Under henvisning til Bransjeavtalen mellom NHO/OLF mfl - LO/ NOPEF mfl er det inngått følgende særavtale mellom Borealis AS og NOPEF avd 14. Særavtalen erstatter eventuelle tilsvarende bestemmelser i nevnte overenskomst.
Hovedavtalen LO - NHO gjelder i sin helhet (delene A-C).


Innholdsliste


1 Særavtalens omfang

Særavtalen gjelder for NOPEFs medlemmer som er ansatt i Borealis AS og som er omfattet av overenskomsten, unntatt medlemmer som er ansatt i hel- eller deleide datterselskaper.

Tilbake til innholdsliste

2 Arbeidstid

2.1

Den effektive ordinære arbeidstid er 37.5 t/uke. Daglig arbeidstid er 7.5 timer. I tillegg kommer 30 min hvilepause. Onsdag før skjærtorsdag slutter ordinær arbeidstid kl 1200.

2.2 Skiftarbeid

a) Den ordinære, effektive arbeidstid for 2-skift uten søn- eller helligdagsskift skal ikke overstige gjennomsnittlig 36.5 timer pr uke.

b) Arbeidstiden på 2-skift som etter planen omfatter ordinært arbeid på søn- og/eller hellig- og høytidsdager, som faller på ukens hverdager, skal ikke overstige gjennomsnittlig 35.5 timer pr uke.

Merknad: Som ordinært søndagsarbeid regnes ordningen med minst 1 søndagsskift (lørdag kl 1800 til søndag kl 2200) i løpet av en 4-ukers periode. Som ordinært arbeid på hellig- og høytidsdager regnes ordninger hvor arbeidet ikke stoppes av slike dager.

c) Den ordinære arbeidstid for døgnkontinuerlig skiftarbeid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35.5 timer pr uke.

d) Den ordinære arbeidstid for helkontinuerlig skiftarbeid skal ikke overstige gjennomsnittlig 33.6 timer pr uke.

e) Inndelingen av den daglige arbeidstid, skiftplan, skiftoverlapping og beredskapsvakt avtales innenfor gjeldende lover, avtaler og administrative bestemmelser.

2.3

Prinsipper for ordning av arbeidstiden under driftsstans er fastslått i pkt 5.3.

Tilbake til innholdsliste

3 Lønnsutbetaling

Lønnsutbetaling foretas den 15. i måneden, men med nødvendig tilpasning for ferie- og julemåned.

Tilbake til innholdsliste

4 Lønnsbestemmelser

4.1

NOPEFs medlemmer i Borealis AS skal avlønnes etter Borealis AS lønnssystem. Lønnssystemets tabell og lønnsbestemmelsene i 4 er en del av denne særavtalen. Endringer av de deler av lønnssystemet som ikke er nedfelt i 4 skal drøftes mellom partene.

4.2.1

Inngangsnivå i bedriftens lønnssystem når utdannelsen er relevant for arbeidets art:

Karrierestige A

De generelle stillingstitler som brukes under denne karrierestige er:

Opprykk til neste lønnsgruppe skjer etter følgende regler:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 måneder før den angitte tid i ansiennitetsstigene.

Følgende fagområder omfattes av denne karrierestige:

Karrierestige B

De generelle stillingstitler som brukes under denne karrierestige er:

Karrierestige C

De generelle stillingstitler som brukes under denne karrierestige er:

Følgende fagområder omfattes av denne karrierestige:

Finans, regnskap, revisjon, økonomi, administrasjon, innkjøp, markedsføring, bibliotek, bolig, informasjon, kontrakt, opplæring, personal, planlegging, salg, EDB tegning, arkiv.

Opprykk til neste lønnsgruppe for karrierestige B og C skjer etter følgende regler:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 måneder før den angitte tid i ansiennitetsstigene.

Følgende kriterier legges til grunn for sr sekretær og fagsekretær for opprykk til lgr 5:

Alle opprykkskriteriene skal tilfredsstilles og forutsetter normal tilbakemelding på utført arbeid. Avvik skal dokumenteres.

4.2.2

Inngangsnivå for operatører med fagbrev er henholdsvis lgr 3.4 (fag med 2 + 2 års opplæring) og lgr 3.5 (fag med lengre opplæringstid).

Karrierestige for operatører med fagbrev:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr. 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 måneder før den angitte tid i ansiennitetsstigen.

Opprykk forutsetter at kriterier utarbeidet i "Operatør i 90-årene" er oppfyllt, og kan tidligst skje etter 1 år i lønnsgruppe 3 for fag med inngang 3.5 og 2 år for personell med inngang 3.4, samt 4 år i lønnsgruppe 4.

4.2.3

Operatører uten fagbrev har inngang i lgr 2.3.

Karrierestige for operatører uten fagbrev:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr. 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 måneder før den angitte tid i ansiennitetsstigen.

Opprykk til lønnsgruppe 4 forutsetter at kriterier utarbeidet i "Operatører i 90-årene" er oppfyllt, og kan tidligst skje etter 5 år i lønnsgruppe 3. Opprykk til lønnsgruppe 3 skjer etter 2 år i lønnsgruppe 2.

4.2.4

Laboratorieoperatører har inngang i lgr 3.1.

Karrierestige for laboratorieoperatører:

Opprykk skjer etter følgende regler:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr. 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 måneder før den angitte tid i ansiennitetsstigen.

Opprykk til lgr 5 forutsetter at kriterier fastlagt i protokoll om karriereløp for laboratorieoperatører er oppfyllt.

4.2.5

Ordrebehandler og distribusjonskoordinator

Ordrebehandlere og distribusjonskoordinatorer har lønnsspenn fra lgr 5 - 7. Lønnsopprykk skjer i henhold til ordinær praksis for "konsulenter". Kriteriene for opprykk til lgr 7 er

4.2.6

Avsluttet 2-årig og 3-årig og 4-årig postgymnasial utdanning med relevans for stillingen har inngang i lønnssystemet i lgr 5. Sykepleiere innplasseres i henhold til dette punkt.

4.2.7

Avsluttet 4-årig, 5-årig (siv.ing/ siv.øk/ full embetseksamen eller tilsvarende nivå) eller lengre postgymnasial utdanning med relevans for stillingen har inngang i lønnssystemet i lgr 7.

4.2.8

Utdannelsens lengde som referert i ovenstående pkt 4.2.5 og 4.2.6 er den stipulerte tiden gitt av de respektive utdanningsinstitusjoner.

4.2.9 Lærlinger

Partene slutter seg til de målsettinger som er nedfelt i Reform '94.

Læretiden i bedrift må tilrettelegges slik at den sikrer lærlingene en kvalitetsmessig god opplæring. Dette krever at bedriften avsetter tilstrekkelig ressurser til den praktiske og eventuelt teoretiske opplæring/veiledning av den enkelte lærling.

Et annet viktig element for en kvalitetsmessig god læretid er at lærlingen etter nødvendig opplæring/veiledning selvstendig får praktisere sine kunnskaper.

Innenfor den ramme som ligger i handlingsplanens og reformens intensjoner, kan lærlingene benyttes for å dekke opp korttidsfravær, dog ikke slik at kvaliteten i opplæringen forringes. Regler/retningslinjer i henhold til ovennevnte skal drøftes med fagforeningen. For øvrig vises til gjeldende protokoller.

Lønn for tid i bedriften

Lønnen fastsettes med utgangspunkt i begynnerlønn for fagarbeider i vedkommende fag. Siden Reform '94 normalt gir samlet 4 års læretid (2 år skole + 2 år læretid) vil begynnerlønn være lgr 3.4.

1.halvår 2.halvår 3. halvår 4. halvår
30% 40% 55% 75 %

Læretiden vil bestå av til dels dagtidsarbeid og skiftgang i henhold til en læreplan. Når lærlingen arbeider skift, utbetales et skifttillegg i henhold til særavtalens gjeldende bestemmelser.

Partene er enige om at retningslinjer for fag med lengre eller kortere tid i bedrift og/ eller lengre eller kortere skoletid, for fag så som automatiker og automatiserings-mekanikerfaget, hvor tid i bedrift ikke er fastlagt, fastlegges senere.

Frivillig deltagelse på kurs

For alle lærlinger gjelder at tilbud om deltakelse på kurs utover det som er fastsatt i aktuell læreplan eller er obligatoriske kurs i bedriften og som foregår i den enkeltes fritid, ikke kompenseres.

Overgangsordning

Lærlinger etter gammel lærlingeordning avlønnes iht etterfølgende lønnstabell. Skifttillegget vil være som nevnt ovenfor.

1. læreår kr 120.270,-
2. læreår kr 125.650,-
3. læreår kr 132.660,-
4. læreår kr 153.730,-

4.2.10

Arbeidsledere i vedlikehold og ferdigvare har samme lønnsløp med utgang i lgr 8.

4.3

Ethvert medlem vil være garantert utgang i lønnssystemet en lønnsgruppe utover inngangsnivået for vedkommendes utdannelsesnivå.

4.4

Avtjent førstegangstjeneste etter endt utdanning gir inntil 1 års ansiennitet innenfor den ansattes garantiområde ved innplassering i lønnssystemet.

4.5

Overgang til høyere/annen fast stilling medfører vurdering av omplassering i lønnssystemet. Det skal sikres at den ansatte får en innplassering som er i forhold til den ansattes kompetanse, ferdigheter, ansiennitet og den stilling det gjelder.

Dersom ansatte tar tilleggsutdanning som medfører utdanningsgrad av høyere nivå enn den de hadde før (feks embetseksamen lavere grad til embetseksamen høyere grad), og utdanningen har relevans for jobben, skal lønnen tas opp til vurdering.

4.6

Ved vikariat i stilling med mer kvalifisert og ansvarsfylt arbeid som varer utover 2 uker i sammenheng (ikke ferievikariat) skal bedriften yte vedkommende en godtgjørelse basert på stillingens/ arbeidets krav. Godtgjørelse ved vikariat betales fra første dag.

Når operatører/ tekniker vikarierer for arbeidsledere betales fra første dag et tillegg på 15%, dog slik at lønnen ikke overstiger laveste arbeidslederlønn i vedkommende område.

4.7

Den årlige lønnsregulering foretas 1. juli hvert år og eventuelle reguleringer gjøres gjeldende fra denne dato. Karrierevurdering gjennomføres 1. januar hvert år.

Nyutdannede kandidater med inngangsnivå i lgr 5 og over gis karrierevurdering tidligst etter 6 måneders tjeneste.

4.8

I tilknytning til den årlige lønnsregulering (1.7) og karrierevurdering (1.1) stilles lister over medlemmers lønn til disposisjon for internt bruk for NOPEFs forhandlingsutvalg.

4.9

NOPEF har til enhver tid adgang til å drøfte med bedriften praktiseringen av lønnssystemet og ta opp eventuelle skjevheter. Dersom en av partene ønsker det, skal det settes opp protokoll fra disse drøftingene.

Ved opprykk fra en lønnsgruppe til en annen skal det være lik praksis uavhengig av hvor i lønnstabellen den ansatte befinner seg. Overgangen skal skje ved at vedkommende flyttes ett trinn til høyre i sin lønnsgruppe og ned til nærmeste høyere årslønn over i neste lønnsgruppe. Hvis vedkommende er i topp i sin lønnsgruppe skjer opprykket ved at vedkommende flyttes ned til nærmeste høyere årslønn over i neste lønnsgruppe.

4.10

For ansatte hvis arbeidsevne er nedsatt, fastsettes lønn og arbeidsvilkår etter avtale mellom arbeidsgiveren, vedkommende ansatt og tillitsvalgt. Bedriften vil se med forståelse på lønns- og arbeidsforholdene for eldre arbeistakere med lang tjeneste i bedriften som har fått svekket arbeidsevne eller helse pga mangeårig tungt arbeid, yrkessykdommer, bedriftsskader og lignende og derfor ikke lenger kan opprettholde et rimelig fortjenestenivå i sitt vanlige arbeid. I samråd med de tillitsvalgte vil man søke å finne særordninger som sikrer slike arbeidstakere lettere arbeid og et rimelig fortjenestenivå hensyn tatt til tidligere lønnsnivå og ytelser fra trygdeinstitusjon eller forsikringsordning som helt eller delvis er finansiert av Borealis AS.

Ansatte som av helsemessige årsaker må overføres til annen stilling, jfr AML 13, oppebærer tillegg knyttet til tidligere stilling i en overgangsperiode på 2 år. Tilleggene beholdes uavkortet i 6 måneder og nedtrappes deretter til null med 25 % pr halvår.

Tilbake til innholdsliste

5 Godtgjørelse

5.1 Skiftgodtgjørelse

Med skifttillegg menes kompensasjon for skift, beredskap, og ulempe som denne arbeidstidsordning medfører.

Ansatte på 6-skiftplan ytes et fast årlig skifttillegg på kr. 50.000, dog ikke mindre enn 16 % av lønnsgruppe 5.10.

Ansatte på fast 2-skiftplan uten lørdag ytes et fast årlig skifttillegg på 45 % av skifttillegg for 6-skiftplan.

Ved innføring av andre skifttyper enn nevnt ovenfor skal godtgjørelsen fastsettes forholdsmessig i relasjon til de foran nevnte satser.

For følgende skift betales et ekstra tillegg pr skift på kr 1.100.-:

For deler av skift og 12 timers skift betales helligdagstillegget pro rata.

Skiftansatte som arbeider overtid på bevegelige helligdager skal ha dobbelt helligdagstillegg.

5.2 Godtgjørelser for overgang til annen arbeidstids-ordning

a) Definisjoner:

b) Skiftpersonell som bytter plass i skiftplanen eller til annen skiftplan

Ved overgang mellom 6-skift og 2-skift eller omvendt betales et skiftuketillegg etter 6-skiftordningenes satser.

c) Skiftpersonell som overføres til dagtid

d) Skiftpersonell som endrer arbeidsplan i en skiftperiode

Overtallige timer i en 6 ukers periode regnet fra uke 1 i opprinnelig skiftplan kompenseres med overtid

e) Dagtidsansatte som overføres til skift - tilfeldige skift

Overtallige timer over en lønningsperiode (4 uker) godtgjøres etter overtidsreglene i pkt 6.1.

5.3 Arbeidstidsordninger og kompensasjoner ved driftsstans

5.3.1 Generelt

Med driftsstans menes i denne sammenheng både uforutsett og planlagt stans av produksjonsutstyr fra 2 - 28 døgn og som betinger endring i forhold til den normale arbeidstidsordning. Driftsstans er for en produksjonsbedrift en ekstraordinær situasjon som fører til at ekstraordinære arbeidstidplaner må iverksettes for så raskt som mulig å få produksjonsutstyr igang igjen.

Enhver driftsstans, planlagt eller ikke, kan forårsake produksjonstap. Det er i partenes interesse å minimalisere slike stanser.

Når en stans er en realitet er det viktig at de rette ressurser blir satt inn for så raskt som mulig å få produksjonsutstyr igang igjen. Eget personell bør i størst mulig grad settes inn i slike ekstraordinære situasjoner framfor innleiet arbeidskraft.

5.3.2 Arbeidstid/arbeidsplaner

Bedriften skal i samarbeid med fagforeningene utarbeide detaljerte arbeidsplaner i god tid før planlagt stans. Eventuell forlengelse/avkortning av plan skal også forelegges fagorganisasjon. Den ekstraordinære arbeidsbelastning som planen krever skal i størst mulig grad fordeles på de enkelte ansatte.

Planene kan være bygget opp med forskjellige arbeidsøkter innen døgnet som kan dekke deler av - eller hele døgnet.

Det er prinsipiell enighet om at arbeidsplaner under driftsstans ikke er å betrakte som skiftarbeid.

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjon, er det prinsipiell enighet mellom bedriften og fagforeningen om følgende rammer for arbeidstidsordninger ved driftsstans:

Søn- og helgedagsarbeid

Partene er enige om at det kan arbeides inntil 2 søn- og helgedager på rad.

Nattarbeid

Partene er enige om at arbeidsplanen kan omfatte nattarbeid.

Lengden av alminnelig arbeidstid

Partene er enige om at den daglige arbeidstid kan utvides ut over den normale arbeidstid.

Hviletid mellom 2 arbeidsøkter

Partene er enige om at hviletid mellom 2 arbeidsøkter kan settes ned til 8 timer.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Partene er enige om at gjennomsnittsberegning i hht AMLs regler, kan legges til grunn ved beregning av ukentlig arbeidstid.

Utvidet adgang til bruk av overtid

Partene er enige om at maksimal bruk av utvidet adgang til overtid kan nyttes.

5.3.3 Kompensasjoner

5.3.3.1 Dagtidsansatte

Følgende kompensasjoner gjøres gjeldende ved driftsstans for dagtidsansatte som får sin arbeidstid endret i forhold til normal arbeidstid:

(Tid) 0800 1600 2100 0800
Kompensasjon for forskjøvet arbeidstid 0% 50% 100%

Alle dagtidsansatte som ved endret arbeidsplan arbeider i hele tidsrommet mellom kl 1600 - 2100, eller starter arbeidet mellom kl 1600 - 2100, godtgjøres med kr 100,-.

Kompensasjon for overtidsarbeid
utover fastsatt arbeidsplan: 100%

Arbeidsreiser utover det antall som ansatte måtte ha etter sin normalplan, kompenseres etter gjeldende regulativ.

Spisepauser som ikke tilfredsstiller kravene til lengde og/eller spisested i hht AML, vil bli å betrakte som arbeidstid.

Når fastsatt arbeidsplan avbrytes før planlagt, og den ansatte tilbakeføres til sin ordinære arbeidstid, opprettholder den ansatte kompensasjon i hht oppsatt plan i ett døgn. I spesielle tilfeller vil dette kunne være gjenstand for nærmere drøftelser.

5.3.3.2

Skiftansatte som arbeider på tider som faller utenfor deres ordinære skiftplan kompenseres med 100%.

Overtidsarbeid utover ordinær skiftplan kompenseres med 100%. Når fastsatt arbeidsplan avbrytes før planlagt, og den ansatte tilbakeføres til sin ordinære arbeidstid, opprettholder den ansatte kompensasjon i henhold til oppsatt plan i ett døgn. I spesielle tilfeller vil dette kunne være gjenstand for nærmere døftelser.

5.3.4

Særavtalens pkt 5.2 kommer ikke til anvendelse ved driftsstans.

5.4 Godtgjørelse til beredskapspersonell

Døgnvakt med gjennomsnittlig tjenestetid på 42 t/uke herav 22,5 timer aktiv tjeneste.

Effektiv arbeidstid mellom kl 0600 og kl 2100 på virkedager.

Effektiv arbeidstid mellom kl 0800 og kl 1600 på lørdager og søndager.

Vakttillegg for beredskapstjenesten tilsvarende 75% av skifttillegg for 6-skiftordning.

Bevegelige hellig- og høytidsdager kompenseres med:

Vaktoverlapp ved vaktbytte og avspasering for jul-/nyttårsaften gir 5 dagvakter i kompensasjon pr år.

5.5 Godtgjørelse og øvrige regler for hjemmevakt og beredskapsvakt

Reglene gjelder for ansatte som må være disponible utover sin ordinære arbeidstid. Hjemmevakt og beredskapsvakttjenesten skal være pålagt av nærmeste overordnede. Vakttjenesten er ikke å betrakte som overtidsarbeid. Vakttiden kommer derfor ikke til fradrag i det lovbegrensede antall overtidstimer.

For hver time utført beredskapsvakttjeneste skal 1/6 regnes som ordinær arbeidstid.

For hver time utført hjemmevaktstjeneste skal 1/4 regnes som ordinær arbeidstid.

Ved utkalling i vaktperioden godtgjøres dette med vanlig overtidsbetaling i henhold til reglene for overtid. All overtid skal trekkes fra i totalt antall vakttimer. Avspasering må være avviklet innen neste ordinære vaktperiode. Av omregnet tid skal minimum 1/4 avspaseres. Inntil 3/4 kan avspaseres. Bedriften kan i forbindelse med oppstart eller andre ekstraordinære situasjoner fravike regelen om avspasering. Tilfeldige vakter som ikke inngår i den oppsatte vaktplan godtgjøres med 25% ekstra, beregnet av vaktkompensasjon.

Hjemmevakt og beredskapsvakt på bevegelige helligdager godtgjøres med kr 500,-. Helgevakt godtgjøres med tilsammen kr 500,-.

Bevegelige helligdager er:

Helgevakt defineres som tiden fra fredag kl 1600 til mandag kl 0800.

5.6 Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid som fast ordning (gjelder ikke skiftarbeid)

Forskjøvet arbeidstid som fast ordning godtgjøres med satsen kr 20,- pr time i tiden

kl 1600 - 2100. For tiden kl 0600 - 0800 er satsen kr 25,- pr time. Godtgjørelsen utbetales som tillegg til ordinær timelønn.

Det avtales lokalt hvilke personellgrupper som skal omfattes av ordningen.

5.7 Godtgjørelse for høyspentarbeid

Elektromontører med H-sertifikat som utfører høyspentarbeid betales et tillegg på

kr 3.000,- pr år.

5.8 Beredskapstillegg

For personell på dagtid som er opplært og inngår i beredskapsstyrken betales et tillegg på kr 1500,- pr år.

Tilbake til innholdsliste

6 Overtid

6.1 Generelle bestemmelser

Denne paragraf gjelder for ansatte som har krav på overtidsgodtgjørelse.

Beregningsgrunnlag for overtidsbetaling er 150 t/mnd. Dog er beregningsgrunnlaget for arbeidstakere med 33,6 timers arbeidsuke 145 t/mnd.

Overtidsgodtgjørelse regnes fra overtidsarbeidets begynnelse. Når det pålegges overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet i direkte forlengelse av den alminnelige arbeidstid, skal det først gis en pause på en halv time. Pausen regnes med i arbeidstiden. Arbeidstaker har krav på kost. Kvittert og anvist regning på inntil kr 100,- vil bli refundert.

Ved fremmøte til overtidsarbeid etter ordinære arbeidstid, betales overtidsgodtgjørelse for minst 3 timer. Dersom varslet om slikt overtidsarbeid blir trukket tilbake før arbeidstakeren har møtt frem, betales overtidsgodtgjørelse for 1 time.

Overtid kan etter avtale med overordnet avspaseres time for time med utbetaling av overtidstillegget. Dette er under forutsetning av at arbeidets art tillater det.

6.2 Overtidsregler for dagtidssansatte

For overtid mellom kl 2100 og den ordinære arbeidstidens begynnelse og for overtidsarbeid på dagen før og på søndager, betales et tillegg på 100%.

For annet overtidsarbeid enn det som er nevnt i avsnittet ovenfor betales et tillegg på 50%.

Overtidsarbeid til de tider som er nevnt i pkt 5.1 betales et tillegg på 150%.

6.3 Overtidsregler for skiftansatte

6.3.1

Ved overtidsarbeid på høytider som nevnt i denne avtalens pkt 5.1, betales et overtidstillegg på 150%, samt samme tillegg som for faste skift.

6.3.2

Ved overtidsarbeid fra kl 0700 lørdag til mandag morgen kl 0700 betales et overtidstillegg på 150%.

6.3.3

Ved all øvrig overtidsarbeid betales et overtidstillegg på 100%.

6.3.4

Ved overtidsarbeid utenom helg som i henhold til denne avtalens pkt 6.3.3 kompenseres med 100% tillegg betales i tillegg:

Deler av skift betales pro rata.

6.3.5

Det regnes ikke som overtid dersom en ansatt selv søker å få ombyttet sitt skift.

Tilbake til innholdsliste

7 Avspasering

Det kan til enhver tid ikke opparbeides mer enn 80 timer avspasering uten etter spesiell avtale med overordnet. Avspaseringstimer utover dette skal utbetales automatisk. Dersom arbeidstakeren ønsker det kan også lønn utbetales for alle avspaseringstimer som er opparbeidet, jfr dog pkt 5.4.

Tilbake til innholdsliste

8 Pålagt reise på fritid

8.1 Avspasering av tapt fritid hjemme

Ukeslutt, helge- og høytidsdager i Norge som ansatte må benytte til reise eller arbeid og som det ikke betales overtid for, kan avspaseres time for time etter avtale med nærmeste overordnede. Dette gjelder ikke for hjem-/utreiser i forbindelse med fast utstasjonering. Det kan maksimalt opparbeides 8 timer pr dag.

8.2 Kompensasjon for reise/opphold

Ved reiser utover 10 døgn pr år gis en kompensasjon på 200% av en timelønn pr reisedøgn regnet fra 11. reisedøgn. Som grunnlag for beregning av kompensasjonen nyttes antall døgn der det er utbetalt full diettsats. Kompensasjonen utbetales en gang i måneden sammen med reiseoppgjøret. Beskrevet ordning under pkt 8.1 og 8.2 gjelder ikke for ledende stillinger som ikke er omfattet av Borealis AS lønnstabell.

8.3 Avspasering/kompensasjon for skiftansatte

Skiftansatte som er pålagt reiser i friskiftdøgn kompenseres i ht pkt 8.1 og 8.2.

Tilbake til innholdsliste

9 Kurs på fritid

Pålagt kurs i skiftansattes fritid kompenseres med overtidsbetaling i ht gjeldende satser.

Tilbake til innholdsliste

10 Personalhåndbok

NOPEF har rett til å foreslå endringer/tillegg til bestemmelser som er nevnt i personalhåndboken.

Tilbake til innholdsliste

11 Telefongodtgjørelse

Ansatte i lønnsgruppe 12 og høyere som har telefon, godtgjøres med fri kvartalsavgift samt 300 tellerskritt pr kvartal.

Tilbake til innholdsliste

12 Overtidstillegg

Bortfall av overtidsgodtgjørelse for ansatte i lønnsgruppe 12 og høyere kompenseres ved et tillegg på kr 41.000 pr år.

Tilbake til innholdsliste

13 Forsikringsordninger

Forsikringsordningene er i henhold til bedriftens bestemmelser. For tiden er den ansatte dekket av følgende ordninger:

Tilbake til innholdsliste

14 Lønn under sykdom

Ved sykdom gis rett til ordinær lønn i inntil ett år.

Dersom den ansatte ikke straks etter utløp av sykepengeperioden går over på attførings-/ uføreytelser, vil bedriften yte lønn i inntil ytterligere 3 måneder.

Tilbake til innholdsliste

15 Ansiennitet for omsorgstjeneste

Ansiennitet for omsorgstjeneste (pass av barn eller syke i hjemmet) gis etter følgende regler:

Det første året med slik tjeneste gir full ansiennitet. Utover dette gis; års ansiennitet for hvert kalenderår man har slik tjeneste, begrenset oppad til 4 kalenderår. Etter denne kan en få maksimum 3 års ansiennitet.

Tilbake til innholdsliste

16 Militærtjeneste

16.1 Førstegangstjeneste/siviltjeneste

Under pliktig militærtjeneste mv (førstegangstjeneste) vil fast ansatte få utbetalt 30% av grunnlønn under forutsetning av at vedkommende går tilbake til sitt arbeid i minst 3 måneder etter endt tjeneste.

Som militærtjeneste regnes i denne sammenheng også tjeneste som politireserve, sivilforsvars- og sivilarbeidstjeneste.

Ytelsene gis for en periode tilsvarende den enkelte tjenestegrens/siviltjenestes lengde.

16.2 Repetisjonsøvelser

Repetisjonsøvelser i Forsvaret eller pålagt tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret som faller i den ansattes arbeidstid, medfører ikke trekk i lønn fra Borealis AS.

For tjeneste inntil 7 kalenderdager, beholder den ansatte alle godtgjørelser mottatt i forbindelse med tjenesten.

For tjeneste utover 7 kalenderdager, betaler den enkelte tilbake fra og med 1. dag på følgende måte:

16.3 Ferieavvikling under militærtjenesten

Bedriften vil i samsvar med Ferielovens bestemmelser anse ferie for avviklet i den tiden den ansatte utfører sammenhengende førstegangstjeneste i Forsvaret (dette gjelder ikke sivilforsvarstjeneste, heimevernstjeneste eller repetisjonsøvelse).

For ferieavviklingen under førstegangstjenesten vil feriegodtgjørelse som er opptjent i opptjeningsåret bli utbetalt.

Tilbake til innholdsliste

17 Ferie- og feriegodtgjørelse

Dersom arbeidstaker blir syk i ferien, kan vedkommende ta dette igjen senere, forutsatt at sykdommen varer mer enn 3 arbeidsdager og det fremlegges legeattest.

Tilbake til innholdsliste

18 Permisjonsbestemmelser

18.1

For all videre utdanning som har direkte relevans for arbeidstakernes arbeid eller kvalifiserer arbeidstakeren for mer ansvarsfulle stillinger i bedriften, kan permisjon med lønn innvilges.

Også i forbindelse med utdanning som er av betydning for arbeidstakerens videre utvikling, skal bedriften vise imøtekommenhet om det skulle bli aktuelt å søke hel eller delvis permisjon, hvis det kan skje uten nevneverdig ulempe for bedriften.

18.2

Rett til omsorgspermisjon i inntil 2 uker med lønn har faren (eller den som i farens sted drar omsorg for barnet) dersom mor og barn trenger tilsyn.

18.3

Amming gir rett til lønnet fritid inntil 2 timer pr arbeidsdag. Arbeidstakeren bestemmer selv når fritiden skal avvikles innenfor arbeidsdagen. Hvis arbeidstaker trenger mer enn 2 timer, vil hun etter Arbeidsmiljølovens 33 har rett til dette som ulønnet permisjon.

18.4

Arbeidstaker gis rett til fri med lønn for nødvendig tilsyn av syke barn eller ved sykdom hos den som har det daglige barnetilsyn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten er begrenset til 10 arbeidsdager pr kalenderår pr arbeidstaker, men til 15 dager dersom vedkommende har omsorg for mer enn 1 barn. Enslig forsørger har krav på 20 arbeidsdager, hhv 30 ved mer enn 2 barn.

Fravær inntil 4 timer registreres ikke. Permisjon og lønn ved barns sykdom vil ikke bli innvilget for nyansatt før det er levert melding fra forrige arbeidsgiver om antall dager permisjon som er tatt ut etter bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens 33 A. Borealis AS vil gi slik melding til den som slutter i selskapet.

18.5

Ved egne barns dåp/ konfirmasjon, skal det gis permisjon med lønn på den gjeldende dag.

18.6

Når vilkårene forøvrig er tilstede gis arbeidstaker rett til svangerskapspermisjon m/lønn i 42 uker (alternativt 80% i 52 uker).

18.7

Basert på opptjente rettigheter angående lønnsrefusjon etter Folketrygdens bestemmelser har fedre som ønsker å ta ut deler av lønnet omsorgspermisjon rett til full lønn for den permisjonstiden de tar ut innenfor Folketrygdens regler.

Tilbake til innholdsliste

19 Arbeid under konflikt

I henhold til Hovedavtalen mellom LO og NHO 3.3 skal det opprettes lokale avtaler om arbeid som tar sikte på å verne liv, helse og materiell i forbindelse med konflikt.

Tilbake til innholdsliste

20 Etterlønn ved dødsfall

Når en ansatt omfattet av denne avtale som har vært ansatt i bedriften i minst 3 år, avgår ved døden, vil bedriften utbetale ektefelle, uforsørgede barn eller andre personer som avdøde forsørget et beløp tilsvarende full lønn i 2 måneder.

Full lønn utbetales i den måned en ansatt faller fra og i de to etterfølgende måneder.

Med full lønn menes full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt skiftplan.

Tilbake til innholdsliste

21 Verneutstyr og arbeidsklær

21.1 Bedriften holder nødvendig arbeidstøy. Nærmere retningslinjer for utlevering, vask, mv avtales. Arbeidstøyet skal være bedriftens eiendom. Antall sett pr år fastsettes etter behov.

21.2 Bedriften holder nødvendig oljetøy for ansatte som arbeider utendørs.

21.3

Hvor bedriften krever at ansatte skal bruke et spesielt arbeidsantrekk, holdes og vaskes dette av bedriften.

Tilbake til innholdsliste

22 Avtale om datamaskinbaserte systemer

Partene har inngått egen avtale om teknologisk utvikling i tråd med de retningslinjer som er gitt i Hovedavtalen NHO - LO.

Tilbake til innholdsliste

23 Avtale om likestilling

Partene har inngått egen avtale om likestilling i tråd med de retningslinjer som er gitt i Hovedavtalen NHO - LO.

Tilbake til innholdsliste

24 Avtale om tillitsvalgtarbeid

Avtale om tillitsvalgtarbeid er inngått og følger som som vedlegg til denne særavtale.

Tilbake til innholdsliste

25 Særavtalens varighet

Denne særavtalen trer i kraft fra 1. juli 1998 og varer til 30. juni 2000 og videre 1 år av gangen hvis ikke den sies opp med 2 måneders varsel.

Rønningen, 01.02. 1999

for Borealis AS for NOPEF avd 14