fagorganisasjon. Den ekstraordin�re arbeidsbelastning som planen krever skal i st�rst mulig grad fordeles p� de enkelte ansatte.

����������� Planene kan v�re bygget opp med forskjellige arbeids�kter innen d�gnet som kan dekke deler av - eller hele d�gnet.

����������� Det er prinsipiell enighet om at arbeidsplaner under driftsstans ikke er � betrakte som skiftarbeid.

����������� Med bakgrunn i den ekstraordin�re situasjon, er det prinsipiell enighet mellom bedriften og fagforeningen om f�lgende rammer for arbeidstidsordninger ved driftsstans:

����������� S�n- og helgedagsarbeid

����������� Partene er enige om at det kan arbeides inntil 2 s�n- og helgedager p� rad.

����������� Nattarbeid

����������� Partene er enige om at arbeidsplanen kan omfatte nattarbeid.

����������� Lengden av alminnelig arbeidstid

����������� Partene er enige om at den daglige arbeidstid kan utvides ut over den normale arbeidstid.

����������� Hviletid mellom 2 arbeids�kter

����������� Partene er enige om at hviletid mellom 2 arbeids�kter kan settes ned til 8 timer.

����������� Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

����������� Partene er enige om at gjennomsnittsberegning i hht AMLs regler, kan legges til grunn ved beregning av ukentlig arbeidstid.

����������� Utvidet adgang til bruk av overtid

����������� Partene er enige om at maksimal bruk av utvidet adgang til overtid kan nyttes.

5.3.3��� Kompensasjoner

5.3.3.1  Dagtidsansatte

����������� F�lgende kompensasjoner gj�res gjeldende ved driftsstans for dagtidsansatte som f�r sin arbeidstid endret i forhold til normal arbeidstid:

����������� (Tid)���������������������������������������� 0800��������������� 1600��������������� 2100��������������� 0800

����������� Kompensasjon for forskj�vet� �����������

����������� arbeidstid������������������������������� ����������� 0%������������������ 50%���������������� 100%_____

����������� Alle dagtidsansatte som ved endret arbeidsplan arbeider i hele tidsrommet mellom

����������� kl 1600 - 2100, eller starter arbeidet mellom kl 1600 - 2100, godtgj�res med kr 100,-.

����������� Kompensasjon for overtidsarbeid �����������������������������

����������� utover fastsatt arbeidsplan���������������������������� ��� ��������100%��

����������� Arbeidsreiser utover det antall som ansatte m�tte ha etter sin normalplan, kompenseres etter gjeldende regulativ.

����������� Spisepauser som ikke tilfredsstiller kravene til lengde og/eller spisested i hht AML, vil bli � betrakte som arbeidstid.

����������� N�r fastsatt arbeidsplan avbrytes f�r planlagt, og den ansatte tilbakef�res til sin ordin�re arbeidstid, opprettholder den ansatte kompensasjon i hht oppsatt plan i ett d�gn. I spesielle tilfeller vil dette kunne v�re gjenstand for n�rmere dr�ftelser.

5.3.3.2

Skiftansatte som arbeider p� tider som faller utenfor deres ordin�re skiftplan kompenseres med 100%.

����������� Overtidsarbeid utover ordin�r skiftplan kompenseres med 100%. N�r fastsatt arbeidsplan avbrytes f�r planlagt, og den ansatte tilbakef�res til sin ordin�re arbeidstid, opprettholder den ansatte kompensasjon i henhold til oppsatt plan i ett d�gn. I spesielle tilfeller vil dette kunne v�re gjenstand for n�rmere d�ftelser.

5.3.4

��� S�ravtalens pkt 5.2 kommer ikke til anvendelse ved driftsstans.

5.4������ Godtgj�relse til beredskapspersonell

D�gnvakt med gjennomsnittlig tjenestetid p� 42 t/uke herav 22,5 timer aktiv tjeneste.

Effektiv arbeidstid mellom kl 0600 og kl 2100 p� virkedager.

Effektiv arbeidstid mellom kl 0800 og kl 1600 p� l�rdager og s�ndager.

Vakttillegg for beredskapstjenesten tilsvarende 75% av skifttillegg for 6-skiftordning.

Bevegelige hellig- og h�ytidsdager kompenseres med:

����������������������� Dagvakt kr 700,-

����������������������� Ettermiddags-/nattevakt kr 1 260,-

����������������������� D�gnvakt kr 1 950,-.

Vaktoverlapp ved vaktbytte og avspasering for jul-/nytt�rsaften gir 5 dagvakter i kompensasjon pr �r.

5.5������ Godtgj�relse og �vrige regler for hjemmevakt og beredskapsvakt 

��� Reglene gjelder for ansatte som m� v�re disponible utover sin ordin�re arbeidstid. Hjemmevakt og beredskapsvakttjenesten skal v�re p�lagt av n�rmeste overordnede. Vakttjenesten er ikke � betrakte som overtidsarbeid. Vakttiden kommer derfor ikke til fradrag i det lovbegrensede antall overtidstimer.

����������� For hver time utf�rt beredskapsvakttjeneste skal 1/6 regnes som ordin�r arbeidstid.

����������� For hver time utf�rt hjemmevaktstjeneste skal 1/4 regnes som ordin�r arbeidstid.

����������� Ved utkalling i vaktperioden godtgj�res dette med vanlig overtidsbetaling i henhold til reglene for overtid. All overtid skal trekkes fra i totalt antall vakttimer.� Avspasering m� v�re avviklet innen neste ordin�re vaktperiode. Av omregnet tid skal minimum 1/4 avspaseres. Inntil 3/4 kan avspaseres. Bedriften kan i forbindelse med oppstart eller andre ekstraordin�re situasjoner fravike regelen om avspasering.� Tilfeldige vakter som ikke inng�r i den oppsatte vaktplan godtgj�res med 25% ekstra, beregnet av vaktkompensasjon.

����������� Hjemmevakt og beredskapsvakt p� bevegelige helligdager godtgj�res med kr 500,-. Helgevakt godtgj�res med tilsammen kr 500,-.

����������� Bevegelige helligdager er:

����������������������� - Nytt�rsaften, 1. nytt�rsdag

����������������������� - Skj�rtorsdag, langfredag, p�skeaften, 1. og 2. p�skedag

����������������������� - 1. og 17. mai

����������������������� - Kristi Himmelfartsdag

����������������������� - Pinseaften, 1. og 2. pinsedag

����������������������� - Julaften, 1. og 2. juledag

����������� Helgevakt defineres som tiden fra fredag kl 1600 til mandag kl 0800.

5.6������ Godtgj�relse for forskj�vet arbeidstid som fast  ordning ���������� (gjelder ikke skiftarbeid)

� Forskj�vet arbeidstid som fast ordning godtgj�res med satsen kr 20,- pr time i tiden

kl 1600 - 2100. For tiden kl 0600 - 0800 er satsen kr 25,- pr time. Godtgj�relsen utbetales som tillegg til ordin�r timel�nn.

����������� Det avtales lokalt hvilke personellgrupper som skal omfattes av ordningen.

5.7������ Godtgj�relse for h�yspentarbeid

�������� Elektromont�rer med H-sertifikat som utf�rer h�yspentarbeid betales et tillegg p�

����������� kr 3.000,- pr �r.

5.8������ Beredskapstillegg

����������� For personell p� dagtid som er oppl�rt og inng�r i beredskapsstyrken betales et tillegg p� kr 1500,- pr �r.

6������� Overtid

6.1 ����� Generelle bestemmelser

����������� Denne paragraf gjelder for ansatte som har krav p� overtidsgodtgj�relse.

����������� Beregningsgrunnlag for overtidsbetaling er 150 t/mnd. Dog er beregningsgrunnlaget for arbeidstakere med 33,6 timers arbeidsuke 145 t/mnd.

����������� Overtidsgodtgj�relse regnes fra overtidsarbeidets begynnelse. N�r det p�legges overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet i direkte forlengelse av den alminnelige arbeidstid, skal det f�rst gis en pause p� en halv time. Pausen regnes med i arbeidstiden.� Arbeidstaker har krav p� kost. Kvittert og anvist regning p� inntil kr 100,- vil bli refundert.

����������� Ved fremm�te til overtidsarbeid etter ordin�re arbeidstid, betales overtidsgodtgj�relse for minst 3 timer. Dersom varslet om slikt overtidsarbeid blir trukket tilbake f�r arbeidstakeren har m�tt frem, betales overtidsgodtgj�relse for 1 time.

����������� Overtid kan etter avtale med overordnet avspaseres time for time med utbetaling av overtidstillegget. Dette er under forutsetning av at arbeidets art tillater det.

6.2������ Overtidsregler for dagtidssansatte

����������� For overtid mellom kl 2100 og den ordin�re arbeidstidens begynnelse og for overtidsarbeid fra fredag kl 1600, p� l�rdager og s�ndager, betales et tillegg p� 100%.

����������� For annet overtidsarbeid enn det som er nevnt i avsnittet ovenfor betales et tillegg p� 50%.

����������� Overtidsarbeid til de tider som er nevnt i pkt 5.1 betales et tillegg p� 150%.

6.3������ Overtidsregler for skiftansatte

6.3.1

Ved overtidsarbeid p� h�ytider som nevnt i denne avtalens pkt 5.1, betales et

����������������������� overtidstillegg p� 150%, samt samme tillegg som for faste skift.

6.3.2

Ved overtidsarbeid fra kl 0700 l�rdag til mandag morgen kl 0700 betales et overtidstillegg p� 150%.

6.3.2

��� Ved overtidsarbeid fra kl 0700 l�rdag til mandag morgen kl 0700 betales et

����������� overtidstillegg p� 150%.

6.3.3

��� Ved all �vrig overtidsarbeid betales et overtidstillegg p� 100%.

6.3.4

��� Ved overtidsarbeid utenom helg som i henhold til denne avtalens pkt 6.3.3

����������� kompenseres med 100% tillegg betales i tillegg:

����������������������� - Kr 60,-�� pr 8-timers skift for ettermiddagsskift

����������������������� - Kr 100,- pr 8-timers skift for nattskift

����������� Deler av skift betales pro rata.

6.3.5

��� Det regnes ikke som overtid dersom en ansatt selv s�ker � f� ombyttet sitt skift.

7������� Avspasering

����������� Det kan til enhver tid ikke opparbeides mer enn 80 timer avspasering uten etter spesiell avtale med overordnet. Avspaseringstimer utover dette skal utbetales automatisk. Dersom arbeidstakeren �nsker det kan ogs� l�nn utbetales for alle avspaseringstimer som er opparbeidet, jfr dog pkt 5.4.

8������� P�lagt reise p� fritid

8.1������ Avspasering av tapt fritid hjemme

����������� Ukeslutt, helge- og h�ytidsdager i Norge som ansatte m� benytte til reise eller arbeid og som det ikke betales overtid for, kan avspaseres time for time etter avtale med n�rmeste overordnede. Dette gjelder ikke for hjem-/utreiser i forbindelse med fast utstasjonering.� Det kan maksimalt opparbeides 8 timer pr dag.

8.2������ Kompensasjon for reise/opphold

����������� Ved reiser utover 10 d�gn pr �r gis en kompensasjon p� 200% av en timel�nn pr reised�gn regnet fra 11. reised�gn. Som grunnlag for beregning av kompensasjonen nyttes antall d�gn som berettiger til� full diett i henhold til statens satser. Kompensasjonen utbetales en gang i m�neden sammen med reiseoppgj�ret. Beskrevet ordning under pkt 8.1 og 8.2 gjelder ikke for ledende stillinger i l�nnsomr�de G.

8.3������ Avspasering/kompensasjon for skiftansatte

����������� Skiftansatte som er p�lagt reiser i friskiftd�gn kompenseres i ht pkt 8.1 og 8.2.

9������� Kurs p� fritid

����������� P�lagt kurs i skiftansattes fritid kompenseres med overtidsbetaling i henhold til gjeldende satser.

10����� Personalh�ndbok

����������� NOPEF har rett til � foresl� endringer/tillegg til bestemmelser som er nevnt i personalh�ndboken.

11����� Telefongodtgj�relse

����������� Ansatte i l�nnsomr�de E og h�yere som har telefon, godtgj�res med fri kvartalsavgift samt 300 tellerskritt pr kvartal.

12����� Overtidstillegg

����������� Bortfall av overtidsgodtgj�relse for ansatte i l�nnsomr�de E og h�yere, kompenseres ved et tillegg p� kr 45.000 pr �r.

����������� Ansatte berettiget til overtidsbetaling, som blir p�lagt � organisere/administrere ulike arrangementer i bedriftens regi, skal kompenseres i henhold til ordin�re overtidsbestemmelser for tiden de er p�lagt � arbeide ut over ordin�r arbeidstid.

13����� Forsikringsordninger

����������� Forsikringsordningene er i henhold til bedriftens bestemmelser. For tiden er den ansatte dekket av f�lgende ordninger:

����������������������� - Tilleggspensjon til folketrygden

����������������������� - Gruppelivs- og ulykkesforsikring, inkl yrkesskade

����������������������� - Reiseforsikring

14����� L�nn under sykdom

����������� Ved sykdom gis rett til ordin�r l�nn i inntil ett �r.

Dersom den ansatte ikke straks etter utl�p av sykepengeperioden g�r over p� attf�rings-/ uf�reytelser, vil bedriften yte l�nn i inntil ytterligere 3 m�neder.

15����� Virkning av omsorgspermisjon

����������� Ansiennitet for omsorgstjeneste (pass av barn eller syke i hjemmet) gis etter f�lgende regler:

����������� Det f�rste �ret med slik tjeneste gir full ansiennitet. Utover dette gis; � �rs ansiennitet for hvert kalender�r man har slik tjeneste, begrenset oppad til 4 kalender�r. Etter denne paragraf kan en f� maksimum 3 �rs ansiennitet.

16����� Milit�rtjeneste

16.1���� F�rstegangstjeneste/siviltjeneste

����������� Under pliktig milit�rtjeneste mv (f�rstegangstjeneste) vil fast ansatte f� utbetalt 30% av grunnl�nn under forutsetning av at vedkommende g�r tilbake til sitt arbeid i minst 3 m�neder etter endt tjeneste.

����������� Som milit�rtjeneste regnes i denne sammenheng ogs� tjeneste som politireserve, sivilforsvars- og sivilarbeidertjeneste.

����������� Ytelsene gis for en periode tilsvarende den enkelte tjenestegrens/siviltjenestes lengde.

16.2���� Repetisjons�velser

����������� Repetisjons�velser i Forsvaret eller p�lagt tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret som faller i den ansattes arbeidstid, medf�rer ikke trekk i l�nn fra Borealis AS.

����������� For tjeneste inntil 7 kalenderdager, beholder den ansatte alle godtgj�relser mottatt i forbindelse med tjenesten.

����������� For tjeneste utover 7 kalenderdager, betaler den enkelte tilbake fra og med 1. dag p� f�lgende m�te:

����������������������� - Menige plikter � betale til Borealis AS fors�rgertillegget. Dagpenger,��������������

����������������������� � reisegodtgj�relse o.l. beholdes av den ansatte.

����������������������� - Befal plikter � betale til Borealis AS regulativl�nn. �vingstillegg, vakttillegg

����������������������� � o.l. beholdes av den ansatte.

��������������������� - Milit�r godtgj�ring for tjeneste utf�rt p� fri-/ helgedager beholdes av den�

��������������������� � ansatte.� For skiftansatte vil det si i hht arbeidsplan i gjeldende periode.

16.3�Ferieavvikling under milit�rtjenesten

����������� Bedriften vil i samsvar med Ferielovens bestemmelser anse ferie for avviklet i den tiden den ansatte utf�rer sammenhengende f�rstegangstjeneste i Forsvaret (dette gjelder ikke sivilforsvarstjeneste, heimevernstjeneste eller repetisjons�velse).

����������� For ferieavviklingen under f�rstegangstjenesten vil feriegodtgj�relse som er opptjent i opptjenings�ret bli utbetalt.

17����� Ferie- og feriegodtgj�relse

����������� Dersom arbeidstaker blir syk i ferien, kan vedkommende ta dette igjen senere, forutsatt at sykdommen varer mer enn 3 arbeidsdager og det fremlegges legeattest.

18����� Permisjonsbestemmelser

18.1

���� For all videre utdanning som har direkte relevans for arbeidstakernes arbeid eller kvalifiserer arbeidstakeren for mer ansvarsfulle stillinger i bedriften, kan permisjon med l�nn innvilges.

����������� Ogs� i forbindelse med utdanning som er av betydning for arbeidstakerens videre utvikling, skal bedriften vise im�tekommenhet om det skulle bli aktuelt � s�ke hel eller delvis permisjon, hvis det kan skje uten nevneverdig ulempe for bedriften.

18.2

���� Rett til omsorgspermisjon i inntil 2 uker med l�nn har faren (eller den som i farens sted drar omsorg for barnet) dersom mor og barn trenger tilsyn.

18.3

���� Amming gir rett til l�nnet fritid inntil 2 timer pr arbeidsdag. Arbeidstakeren bestemmer selv n�r fritiden skal avvikles innenfor arbeidsdagen. Hvis arbeidstaker trenger mer enn 2 timer, vil hun etter Arbeidsmilj�lovens paragraf 33 har rett til dette som ul�nnet permisjon.

18.4

���� Arbeidstaker gis rett til fri med l�nn for n�dvendig tilsyn av syke barn eller ved sykdom hos den som har det daglige barnetilsyn til og med det kalender�ret barnet fyller 12 �r. Retten er begrenset til 10 arbeidsdager pr kalender�r pr arbeidstaker, men til 15 dager dersom vedkommende har omsorg for mer enn 1 barn. Enslig fors�rger har krav p� 20 arbeidsdager, hhv 30 ved mer enn 2 barn.

����������� Frav�r inntil 4 timer registreres ikke. Permisjon og l�nn ved barns sykdom vil ikke bli innvilget for nyansatt f�r det er levert melding fra forrige arbeidsgiver om antall dager permisjon som er tatt ut etter bestemmelsene i Arbeidsmilj�lovens paragraf 33 A. Borealis AS vil gi slik melding til den som slutter i selskapet.

18.5

���� Ved egne barns d�p/ konfirmasjon, skal det gis permisjon med l�nn p� den gjeldende dag.

18.6

���� N�r vilk�rene for�vrig er tilstede gis arbeidstaker rett til svangerskapspermisjon m/l�nn i 42� uker (alternativt 80% i 52 uker).

18.7

���� Basert p� opptjente rettigheter ang�ende l�nnsrefusjon etter Folketrygdens bestemmelser har fedre som �nsker � ta ut deler av l�nnet omsorgspermisjon rett til full l�nn for den permisjonstiden de tar ut innenfor Folketrygdens regler.

19����� Arbeid under konflikt

����������� I henhold til Hovedavtalen mellom LO og NHO paragraf 3.3 skal det opprettes lokale avtaler om arbeid som tar sikte p� � verne liv, helse og materiell i forbindelse med konflikt.

20����� Etterl�nn ved d�dsfall

����������� N�r en ansatt omfattet av denne avtale som har v�rt ansatt i bedriften i minst 3 �r, avg�r ved d�den, vil bedriften utbetale ektefelle, ufors�rgede barn eller andre personer som avd�de fors�rget et bel�p tilsvarende full l�nn i 2 m�neder.

����������� Full l�nn utbetales i den m�ned en ansatt faller fra og i de to etterf�lgende m�neder.

����������� Med full l�nn menes full ordin�r l�nn, faste �rsbel�p og variable tillegg etter oppsatt skiftplan.

21����� Verneutstyr og arbeidskl�r

21.1

���� Bedriften holder n�dvendig arbeidst�y. N�rmere retningslinjer for utlevering, vask, mv avtales. Arbeidst�yet skal v�re bedriftens eiendom. Antall sett pr �r fastsettes etter behov.

21.2

���� Bedriften holder n�dvendig oljet�y for ansatte som arbeider utend�rs.

21.3

���� Hvor bedriften krever at ansatte skal bruke et spesielt arbeidsantrekk, holdes og vaskes dette av bedriften.

22����� Avtale om datamaskinbaserte systemer

����������� Partene har inng�tt egen avtale om teknologisk utvikling i tr�d med de retningslinjer som er gitt i Hovedavtalen NHO - LO.

23����� Avtale om likestilling

����������� Partene har inng�tt egen avtale om likestilling i tr�d med de retningslinjer som er gitt i Hovedavtalen NHO - LO.

24����� Avtale om tillitsvalgtarbeid

����������� Avtale om tillitsvalgtarbeid er inng�tt og f�lger som vedlegg til denne s�ravtale.

25����� S�ravtalens varighet

����������� Denne s�ravtalen trer i kraft fra 1. juli 2000 og varer til 30. juni 2002 og videre 1 �r av gangen hvis ikke den sies opp med 2 m�neders varsel.

R�nningen,� 21.03.2001

for Borealis AS�������������� �����������������������������������������������������������������������for NOPEF avd 14

--------------------------���������������������������������������������������������������������������� ---------------------------------