Under henvisning til overenskomst mellom NHO/ PIL - LO/ NOPEF er det inngått følgende særavtale mellom Borealis AS og NOPEF i Borealis AS. Særavtalen erstatter eventuelle tilsvarende bestemmelser i nevnte overenskomst.

Hovedavtalen LO/ NHO gjelder i sin helhet (delene A-C).


Innhold

 1. §1 Særavtalens omfang
 2. §2 Arbeidstid
 3. §3 Lønnsutbetaling
 4. §4 Lønnsbestemmelser
 5. §5 Godtgjørelse
 6. §6 Overtid
 7. §7 Avspasering
 8. §8 Pålagt reise på fritid
 9. §9 Kurs på fritid
 10. §10 Personalhåndbok
 11. §11 Telefongodtgjørelse
 12. §12 Bilgodtgjørelse
 13. §13 Forsikringsordninger
 14. §14 Lønn under sykdom
 15. §15 Ansiennitet for omsorgstjeneste
 16. §16 Militærtjeneste
 17. §17 Ferie- og feriegodtgjørelse
 18. §18 Permisjonsbestemmelser
 19. §19 Arbeid under konflikt
 20. §20 Etterlønn ved dødsfall
 21. §21 Avtale om datamaskinbaserte systemer
 22. §22 Avtale om likestilling
 23. §23 Verneutstyr og arbeidsklær
 24. §24 Tillitsvalgtbestemmelser
 25. §25 Særavtalens varighet

§1 Særavtalens omfang

Særavtalen gjelder for NOPEFs medlemmer som er ansatt i Borealis AS og som arbeider i Borealis AS virksomhet på land, unntatt NOPEFs medlemmer som er ansatt i hel- eller deleide datterselskaper.

Tilbake til innholdsliste

§2 Arbeidstid

2.1

Den effektive ordinære arbeidstid er 37.5 t/uke. Daglig arbeidstid er 7.5 timer. I tillegg kommer 30 min hvilepause. Onsdag før skjærtorsdag slutter ordinær arbeidstid kl 1200.

Tilbake til innholdsliste

2.2 Skiftarbeid

a) Den ordinære, effektive arbeidstid for 2-skift uten søn- eller helligdagsskift skal ikke overstige gjennomsnittlig 36.5 timer pr uke.

b) Arbeidstiden på 2-skift som etter planen omfatter ordinært arbeid på søn- og/eller hellig- og høytidsdager, som faller på ukens hverdager, skal ikke overstige gjennomsnittlig 35.5 timer pr uke.

Merknad:
Som ordinært søndagsarbeid regnes ordningen med minst 1 søndagsskift (lørdag kl 1800 til søndag kl 2200) i løpet av en 4-ukers periode. Som ordinært arbeid på hellig- og høytidsdager regnes ordninger hvor arbeidet ikke stoppes av slike dager.

c) Den ordinære arbeidstid for døgnkontinuerlig skiftarbeid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35.5 timer pr uke.

d) Den ordinære arbeidstid for helkontinuerlig skiftarbeid skal ikke overstige gjennomsnittlig 33.6 timer pr uke.

e) Inndelingen av den daglige arbeidstid, skiftplan, skiftoverlapping og beredskapsvakt avtales lokalt innenfor gjeldende lover, avtaler og administrative bestemmelser.

2.3 Prinsipper for ordning av arbeidstiden under driftsstans er fastslått i protokoll mellom partene som følger som vedlegg til denne avtale.

Tilbake til innholdsliste

§3 Lønnsutbetaling

Lønnsutbetaling foretas den 15. i måneden, men med nødvendig tilpasning for ferie- og julemåned.

Tilbake til innholdsliste

§4 Lønnsbestemmelser

Tilbake til innholdsliste

4.1

NOPEFs medlemmer i Borealis AS skal avlønnes etter Borealis AS lønnsystem. Lønnssystemets tabell og lønnsbestemmelsene i § 4 er en del av denne særavtalen. Endringer av de deler av lønnsystemet som ikke er nedfelt i § 4 skal drøftes mellom partene.

Tilbake til innholdsliste

4.2.1

Inngangsnivå i bedriftens lønnssystem når utdannelsen er relevant for arbeidets art:

Karrierestige A

De generelle stillingstitler som brukes under denne karrierestige er :

Opprykk til neste lønnsgruppe skjer etter følgende regler:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 måneder før den angitte tid i ansiennitetsstigene.

Følgende fagområder omfattes av denne karrierestige:
Vakt, lager, post, sentralbord, transport, vedlikehold, kantine.

Karrierestige B

De generelle stillingstitler som brukes under denne karrierestige er :

Karrierestige C

De generelle stillingstitler som brukes under denne karrierestige er:

Følgende fagområder omfattes av denne karrierestige:
Finans, regnskap, revisjon, økonomi, administrasjon, innkjøp, markedsføring, bibliotek, bolig, informasjon, kontrakt, opplæring, personal, planlegging, salg, EDB tegning, arkiv.

Opprykk til neste lønnsgruppe for karrierestige B og C skjer etter følgende regler :

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 måneder før den angitte tid i ansiennitetsstigene.

Følgende kriterier legges til grunn for sr. sekretær og fagsekretær for opprykk til lgr. 5

Alle opprykkskriteriene skal tilfredsstilles og forutsetter normal tilbakemelding på utført arbeid. Avvik skal dokumenteres.

Tilbake til innholdsliste

4.2.2

Lønnsspenn for stillingene ordrebehandler og distribusjonskoordinator

Lønnsspennet for stillingene ordrebehandler og distribusjonskoordinator vil være inngang i lgr. 5 og utgang i lgr. 6. Det forutsettes at opprykk til lgr. 6 først skjer etter å ha gått til topps i lgr. 5.

Tilbake til innholdsliste

4.2.3

Inngangsnivå for operatører med fagbrev er henholdsvis lgr. 3.4 og 3.5.

Karrierestige for operatører med fagbrev:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr. 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6. mnd. før den angitte tid i ansiennitetsstigen.

Opprykk forutsetter at kriterier utarbeidet i "Operatør i 90-årene" er oppfyllt, og kan tidligst skje etter 3 år i lønnsgruppe 3 (4 år for personell med 3 års læretid) og 4 år i lønnsgruppe 4.

Tilbake til innholdsliste

4.2.4

Operatører uten fagbrev har inngang i lgr. 2.3

Karrierestige for operatører uten fagbrev :

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr. 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6. mnd. før den angitte tid i ansiennitetsstigen.

Opprykk til lønnsgruppe 4 forutsetter at kriterier utarbeidet i "Operatører i 90-årene" er oppfyllt, og kan tidligst skje etter 5 år i lønnsgruppe 3. Opprykk til lønnsgruppe 3 skjer etter 2 år i lønnsgruppe 2.

Tilbake til innholdsliste

4.2.5

Laboratorieoperatører har inngang i lgr. 3.1.

Karrierestige for laboratorieoperatører:

Opprykk skjer etter følgende regler:

Opprykk til ny lønnsgruppe skjer pr. 1.1. Den ansattes tid i hver gruppe vil variere avhengig av ansettelsestidspunkt. Den ansatte har derfor krav på opprykk tidligst 6 mnd. før den angitte tid i ansiennitetsstigen.

Opprykk til lgr. 5 forutsetter at kriterier fastlagt i protokoll om karriereløp for laboratorieoperatører er oppfyllt.

Tilbake til innholdsliste

4.2.6

Avsluttet 2-årig og 3-årig og 4-årig postgymnasial utdanning med relevans for stillingen har inngang i lønnssystemet i lgr. 5. Sykepleiere innplasseres i hht dette punkt.

Tilbake til innholdsliste

4.2.7

Avsluttet 4-årig, 5-årig (siv.ing/ siv.øk/ full embetseksamen eller tilsvarende nivå) eller lengre postgymnasial utdanning med relevans for stillingen har inngang i lønnssystemet i lgr. 7.

Tilbake til innholdsliste

4.2.8

Utdannelsens lengde som referert i ovenstående pkt 4.2.5 og 4.2.6 er den stipulerte tiden gitt av de respektive utdanningsinstitusjoner.

Tilbake til innholdsliste

4.2.9 - Lærlinger

Partene slutter seg til de målsettinger som er nedfelt i Reform '94.

Læretiden i bedrift må tilrettelegges slik at den sikrer lærlingene en kvalitetsmessig god opplæring. Dette krever at bedriften avsetter tilstrekkelig ressurser til den praktiske og evt. teoretiske opplæring/veiledning av den enkelte lærling.

Et annet viktig element for en kvalitetsmessig god læretid er at lærlingen etter nødvendig opplæring/veiledning selvstendig får praktisere sine kunnskaper.

Innenfor den ramme som ligger i handlingsplanens og reformens intensjoner, kan lærlingene benyttes for å dekke opp korttidsfravær, dog ikke slik at kvaliteten i opplæringen forringes. Regler/retningslinjer i henhold til ovennevnte skal drøftes med fagforeningen. For øvrig vises til gjeldende protokoller.

Lønn for tid i bedriften
Lønnen fastsettes med utgangspunkt i begynnerlønn for fagarbeider i vedkommende fag. Siden Reform '94 normalt gir samlet 4 års læretid (2 år skole + 2 år læretid) vil begynnerlønn være lgr. 3.4.

1.halvår 2.halvår 3. halvår 4. halvår
30% 40% 55% 75 %

Læretiden vil bestå av til dels dagtidsarbeid og skiftgang i henhold til en læreplan. Når lærlingen arbeider skift, utbetales et skifttillegg i henhold til særavtalens gjeldende bestemmelser.

Partene er enige om at retningslinjer for fag med lengre eller kortere tid i bedrift og/ eller lengre eller kortere skoletid, for fag så som automatiker og automatiserings-mekanikerfaget, hvor tid i bedrift ikke er fastlagt, fastlegges senere.

Frivillig deltagelse på kurs
For alle lærlinger gjelder at tilbud om deltakelse på kurs utover det som er fastsatt i aktuell læreplan eller er obligatoriske kurs i bedriften og som foregår i den enkeltes fritid, ikke kompenseres.

Overgangsordning
Lærlinger etter gammel lærlingeordning avlønnes iht. etterfølgende lønnstabell. Skifttillegget vil være som nevnt ovenfor.

Tilbake til innholdsliste

4.2.10

Arbeidsledere i vedlikehold og ferdigvare har samme lønnsløp med utgang i lgr. 8.

Tilbake til innholdsliste

4.3

Ethvert medlem vil være garantert utgang i lønnssystemet en lønnsgruppe utover inngangsnivået for vedkommendes utdannelsesnivå.

Tilbake til innholdsliste

4.4

Avtjent førstegangstjeneste etter endt utdanning gir inntil 1 års ansiennitet innenfor den ansattes garantiområde ved innplassering i lønnssystemet.

Tilbake til innholdsliste

4.5

Overgang til høyere/annen fast stilling medfører vurdering av omplassering i lønnssystemet. Det skal sikres at den ansatte får en innplassering som er i forhold til den ansattes kompetanse, ferdigheter, ansiennitet og den stilling det gjelder.

Dersom ansatte tar tilleggsutdanning som medfører utdanningsgrad av høyere nivå enn den de hadde før (f.eks. embetseksamen lavere grad til embetseksamen høyere grad), og utdanningen har relevans for jobben, skal lønnen tas opp til vurdering.

Tilbake til innholdsliste

4.6

Ved vikariat i stilling med mer kvalifisert og ansvarsfylt arbeid som varer utover 2 uker i sammenheng (ikke ferievikariat) skal bedriften yte vedkommende en godtgjørelse basert på stillingens/ arbeidets krav. Godtgjørelse ved vikariat betales fra første dag.

Når operatører/ tekniker vikarierer for arbeidsledere betales fra første dag et tillegg på 15%, dog slik at lønnen ikke overstiger laveste arbeidslederlønn i vedkommende område.

Tilbake til innholdsliste

4.7

Den årlige lønnsregulering foretas 1. juli hvert år og eventuelle reguleringer gjøres gjeldende fra denne dato. Karrierevurdering gjennomføres 1. januar hvert år.

Nyutdannede kandidater med inngangsnivå i lgr. 5 og over gis karrierevurdering tidligst etter 6 måneders tjeneste.

Tilbake til innholdsliste

4.8

I tilknytning til den årlige lønnsregulering (1.7) og karrierevurdering (1.1) stilles lister over medlemmers lønn til disposisjon for internt bruk for NOPEFs forhandlingsutvalg.

Tilbake til innholdsliste

4.9

NOPEF har til enhver tid adgang til å drøfte med bedriften praktiseringen av lønnssystemet og ta opp eventuelle skjevheter. Dersom en av partene ønsker det, skal det settes opp protokoll fra disse drøftingene.

Ved opprykk fra en lønnsgruppe til en annen skal det være lik praksis uavhengig av hvor i lønnstabellen den ansatte befinner seg. Overgangen skal skje ved at vedkommende flyttes ett trinn til høyre i sin lønnsgruppe og ned til nærmeste høyere årslønn over i neste lønnsgruppe. Hvis vedkommende er i topp i sin lønnsgruppe skjer opprykket ved at vedkommende flyttes ned til nærmeste høyere årslønn over i neste lønnsgruppe.

Tilbake til innholdsliste

4.10

For ansatte hvis arbeidsevne er nedsatt, fastsettes lønn og arbeidsvilkår etter avtale mellom arbeidsgiveren, vedkommende ansatt og tillitsvalgt. Bedriften vil se med forståelse på lønns- og arbeidsforholdene for eldre arbeistakere med lang tjeneste i bedriften som har fått svekket arbeidsevne eller helse pga mangeårig tungt arbeid, yrkessykdommer, bedriftsskader og lignende og derfor ikke lenger kan opprettholde et rimelig fortjenestenivå i sitt vanlige arbeid. I samråd med de tillitsvalgte vil man søke å finne særordninger som sikrer slike arbeidstakere lettere arbeid og et rimelig fortjenestenivå hensyn tatt til tidligere lønnsnivå og ytelser fra trygdeinstitusjon eller forsikringsordning som helt eller delvis er finansiert av Borealis AS.

Ansatte som av helsemessige årsaker må overføres til annen stilling, jfr. AML § 13, oppebærer tillegg knyttet til tidligere stilling i en overgang. Dette innebærer at tilleggene beholdes uavkortet 4 måneder. Deretter nedtrappes tilleggene til null etter to år, med 25 % pr. halvår.

Tilbake til innholdsliste

§5 Godtgjørelse

Tilbake til innholdsliste

5.1 Skiftgodtgjørelse

Med skifttillegg menes kompensasjon for skift, beredskap, og ulempe som denne arbeidstidsordning medfører.

Ansatte på 6-skiftplan ytes et fast årlig skifttillegg på 16 % av lønnsgruppe 5.10.

Ansatte på fast 2-skiftplan uten lørdag ytes et fast årlig skifttillegg på 45 % av skifttillegg for 6-skiftplan.

Ved innføring av andre skifttyper enn nevnt ovenfor skal godtgjørelsen fastsettes forholdsmessig i relasjon til de foran nevnte satser.

For følgende skift betales et ekstra tillegg pr skift på kr 1.100.-:

For deler av skift og 12 timers skift betales helligdagstillegget pro rata.

Skiftansatte som arbeider overtid på bevegelige helligdager skal ha dobbelt helligdagstillegg.

Tilbake til innholdsliste

5.2 Godtgjørelser for overgang til annen arbeidstids-ordning

a) Definisjoner:

Korttidsordning:
Ordning som har varighet 7 døgn og mindre.
Langtidsordning:
Ordning som har varighet mer enn 7 døgn.
Skiftuketillegg:
Skift- og ulempegodttgjørelse pr.år: 40

b) Skiftpersonell som bytter plass i skiftplanen eller til annen skiftplan

Korttidsordning:
Vanlige overtidsregler følges for den tid som ligger utenfor den opprinnelige arbeidstid.
Langtidsordning:
Det utbetales et skiftuke tillegg i tillegg til skiftgodtgjørelsen pkt 5.1.

Ved overgang mellom 6-skift og 2-skift eller omvendt betales et skiftuketillegg etter 6-skiftordningenes satser.

c) Skiftpersonell som overføres til dagtid

Korttidsordning:
Godtgjørelse utbetales etter pkt 5.2 b - korttidsordning
Langtidsordning:
Godtgjørelse iht pkt 5.1 bortfaller og det utbetales et skiftuketillegg.

d) Skiftpersonell som endrer arbeidsplan i en skiftperiode
Overtallige timer i en 6 ukers periode regnet fra uke 1 i opprinnelig skiftplan kompenseres med overtid

e) Dagtidsansatte som overføres til skift - tilfeldige skift

Korttidsordning:
Godtgjørelse utbetales etter pkt 5.2 b - korttidsordning
Langtidsordning:
Når dagtidsansatte overføres til en godkjent skiftordning, gis et skiftuketillegg i tillegg til ordinære godtgjørelser for skiftansatte.

Overtallige timer over en lønningsperiode (4 uker) godtgjøres etter overtidsreglene i § 6, pkt 6.1.

Tilbake til innholdsliste

5.3 Arbeidstidsordninger og kompensasjoner ved driftsstans

Tilbake til innholdsliste

5.3.1 Generelt

Med driftsstans menes i denne sammenheng både uforutsett og planlagt stans av produksjonsutstyr fra 2 - 28 døgn og som betinger endring i forhold til den normale arbeidstidsordning. Driftsstans er for en produksjonsbedrift en ekstraordinær situasjon som fører til at ekstraordinære arbeidstidplaner må iverksettes for så raskt som mulig å få produksjonsutstyr igang igjen.

Enhver driftsstans, planlagt eller ikke, kan forårsake produksjonstap. Det er i partenes interesse å minimalisere slike stanser.

Når en stans er en realitet er det viktig at de rette ressurser blir satt inn for så raskt som mulig å få produksjonsutstyr igang igjen. Eget personell bør i størst mulig grad settes inn i slike ekstraordinære situasjoner framfor innleiet arbeidskraft.

Tilbake til innholdsliste

5.3.2 Arbeidstid/arbeidsplaner

Bedriften skal i samarbeid med fagforeningene utarbeide detaljerte arbeidsplaner i god tid før planlagt stans. Eventuell forlengelse/avkortning av plan skal også forelegges fagorganisasjon. Den ekstraordinære arbeidsbelastning som planen krever skal i størst mulig grad fordeles på den enkelte ansatte.

Planene kan være bygget opp med forskjellige arbeidsøkter innen døgnet som kan dekke deler av - eller hele døgnet.

Det er prinsipiell enighet om at arbeidsplaner under driftsstans ikke er å betrakte som skiftarbeid.

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjon, er det prinsipiell enighet mellom bedriften og fagforeningen om følgende rammer for arbeidstidsordninger ved driftsstans:

Søn- og helgedagsarbeid
Partene er enige om at det kan arbeides inntil 2 søn- og helgedager på rad.

Nattarbeid
Partene er enige om at arbeidsplanen kan omfatte nattarbeid.

Lengden av alminnelig arbeidstid
Partene er enige om at den daglige arbeidstid kan utvides ut over den normale arbeidstid.

Hviletid mellom 2 arbeidsøkter
Partene er enige om at hviletid mellom 2 arbeidsøkter kan settes ned til 8 timer.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
Partene er enige om at gjennomsnittsberegning i h.h.t. AMLs regler, kan legges til grunn ved beregning av ukentlig arbeidstid.

Utvidet adgang til bruk av overtid
Partene er enige om at maksimal bruk av utvidet adgang til overtid kan nyttes.

Tilbake til innholdsliste

5.3.3 Kompensasjoner

Tilbake til innholdsliste

5.3.3.1 Dagtidsansatte

Følgende kompensasjoner gjøres gjeldende ved driftsstans for dagtidsansatte som får sin arbeidstid endret i forhold til normal arbeidstid:

(Tid) 0800 1600 2100 0800
Kompensasjon for forskjøvet 0% 50% 100%

Alle dagtidsansatte som ved endret arbeidsplan arbeider i hele tidsrommet mellom kl. 1600 - 2100, eller starter arbeidet mellom kl. 1600 - 2100, godtgjøres med kr 100,-

Kompensasjon for overtidsarbeid: 100%
utover fastsatt arbeidsplan

Arbeidsreiser utover det antall som ansatte måtte ha etter sin normalplan, kompenseres etter gjeldende regulativ.

Spisepauser som ikke tilfredsstiller kravene til lengde og/eller spisested i h.h.t. AML, vil bli å betrakte som arbeidstid.

Når fastsatt arbeidsplan avbrytes før planlagt, og den ansatte tilbakføres til sin ordinære arbeidstid, opprettholder den ansatte kompensasjon i h.h.t. oppsatt plan i ett døgn. I spesielle tilfeller vil dette kunne være gjenstand for nærmere drøftelser.

Tilbake til innholdsliste

5.3.3.2

Skiftansatte som arbeider på tider som faller utenfor deres ordinære skiftplan, kompenseres med 100%.

Overtidsarbeid utover ordinær skiftplan kompenseres med 100%. Når fastsatt arbeidsplan avbrutes før planlagt, og den ansatte tilbakeføres til sin ordinære arbeidstid, opprettholder den ansatte kompensasjon i h.h.t. oppsatt plan i ett døgn. I spesiele tilfeller vil dette kunne være gjenstand for nærmere døftelser.

Tilbake til innholdsliste

5.3.4

Særavtalens pkt. 5.2 kommer ikke til anvendelse ved driftsstans.

Tilbake til innholdsliste

5.4 Godtgjørelse til beredskapspersonell

Døgnvakt med gjennomsnittlig tjenestetid på 42 t/uke herav 22,5 timer aktiv tjeneste.

Effektiv arbeidstid mellom kl 0600 og kl 2100 på virkedager.

Effektiv arbeidstid mellom kl 0800 og kl 1600 på lørdager og søndager.

Vakttillegg for beredskapstjenesten tilsvarende 75% av skifttillegg for 6-skiftordning.

Bevegelige hellig- og høytidsdager kompenseres med:

Vaktoverlapp ved vaktbytte og avspasering for jul-/nyttårsaften gir 5 dagvakter i kompensasjon pr. år.

Tilbake til innholdsliste

5.5 Godtgjørelse og øvrige regler for hjemmevakt og beredskapsvakt

Reglene gjelder for ansatte som må være disponible utover sin ordinære arbeidstid. Hjemmevakt og beredskapsvakttjenesten skal være pålagt av nærmeste overordnede. Vakttjenesten er ikke å betrakte som overtidsarbeid. Vakttiden kommer derfor ikke til fradrag i det lovbegrensede antall overtidstimer.

For hver time utført beredskapsvakttjeneste skal 1/6 regnes som ordinær arbeidstid.

For hver time utført hjemmevaktstjeneste skal 1/4 regnes som ordinær arbeidstid.

Ved utkalling i vaktperioden godtgjøres dette med vanlig overtidsbetaling i henhold til reglene for overtid. All overtid skal trekkes fra i totalt antall vakttimer.

Avspasering må være avviklet innen neste ordinære vaktperiode. Av omregnet tid skal minimum 1/4 avspaseres. Inntil 3/4 kan avspaseres. Bedriften kan i forbindelse med oppstart eller andre ekstraordinære situasjoner fravike regelen om avspasering.

Tilfeldige vakter som ikke inngår i den oppsatte vaktplan godtgjøres med 25% ekstra, beregnet av vaktkompensasjon.

Hjemmevakt og beredskapsvakt på bevegelige helligdager godtgjøres med kr 500,-. Helgevakt godtgjøres med tilsammen kr 500,-.

Bevegelige helligdager er:

Helgevakt defineres som tiden fra fredag kl 1600 til mandag kl 0800.

Tilbake til innholdsliste

5.6 Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid som fast ordning (gjelder ikke skiftarbeid)

Forskjøvet arbeidstid som fast ordning godtgjøres med satsen kr 20,- pr time i tiden kl 1600 - 2100. For tiden kl 0600 - 0800 er satsen kr 25,- pr time. Godtgjørelsen utbetales som tillegg til ordinær timelønn.

Det avtales lokalt hvilke personellgrupper som skal omfattes av ordningen.

Tilbake til innholdsliste

5.7 Godtgjørelse for høyspentarbeid

Elektromontører med H-sertifikat som utfører høyspentarbeid betales et tillegg på kr 3.000,- pr år.

Tilbake til innholdsliste

5.8 Beredskapstillegg

For personell på dagtid som er opplært og inngår i beredskapsstyrken betales et tillegg på kr 1500,- pr år.

Tilbake til innholdsliste

§6 Overtid

Tilbake til innholdsliste

6.1 Generelle bestemmelser

Denne paragraf gjelder for ansatte som har krav på overtidsgodtgjørelse.

Beregningsgrunnlag for overtidsbetaling er 150 t/mnd. Dog er beregningsgrunnlaget for arbeidstakere med 33,6 timers arbeidsuke 145 t/mnd.

Overtidsgodtgjørelse regnes fra overtidsarbeidets begynnelse. Når det pålegges overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet i direkte forlengelse av den alminnelige arbeidstid, skal det først gis en pause på en halv time. Pausen regnes med i arbeidstiden. Arbeidstaker har krav på kost. Kvittert og anvist regning på inntil kr 100,- vil bli refundert.

Ved fremmøte til overtidsarbeid etter ordinære arbeidstid, betales overtidsgodtgjørelse for minst 3 timer. Dersom varslet om slikt overtidsarbeid blir trukket tilbake før arbeidstakeren har møtt frem, betales overtidsgodtgjørelse for 1 time.

Overtid kan etter avtale med overordnet avspaseres time for time med utbetaling av overtidstillegget. Dette er under forutsetning av at arbeidets art tillater det.

Tilbake til innholdsliste

6.2 Overtidsregler for dagtidssansatte

For overtid mellom kl 2100 og den ordinære arbeidstidens begynnelse og for overtidsarbeid på dagen før og på søndager, betales et tillegg på 100%.

For annet overtidsarbeid enn det som er nevnt i avsnittet ovenfor betales et tillegg på 50%.

Overtidsarbeid til de tider som er nevnt i § 5, pkt 5.1 betales et tillegg på 150%.

Tilbake til innholdsliste

6.3 Overtidsregler for skiftansatte

Tilbake til innholdsliste

6.3.1

Ved overtidsarbeid på høytider som nevnt i denne avtalens §5 pkt 5.1, betales et overtidstillegg på 150%, samt samme tillegg som for faste skift.

Tilbake til innholdsliste

6.3.2

Ved overtidsarbeid fra kl 0700 lørdag til mandag morgen kl 0700 betales et overtidstillegg på 150%.

Tilbake til innholdsliste

6.3.3

Ved all øvrig overtidsarbeid betales et overtidstillegg på 100%.

Tilbake til innholdsliste

6.3.4

Ved overtidsarbeid utenom helg som i henhold til denne avtalens pkt. 6.3.3 komp. med 100% tillegg betales i tillegg:

Deler av skift betales prorata.

Tilbake til innholdsliste

6.3.5

Det regnes ikke som overtid dersom en ansatt selv søker å få ombyttet sitt skift.

Tilbake til innholdsliste

§7 Avspasering

Det kan til enhver tid ikke opparbeides mer enn 80 timer avspasering uten etter spesiell avtale med overordnet. Avspaseringstimer utover dette skal utbetales automatisk. Dersom arbeidstakeren ønsker det kan også lønn utbetales for alle avspaseringstimer som er opparbeidet, jfr dog §5.4.

Tilbake til innholdsliste

§8 Pålagt reise på fritid

Tilbake til innholdsliste

8.1 Avspasering av tapt fritid hjemme

Ukeslutt, helge- og høytidsdager i Norge som ansatte må benytte til reise eller arbeid og som det ikke betales overtid for, kan avspaseres time for time etter avtale med nærmeste overordnede. Dette gjelder ikke for hjem-/utreiser i forbindelse med fast utstasjonering. Det kan maksimalt opparbeides 8 timer pr dag.

Tilbake til innholdsliste

8.2 Kompensasjon for reise/opphold

Ved reiser utover 10 døgn pr år gis en kompensasjon på 200% av en timelønn pr reisedøgn regnet fra 11. reisedøgn. Som grunnlag for beregning av kompensasjonen nyttes antall døgn der det er utbetalt full diettsats. Kompensasjonen utbetales en gang i måneden sammen med reiseoppgjøret. Beskrevet ordning under 8.1 og 8.2 gjelder ikke for ledende stillinger som ikke er omfattet av Borealis AS lønnstabell.

Tilbake til innholdsliste

8.3 Avspasering/kompensasjon for skiftansatte

Skiftansatte som er pålagt reiser i friskiftdøgn kompenseres i hht §8 pkt 1 og 2.

Tilbake til innholdsliste

§9 Kurs på fritid

Pålagt kurs i skiftansattes fritid kompenseres med overtidsbetaling i hht gjeldende satser.

Tilbake til innholdsliste

§10 Personalhåndbok

NOPEF har rett til å foreslå endringer/tillegg til bestemmelser som er nevnt i personalhåndboken.

Tilbake til innholdsliste

§11 Telefongodtgjørelse

Ansatte i lønnsgruppe 12 og høyere som har telefon, godtgjøres med fri kvartalsavgift samt 300 tellerskritt pr kvartal.

Tilbake til innholdsliste

§12 Bilgodtgjørelse

Ansatte i lønnsgruppe 12 og høyere gis bilgodtgjørelse med kr 41.000 pr år. Kjøring utover 1000 km pr år godtgjøres i hht. Borealis AS reiseregulativ.

Tilbake til innholdsliste

§13 Forsikringsordninger

Forsikringsordningene er i henhold til bedriftens bestemmelser. For tiden er den ansatte dekket av følgende ordninger:

Tilbake til innholdsliste

§14 Lønn under sykdom

Ved sykdom gis rett til ordinær lønn i inntil ett år.

Dersom den ansatte ikke straks etter utløp av sykepengeperioden går over på attførings-/ uføreytelser, vil bedriften yte lønn i inntil ytterligere 3 mnd.

Tilbake til innholdsliste

§15 Ansiennitet for omsorgstjeneste

Ansiennitet for omsorgstjeneste (pass av barn eller syke i hjemmet) gis etter følgende regler:

Det første året med slik tjeneste gir full ansiennitet. Utover dette gis; ½ års ansiennitet for hvert kalenderår man har slik tjeneste, begrenset oppad til 4 kalenderår. Etter denne § kan en få maksimum 3 års ansiennitet.

Tilbake til innholdsliste

§16 Militærtjeneste

Tilbake til innholdsliste

16.1 Førstegangstjeneste/siviltjeneste

Under pliktig militærtjeneste m.v. (førstegangstjeneste) vil fast ansatte få utbetalt 30% av grunnlønn under forutsetning av at vedkommende går tilbake til sitt arbeid i minst 3 måneder etter endt tjeneste.

Som militærtjeneste regnes i denne sammenheng også tjeneste som politireserve, sivilforsvars- og sivilarbeidstjeneste.

Ytelsene gis for en periode tilsvarende den enkelte tjenestegrens/siviltjenestes lengde.

Tilbake til innholdsliste

16.2 Repetisjonsøvelser

Repetisjonsøvelser i Forsvaret eller pålagt tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret som faller i den ansattes arbeidstid, medfører ikke trekk i lønn fra Borealis AS.

For tjeneste inntil 7 kalenderdager, beholder den ansatte alle godtgjørelser mottatt i forbindelse med tjenesten.

For tjeneste utover 7 kalenderdager, betaler den enkelte tilbake fra og med 1. dag på følgende måte:

Militær godtgjøring for tjeneste utført på fri-/ helgedager beholdes av den ansatte. For skiftansatte vil det si i hht arbeidsplan i gjeldende periode.

Tilbake til innholdsliste

16.3 Ferieavvikling under militærtjenesten

Bedriften vil i samsvar med Ferielovens bestemmelser anse ferie for avviklet i den tiden den ansatte utfører sammenhengende førstegangstjeneste i Forsvaret (dette gjelder ikke sivilforsvarstjeneste, heimevernstjeneste eller repetisjonsøvelse).

For ferieavviklingen under førstegangstjenesten vil feriegodtgjørelse som er opptjent i opptjeningsåret bli utbetalt.

Tilbake til innholdsliste

§17 Ferie- og feriegodtgjørelse

Dersom arbeidstaker blir syk i ferien, kan vedkommende ta dette igjen senere, forutsatt at sykdommen varer mer enn 3 arbeidsdager og det fremlegges legeattest.

Tilbake til innholdsliste

§18 Permisjonsbestemmelser

Tilbake til innholdsliste

18.1

For all videre utdanning som har direkte relevans for arbeidstakernes arbeid eller kvalifiserer arbeidstakeren for mer ansvarsfulle stillinger i bedriften, kan permisjon med lønn innvilges.

Også i forbindelse med utdanning som er av betydning for arbeidstakerens videre utvikling, skal bedriften vise imøtekommenhet om det skulle bli aktuelt å søke hel eller delvis permisjon, hvis det kan skje uten nevneverdig ulempe for bedriften.

Tilbake til innholdsliste

18.2

Rett til omsorgspermisjon i inntil 2 uker med lønn har faren (eller den som i farens sted drar omsorg for barnet) dersom mor og barn trenger tilsyn.

Tilbake til innholdsliste

18.3

Amming gir rett til lønnet fritid inntil 2 timer pr arbeidsdag. Arbeidstakeren bestemmer selv når fritiden skal avvikles innenfor arbeidsdagen. Hvis arbeidstaker trenger mer enn 2 timer, vil hun etter Arbeidsmiljølovens §33 har rett til dette som ulønnet permisjon.

Tilbake til innholdsliste

18.4

Arbeidstaker gis rett til fri med lønn for nødvendig tilsyn av syke barn eller ved sykdom hos den som har det daglige barnetilsyn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten er begrenset til 10 arbeidsdager pr kalenderår pr arbeidstaker, men til 15 dager dersom vedkommende har omsorg for mer enn 1 barn. Enslig forsørger har krav på 20 arbeidsdager, hhv 30 ved mer enn 2 barn.

Fravær inntil 4 timer registreres ikke. Permisjon og lønn ved barns sykdom vil ikke bli innvilget for nyansatt før det er levert melding fra forrige arbeidsgiver om antall dager permisjon som er tatt ut etter bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens §33 A. Borealis AS vil gi slik melding til den som slutter i selskapet.

Tilbake til innholdsliste

18.5

Ved egne barns dåp/ konfirmasjon, skal det gis permisjon med lønn på den gjeldende dag.

Tilbake til innholdsliste

18.6

Når vilkårene forøvrig er tilstede gis arbeidstaker rett til svangerskapspermisjon m/lønn i 42 uker (alt. 80% i 52 uker).

Tilbake til innholdsliste

18.7

Basert på opptjente rettigheter ang. lønnsrefusjon etter Folketrygdens bestemmelser har fedre som ønsker å ta ut deler av lønnet omsorgspermisjon rett til full lønn for den permisjonstiden de tar ut innenfor Folketrygdens regler.

Tilbake til innholdsliste

§19 Arbeid under konflikt

I henhold til Hovedavtalen mellom LO og NHO §3.3 skal det opprettes lokale avtaler om arbeid som tar sikte på å verne liv, helse og materiell i forbindelse med konflikt.

Tilbake til innholdsliste

§20 Etterlønn ved dødsfall

Når en ansatt omfattet av denne avtale som har vært ansatt i bedriften i minst 3 år, avgår ved døden, vil bedriften utbetale ektefelle, uforsørgede barn eller andre personer som avdøde forsørget et beløp tilsvarende full lønn i 2 måneder.

Full lønn utbetales i den måned en ansatt faller fra og i de to etterfølgende måneder.

Med full lønn menes full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt skiftplan.

Tilbake til innholdsliste

§21 Avtale om datamaskinbaserte systemer

Partene har inngått egen avtale om teknologisk utvikling i tråd med de retningslinjer som er gitt i Hovedavtalen NHO - LO.

Tilbake til innholdsliste

§22 Avtale om likestilling

Partene har inngått egen avtale om likestilling i tråd med de retningslinjer som er gitt i Hovedavtalen NHO - LO.

Tilbake til innholdsliste

§23 Verneutstyr og arbeidsklær

Tilbake til innholdsliste

23.1

Bedriften holder nødvendig arbeidstøy. Nærmere retningslinjer for utlevering, vask, m.v. avtales lokalt. Arbeidstøyet skal være bedriftens eiendom. Antall sett pr år fastsettes etter lokalt behov.

Tilbake til innholdsliste

23.2

Bedriften holder nødvendig oljetøy for ansatte som arbeider utendørs.

Tilbake til innholdsliste

23.3

Hvor bedriften krever at ansatte skal bruke et spesielt arbeidsantrekk, holdes og vaskes dette av bedriften.

Tilbake til innholdsliste

§24 Tillitsvalgtbestemmelser

Tilpasning av denne vil bli foretatt av NOPEF og personalavdelingen i etterhånd.

Tilbake til innholdsliste

§25 Særavtalens varighet

Denne særavtalen trer i kraft fra 1. juli 1996 og varer til 30. juni 1998 og videre 1 år av gangen hvis ikke den sies opp med 2 måneders varsel.

Tilbake til innholdsliste


Stathelle, 3. juli 1996


for Borealis AS


for NOPEF i Borealis AS


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com